Obstaranie novej technológie

  Zadávateľ:
JAVA NÁBYTOK, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
183.819,17 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.11.2020
  Dátum zverejnenia:
16.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
JAVA NÁBYTOK, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44182325
Priemyselná 1, 07101 Michalovce
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ján Vaľo
Telefón: +421 56915840045
Email: javanabytok@javanabytok.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20269
Hlavná adresa(URL): http://javanabytok.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 ZVO (ods. 1)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
výroba nábytku
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Obstaranie novej technológie
Referenčné číslo: NL-T-1/2020 - 1
II.1.2) Hlavný kód CPV
42600000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka novej, nerepasovanej technológie pre výrobu nábytku vrátane ich dopravy na miesto podľa požiadaviek, montáže, inštalácie, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenia do trvalej prevádzky a zaškolenia obsluhy osoby podľa § 8 ZVO.
Zákazka sa delí na dve časti:
1.logický celok: CNC obrábacie centrum
2.logický celok: Tenzometrický regulovateľný manipulátor
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky a jej častí, vrátane požiadaviek a špecifikácií predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
183 819,17 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
CNC obrábacie centrum
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42612000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Michalovce, areál osoby podľa § 8 ZVO - Priemyselná 1
II.2.4) Opis obstarávania:
Obrábacie centrum bude slúžiť pre účely vyhotovenia obrobkov z dreva, aglomerovaných a drevu príbuzných materiálov, ako masívny oceľový rám CNC s 5 osím opracovaním.
CNC centrum má obsahovať min.:
konzolový stôl,
vákuový systém odsávania,
upínanie nástrojov,
aktívne chladenie vretena kvapalnou zmesou,
meranie opotrebenia nástrojov,
centrálne automatické mazanie,
softvér pre načítanie DWG formátu a kancelárska verzia programovacieho softvéru,
bezpečnostný systém.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
162 486,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Tenzometrický regulovateľný manipulátor
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42410000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Michalovce, areál osoby podľa § 8 ZVO - Priemyselná 1
II.2.4) Opis obstarávania:
Zdvíhacie zariadenie fungujúce na základe tenzometrických snímačov pohybu, obsahujúce min:
vákuový manipulátor
riadiaca jednotka s tenzometrickými snímačmi
ovládanie zdvihu a pohybu tenzometrickými snímačmi,
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
21 332,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods 1. písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona o verejnom obstarávaní a to preukázaním dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) d), e), f) zákona o verejnom obstarávaní.
Podľa § 32 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania
alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Podľa § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom,
miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho
nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní môž uchádzač preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi (osobe podľa § 8 ZVO) a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ (osoba podľa § 8 ZVO) pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie.
Podľa § 152 ods. 3 verejný obstarávateľ (osoba podľa § 8 ZVo) uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise
vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED ).
Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je uverejnený na webovom sídle ÚVO
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
Podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho
subjektu,že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie. Podľa § 39 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ak sú požadované doklady priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
Podľa Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 6 - 2016 zo dňa 12.8.2016 Trestná
zodpovednosť právnických osôb osoba podľa § 8 ZVO vyžaduje na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) osobného postavenia predloženie výpisu z registra trestov právnickej osoby spolu s výpismi z registra trestov zákonom vymenovaných osôb (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista)!
Nakoľko Osoba podľa § 8, ktorá nie je oprávnená použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa
osobitného predpisu (§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon proti byrokracii)), každý uchádzač musí predložiť do ponuky všetky doklady a dokumenty podľa § 32
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní pokiaľ neuplatní inštitút ust. § 152 resp. ust. § 39 zákona o verejnom
obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.12.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.12.2020 11:00
Miesto: Miesto on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com; a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk,
Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Osoba podľa § 8 ZVO bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie
ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9566/summary, čím
osoba podľa § 8 ZVO umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií, ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.11.2020