Arboristické práce v rámci verejnej zelene v mestskej časti Bratislava - Ružinov

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Ružinov
  Predpokladaná hodnota:
800.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.12.2020 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
10.11.2020
  Dátum zverejnenia:
16.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00603155
Mierová 21, 82705 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Šimorová
Telefón: +421 248284405
Email: beata.simorova@ruzinov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6555
Hlavná adresa(URL): www.ruzinov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Arboristické práce v rámci verejnej zelene v mestskej časti Bratislava - Ružinov
Referenčné číslo: CS14050/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
77300000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie rezov korún stromov, výrubov stromov, odstraňovania pňov v rámci verejnej zelene v mestskej časti Bratislava Ružinov. Súčasťou verejného obstarávania je aj spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý vznikol počas vykonávaných prác, jeho odvoz a zhodnotenie.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
800 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211500-7
77211400-6
77341000-2
90524300-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Územie mestskej časti Bratislava Ružinov a na plochách zverených mestskej časti podľa Prílohy č. 13 súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie rezov korún stromov, výrubov stromov, odstraňovania pňov v rámci verejnej zelene v mestskej časti Bratislava Ružinov. Súčasťou verejného obstarávania je aj spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý vznikol počas vykonávaných prác, jeho odvoz a zhodnotenie.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
800 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:
Verejný obstarávateľ zvážil vhodnosť rozdelenia zákazky na časti v rámci vyhláseného postupu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ sa rozhodol, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti z dôvodu, že takéto rozdelenie by mohlo predstavovať riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obťažným, ekonomicky nevýhodným a potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov by predstavovala vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu komplexnosti a vzájomnej previazanosti poskytovania jednotlivých služieb. Arboristické práce spočívajúce v oreze stromov a vo výrube drevín je potrebné vykonávať komplexne. Práce budú prebiehať priamo vo verejnej zeleni, v stromoradiach pri komunikáciách, pri chodníkoch, v predzáhradkách v tesnej blízkosti bytových domov. Z týchto dôvodov je potrebné zabezpečiť plynulosť, komplexnosť, rýchlosť a efektívnu koordináciu vykonávaných prác. V rámci prác je nutné, aby poskytovateľ už počas a bezprostredne po vykonanom oreze alebo výrube okamžite spracoval a odstránil biologický odpad, ktorý vznikol počas prác tak, aby lokalita, v ktorej sa práce vykonávali bola opätovne prístupná pre verejnosť (priechodnosť komunikácie, chodníka, prístup do bytového domu pri prácach v predzáhradke). Arboristické práce budú prebiehať vo viacerých lokalitách mestskej časti podľa okamžitých požiadaviek obyvateľov ako aj následne po posúdení stavu stromov. Koordinácia práce musí byť efektívna a bez zbytočných prestojov.
Zákazka si vyžaduje komplexnú, navzájom prepojenú a logicky previazanú realizáciu všetkých služieb, ktoré sú predmetom zákazky. Rozdelenie zákazky medzi viacerých dodávateľov by mohlo viesť k neefektívnosti poskytovaného plnenia.
Nerozdelenie zákazky nevylučuje zapojenie viacerých uchádzačov do tohto verejného obstarávania.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 a 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke podľa bodu 24. Využitie subdodávateľov súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, okrem dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. e), ktoré uchádzač nemusí predkladať, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a má záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil predmetný doklad, je povinný na uvedený účel preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t. j. kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokumentu/uvedených dokumentov (Príloha č. 12 súťažných podkladov) a podpísať ich oprávnenou osobou, ktorý je možné nájsť na nasledovnom odkaze:
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou konverziou musia byť súčasťou ponuky.
V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa s účinnosťou od 1. decembra 2019 mení § 32 ods. 1 písm. b) a c) a § 32 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Viac informácií k podmienkam účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní a ich preukazovaniu nájdete vo Všeobecnom metodickom usmernení Úradu pre verejné obstarávanie č. 11/2019 z 22.11.2019, ktoré je dostupné na
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c3432015-z-z--51e.html?id=2522
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.12.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.12.2020 10:00
Miesto: Miesto otvárania ponúk: sídlo verejného obstarávateľa Mestská časť Bratislava Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, kancelária č. 208, 2. poschodie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej zákazky použije postup nadlimitnej reverznej verejnej súťaže, podľa §
66 ods. 7 ZVO pričom vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek
na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
2. Postup zadávania nadlimitnej zákazky bude realizovaný s využitím informačného systému elektronického verejného
obstarávania ERANET.
3.Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky vo výške 30 000 EUR, podrobnosti v SP.
4. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil dňa 22.11.2019 všeobecné metodické usmernenie k preukazovaniu
novelizovanej podmienky účasti týkajúcej so osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom
obstarávaní pod poradovým číslom 34. Bližšie informácie na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/
metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=2522
5. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
6. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má
dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym
subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.11.2020