Výroba a dodanie tabuliek s evidenčným číslom Slovenskej republiky a súvisiace služby II.

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
27.701.440,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.11.2020
  Dátum zverejnenia:
16.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Škanderová
Telefón: +421 250944571
Fax: +421 250944046
Email: beata.skanderova@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Výroba a dodanie tabuliek s evidenčným číslom Slovenskej republiky a súvisiace služby II.
Referenčné číslo: SE-VO1-2020/003544
II.1.2) Hlavný kód CPV
44423400-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je výroba a dodanie:
- tabuliek s evidenčným číslom (ďalej len EČ) a ich duplikátov,
- tabuliek s osobitným EČ a ich duplikátov,
- tabuliek so zvláštnym EČ a ich duplikátov,
- tabuliek s EČ určených pre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV (Battery Electric
Vehicle), PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) a FCEV (Fuell Cell Electric Vehicle)) a ich duplikátov,
- tabuliek s EČ s určeným zložením číslic a písmen ako skladové zásoby verejného obstarávateľa podľa § 124
ods. 5 podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
Zákon o cestnej premávke),
- tabuliek s EČ s určeným zložením číslic a písmen určených pre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým
pohonom (tzv. BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) a FCEV (Fuell Cell Electric
Vehicle)),
- jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných individuálnych EČ s voliteľnou logistikou, t.j.
alfanumerikou (ďalej len EČVL) a ich duplikátov,
- jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a EČVL s bielym podkladom
vyrobeným zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcich svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla a ich
duplikátov,
- jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a EČVL určených pre nosiče
bicyklov a ich duplikátov,
- jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČVL určených pre vozidlá s
čiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in Hybrid Electric
Vehicle) a FCEV (Fuell Cell Electric Vehicle)) a ich duplikátov,
- jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a tabuliek s EČVL pre vozidlá s
čiastočným alebo plne elektrickým pohonom určených pre nosiče bicyklov a ich duplikátov,
- tabuliek (nálepiek) s písmenami CD a CC,
pričom všetky sú realizované aplikáciou (lamináciou) fólie so spätným odrazom (retroreflektívnej fólie) na podklad zo zliatin ľahkých kovov spĺňajúci delegovanú smernicu Komisie (EÚ) č. 2015/863 z 31. marca 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok (RoHS 3) alebo sú realizované aplikáciou (lamináciou) fólie so spätným odrazom (retroreflektívnej fólie) na biely podklad zo zmesi polykarbonátu a polyesteru a sú určené pre motorové, prípojné a akékoľvek iné cestné vozidlá podliehajúce evidencii podľa Zákona o cestnej premávke (tabuľky popísané vyššie sú ďalej označované len ako TEČ), ktoré budú spĺňať technické požiadavky a budú v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.
Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s výrobou, skladovaním a dodaním TEČ ako je uvedené v Rámcovej dohode a implementácia čiastočne alebo úplne integrovaných bezpečnostných a iných
znakov, vytváranie alfanumerických znakov mechanickými technológiami a/alebo iných znakov a tvarov, nanesenie farebnej vrstvy, označenie TEČ pre účely balenia a ich následnej distribúcie prepravou podľa podmienok určených v Rámcovej dohode, na adresu sídiel všetkých oprávnených zástupcov verejného obstarávateľa a prevádzkovanie, modifikovanie a modernizácia prostriedkov informačných technológií, slúžiacich na zadávanie a prijímanie požiadaviek na výrobu a dodanie TEČ medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom určených v Rámcovej dohode; a tiež služby súvisiace s dokladovaním zhody a kvality vyrábaných TEČ, podľa podmienok určených v Rámcovej dohode.
Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
27 701 440,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika.
Miesta dodania/poskytnutia predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
Stručný opis, ako aj povaha predmetu zákazky je uvedený/á v bode II.1.4 tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Podrobný opis predmetu zákazky, vrátane povahy a množstva tovarov je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
27 701 440,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v prílohe č. 5 predmetných súťažných podkladov (EO/Elektronická tabuľa tejto zákazky/Súťažnépodklady/Podmienky účasti).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
1. § 34 ods. 1 písm. a) zákona
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v prílohe č. 5 predmetných súťažných podkladov (EO/Elektronická tabuľa tejto zákazky/Súťažné podklady/Podmienky účasti).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Zúčastniť sa elektronickej aukcie (ďalej len EA) môžu len uchádzači, ktorí predložili ponuku a ktorých ponuky spĺňajú podmienky a požiadavky určené verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení VO a v súťažných podkladoch a ktorých verejný obstarávateľ vyzval na účasť v EA prostredníctvom doručenej výzvy na účasť v EA. Podrobné informácie o EA sú uvedené v prílohe č.4 SP.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 190-458005
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.12.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.12.2020 10:00
Miesto: Neverejné otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 ods. 1 zákona a vzhľadom na ustanovenie § 54 ods.3
zákona vo vzťahu k elektronickej aukcii na adrese uvedenej podľa bodu I.1). tohoto oznámenia, v zasadacej miestnosti č. 420
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi (ďalej aj len SP).
Systém Elektronické obstarávanie/Systém EO použitý na zadávanie tejto zákazky je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len EKS). Je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: https://eo.eks.sk/. Verejný obstarávateľ (ďalej aj len V.Ob.) uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania (v aktuálnom znení), ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo verejnom obstarávaní najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii,doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Priamy odkaz: https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10
2.Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti sú prístupné v súlade so zákonom na internetovej adrese https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1682. Z uvedeného dôvodu V.Ob. tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiež zverejnený v profile V.Ob. na web stránke UVO.
3.V.Ob. odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať Elektronickú tabuľu tejto zákazky a tiež webové sídlo UVO, časť Profil V.Ob., adresa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/239.
4.Komunikačným jazykom je slovenský jazyk.
5.Náklady spojené s účasťou vo verejnej súťaži znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči V.Ob.
6. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 5 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v SP.
7.Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti tvorí Prílohu č. 8 SP.
8. Predmetné VO nie je zelené VO, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na soc. aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.11.2020