Služby pre kabelážne činnosti, blok 4 – revízni technici

  Zadávateľ:
Slovenské elektrárne, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
3.500.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
09.11.2020
  Dátum zverejnenia:
16.11.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenské elektrárne, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35829052
Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Vladimír Pápež
Telefón: +421 910673911
Email: vladimir.papez@seas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.seas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Služby pre kabelážne činnosti, blok 4 – revízni technici
Referenčné číslo: 2020/07955
II.1.2) Hlavný kód CPV
71632000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Služby pre kabelážne činnosti, blok 4 revízni technici. Rozsah služieb je zameraný na vydávanie: 1) Revíznej správy - OPOS (Odborná prehliadka a odborná skúška) na funkčné skúšky pre vývody pod 1000 V v súlade s STN 33 2000-6 a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z.; 2) Revíznej správy - OPOS na funkčné skúšky pre vývody nad 1000 V v súlade s STN 33 2000-6 a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a 3) Východiskovej revíznej správy - OPOS. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, v prílohe Technická špecifikácia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 500 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí:
Uchádzač môže predložiť ponuku na ním vybranú jednu časť predmetu obstarávania, v závislosti od dostupnosti odborných kapacít alebo ponuku na všetky časti predmetu obstarávania, pričom každá časť predmetu obstarávania bude hodnotená samostatne. Obstarávateľ rozdelením predmetu obstarávania na časti umožňuje účasť väčšieho počtu uchádzačov.
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Služby pre kabelážne činnosti, blok 4 revízni technici (8 revíznych technikov)
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71632000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenské elektrárne, a. s., Závod: Jadrová elektráreň Mochovce 34, 935 39 Mochovce
II.2.4) Opis obstarávania
Služby pre kabelážne činnosti, blok 4 revízni technici (8 revíznych technikov). Rozsah služieb je zameraný na vydávanie: 1) Revíznej správy - OPOS (Odborná prehliadka a odborná skúška) na funkčné skúšky pre vývody pod 1000 V v súlade s STN 33 2000-6 a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z.; 2) Revíznej správy - OPOS na funkčné skúšky pre vývody nad 1000 V v súlade s STN 33 2000-6 a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a 3) Východiskovej revíznej správy OPOS. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, v prílohe Technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 35
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, v prílohe Formulár cenovej ponuky a v prílohe Vzor zmluvy
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Služby pre kabelážne činnosti, blok 4 revízni technici (7 revíznych technikov)
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71632000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenské elektrárne, a. s., Závod: Jadrová elektráreň Mochovce 34, 935 39 Mochovce
II.2.4) Opis obstarávania
Služby pre kabelážne činnosti, blok 4 revízni technici (7 revíznych technikov). Rozsah služieb je zameraný na vydávanie: 1) Revíznej správy - OPOS (Odborná prehliadka a odborná skúška) na funkčné skúšky pre vývody pod 1000 V v súlade s STN 33 2000-6 a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z.; 2) Revíznej správy - OPOS na funkčné skúšky pre vývody nad 1000 V v súlade s STN 33 2000-6 a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a 3) Východiskovej revíznej správy OPOS. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, v prílohe Technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 35
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, v prílohe Formulár cenovej ponuky a v prílohe Vzor zmluvy
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ZoVO).
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo predložením potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov vydaného príslušným orgánom iného členského štátu, pričom ak zápis uchádzača v zozname hospodárskych subjektov neobsahuje všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 2 ZoVO platného v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania, predloží tieto doklady v ponuke.
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO, preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZoVO.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZoVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne.
Obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením jednotného európskeho dokumentu) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 1 ZoVO.
Podrobný opis podmienok účasti je uvedený v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Splnenie podmienok účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZoVO (formulár s vyplnenými údajmi v Časti I tvorí prílohu súťažných podkladov). Ak sa uchádzač zúčastní verejného obstarávania ako skupina fyzických osôb/právnických osôb, musí pri preukazovaní splnenia podmienok účasti uviesť všetkých svojich členov, a to predložením nasledovných dokladov:
- Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať vo všetkých veciach súvisiacich s týmto verejným obstarávaním, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov spoločnú právnu formu, napr. zmluvu o združení podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.
- Plná moc vystavená pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov vytvorená na dodanie/realizáciu predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy spoločnú právnu formu, napr. Zmluvu o združení podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Tento záväzok členovia skupiny potvrdia v ponuke Čestným vyhlásením o vytvorení skupiny. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny. Je zakázaná akákoľvek zmena v zložení skupiny, alebo zmena účastníkov zmluvy o združení oproti tomu zloženiu, aké bolo prezentované za účelom predloženia dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v súťaži. Nedodržanie týchto ustanovení bude mať za následok vylúčenie uchádzača zo súťaže. V takomto prípade bude uchádzačovi oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže podať námietku.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Uchádzač je povinný predložiť menný zoznam revíznych technikov vrátane platných príslušných osvedčení podľa §24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie a podmienky elektronickej aukcie budú uvedené v súťažných podkladoch a vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.12.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.01.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.11.2020