Poskytovanie služieb podpory, zmien a rozvoja aplikačného programového vybavenia SPIN/iSPIN a MAGMA

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
4.612.581,14 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.12.2020 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
09.11.2020
  Dátum zverejnenia:
16.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc
Telefón: +421 903804008
Fax: +421 415032431
Email: drahoslorinc@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.vucza.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poskytovanie služieb podpory, zmien a rozvoja aplikačného programového vybavenia SPIN/iSPIN a MAGMA
Referenčné číslo: NLZ-PVSM-01/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných (základných a rozšírených) softvérových podporných služieb pre verejného obstarávateľa. Účelom je zabezpečiť služby podpory a prevádzky Licencovaných modulov a funkčných rozšírení aplikačného programového vybavenia SPIN/iSPIN (ďalej aj ako APV SPIN/iSPIN) a MAGMA. Cieľom popísaného predmetu zákazky je zabezpečenie a garantovanie prevádzky, služieb a systémovej podpory v aktuálnom technologickom a legislatívnom prostredí aplikačného programového vybavenia SPIN/iSPIN a MAGMA a aj pre jeho funkčné rozšírenia, ktoré vznikli na základe požiadaviek ŽSK a jeho OvZP. Základom pre definovanie rozsahu predmetu zákazky je poskytovanie služieb a systémovej podpory APV SPIN/iSPIN a MAGMA a jeho implementovaných funkčných rozšírení.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 612 581,14 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72212440-5
72265000-0
72266000-7
72267000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina.
II.2.4) Opis obstarávania:
. Základom pre definovanie rozsahu predmetu zákazky je poskytovanie služieb a systémovej podpory APV SPIN/iSPIN a MAGMA a jeho implementovaných funkčných rozšírení. Prínosom musí byť garantovanie bezpečnej prevádzky informačného systému v stabilnom technologickom prostredí na podporovaných platformách spolu s rozšírenými funkcionalitami systému APV SPIN/iSPIN a MAGMA. Rozsah poskytovaných služieb je bližšie špecifikovaný v časti Rozsah služby č. 1 až 12.
Poskytovateľ zabezpečí aj nasledovné služby podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľa kedykoľvek počas trvania zmluvy o poskytovani služieb:
- rozvoj APV SPIN/iSPIN a MAGMA - návrh nových modulov a funkčných rozšírení, ich dodávka a implementácia v prostredí prevádzkovaného aplikačného programového vybavenia pre správu ekonomických agend a finančného riadenia APV SPIN/iSPIN a MAGMA Žilinského samosprávneho kraja a jeho organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ktorých výsledkom bude automatizácia a elektronizácia procesov v prostredí Úradu ŽSK a jeho organizácií. Zoznam voliteľných nadstavbových modulov je uvedený v časti Služby nad rámec a nadstavbové moduly.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 612 581,14 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO") spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o VO.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o VO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ na podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o VO aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o VO, t.j. uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o VO z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu/ov z registra trestov, t.j uchádzač musí ako súčasť ponuky predložiť kompletne vyplnený a podpísaný formulár potrebný pre získanie predmetných dokladov v zmysle Prílohy I súťažných podkladov.
Doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), t.j. výpis/y z registra trestov nie je povinný predkladať uchádzač so sídlom v Slovenskej republike, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista. Výpis/y z registra trestov je však potrebné predložiť, ak štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu alebo prokuristom uchádzača nie je občan Slovenskej republiky. Zrušenie povinnosti predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO sa vzťahuje len na
uchádzača so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk (ďalej aj "výzvy") ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
- zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
-údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Podľa § 35 vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. d) ZVO
- opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ad.1) Zoznam zákaziek za predchádzajúcich 36 mesiacov, ktorých predmetom bolo poskytnutie služby servis, údržba a oprava ekonomického softvéru SPIN, resp. servis, údržba, oprava a rozvoj obdobného (ekvivalentného) ekonomického softvéru v kumulatívnej celkovej minimálnej hodnote 4 000 000,00 EUR bez DPH.

Ad.2) Uchádzač uvedie údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii zamestnancov, ktorí budú zodpovední za poskytnutie služieb, a to:
- požadované certifikáty zamestnancov
- čestné vyhlásenie
Čestné vyhlásenie musí obsahovať: titul, meno a priezvisko ,zamestnávateľa, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával; dátum a podpis zamestnanca.

Špecialista - programátor počet min. 1 osoba
Uchádzač predloží čestné vyhlásenia, ktoré musí deklarovať odbornú prax (min. 2 roky) uvedenej osoby v oblastiach analýzy, programovania a servisu ekonomického softvéru SPIN, (resp. obdobného ekonomického softvéru).

Špecialista projektový manažér počet min. 1 osoba
Uchádzač predloží čestné vyhlásenia, ktoré musí deklarovať odbornú prax (min. 2 roky) uvedenej osoby v oblastiach riadenia projektov ekonomického softvéru SPIN (resp. obdobného ekonomického softvéru) a predloží platný certifikát PRINCE2 - Foundation in project management alebo ekvivalent.

Špecialista konzultant počet min. 1 osoba
Uchádzač predloží čestné vyhlásenia, ktoré musí deklarovať odbornú prax (min. 2 roky) uvedenej osoby v oblastiach odborného poradenstva a konzultácii ekonomického softvéru SPIN, (resp. obdobného ekonomického softvéru).

Ad.3) Uchádzač vo svojej ponuke predloží opatrenia na zabezpečenia kvality, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby. Záujemca predloží certifikát systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001 (systém manažérstva kvality v oblasti Vývoja a implementácie informačných systémov alebo Poskytovania komplexných služieb v oblasti informačných technológii) vydaný nezávislou inštitúciou v oblasti predmetu zákazky, resp. iný ekvivalentný doklad alebo dokument prezentujúci zavedený systém riadenia kvality uchádzača. V takom prípade verejný obstarávateľ požaduje predložiť popis tohto ekvivalentného systému manažérstva kvality alebo rovnocenné osvedčenia z členských štátov EÚ. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvných podmienok.
Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 50 000,00 EUR
Bližšie podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.12.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.12.2020 10:00
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na sprístupnení elektronických ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Ostatné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3.1 Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom informačného systému EVO na https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html . Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a vo videnávodoch na https://www.uvo.gov.sk/viac-oisevo/ videonavody-5f9.html .

VI.3.2 Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované ktoré sú zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk) pre:
-verejného obstarávateľa v Príručke používateľa systému EVO Nadlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (pdf, 6 MB) a pre záujemcu / uchádzača v Príručke používateľa systému EVO - Nadlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (PDF - 2,5 MB) .

VI.3.3 V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

VI.3.4 Editovateľné časti súťažných podkladov sú zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa:
http://www.regionzilina.sk/sk/verejne-obstaravanie

VI.3.5 Verejný obstarávateľ nerozdeľuje predmet zákazky vzhľadom na nadväznosť a kompatibilitu jednotlivých modulov zadania.

VI.3.6 Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., a zákona č. 315/2016 Z. z.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.11.2020