VÝSTAVBA MOSTA PRE PEŠÍCH A CYKLISTOV DOBROHOŠŤ-DUNAKILITI - II. časť

  Zadávateľ:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
  Predpokladaná hodnota:
4.962.056,95 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.11.2020
  Dátum zverejnenia:
16.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00156752
Karloveská 2, 84204 Bratislava-Karlova Ves
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martin Filičko
Telefón: +421 254653904
Email: tender@p-m.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.vvb.sk

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Vnútroštátne identifikačné číslo: 11906522
Váci út 45 , 11 34 , Budapešť
Kód NUTS: HU
Maďarsko
Email: tender@p-m.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.nif.hu
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania: Platné vnútroštátne právne predpisy SR, v zmysle zákona č. 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Gaštanová 13, , 81104 Bratislava
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martin Filičko
Telefón: +421 254653904
Email: tender@p-m.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.vvb.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obstarávateľ postupujúci podľa § 9
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
VÝSTAVBA MOSTA PRE PEŠÍCH A CYKLISTOV DOBROHOŠŤ-DUNAKILITI - II. časť
Referenčné číslo: PM/most DD II časť_2/VV
II.1.2) Hlavný kód CPV
45221110-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Zákazka pozostáva z realizácie mosta cez Dunaj SO 202-00
a)Vypracovania Dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá musí byť v súlade s platným stavebným povolením na území Slovenskej republiky (SR) a Maďarska (HU) a so záverečným stanoviskom z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vydaného na území SR a HU a zároveň musí zodpovedať požiadavkám platných záväzných právnych predpisov a technických predpisov a noriem platných na území SR a HU;
b)Inžinierskej činnosti (IČ) vrátane zabezpečenie vydania právoplatného povolenia (schválenie realizačného projektu povoľujúcim orgánom) na realizáciu mosta v Maďarsku v súlade s platnou legislatívou Maďarska, zabezpečenia autorského dozoru (AD) a zabezpečenia ďalších súvisiacich koordinačných a iných činností;
c)Realizácie stavebných prác po odsúhlasení DRS spoločnými obstarávateľmi (VV, s.p. a NIF Zrt.)
d)Vypracovania Dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS)
e)Kolaudácie stavby a uvedenia diela do prevádzky.
Predmetná zakázka je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom ("Žltá kniha", Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008).
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 962 056,95 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71322300-4
45233161-5
45233162-2
45100000-8
71320000-7
45223000-6
45223210-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
HU221
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Staré koryto Dunaja, s priľahlou inundáciou medzi obcami Dobrohošť a Dunakiliti
II.2.4) Opis obstarávania:
Bližšie definovaný vo Zväzku 3 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 962 056,95 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
555
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu alebo referenčné číslo: projekt č. SKHU/1601/2.1./361- Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť a Dunakiliti
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené v súlade s § 32 alebo §152 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) a sú uvedené v časti 4.1 osobné postavenie, Zväzok 4 - podmienky účasti súťažných podkladov .
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti sú stanovené :

1. podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní

Podrobnosti uvedené v časti 4.2 finančné a ekonomické postavenie, Zväzok 4 - podmienky účasti súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: (1) Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka stavebné práce na inžinierských stavbách (inžinierske stavby v zmysle § 43a ods. 3 Zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)) za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky. Obstarávateľ 1 akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/ ). Minimálny dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka stavebné práce na inžinierských stavbách (inžinierske stavby v zmysle § 43a ods. 3 Zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)) za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť 3.600.000 (tri milióny šesťsto tisíc) eur.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti sú stanovené :

1. podľa § 34 ods. 1 písm b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 (päť) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
a
podľa § 34 ods. 1 písm a) zákona o verejnom obstarávaní -
zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,

2. podľa § 34 ods. 1 písm g) zákona o verejnom obstarávaní - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom kľúčových odborníkov:
Kľúčový odborník 1 - riaditeľ stavby ;
Kľúčový odborník 2 - stavbyvedúci pre inžinierske stavby - dopravné stavby (označenie 21) alebo mosty, tunely (označenie 22) (autorizovaný stavbyvedúci);
Kľúčový odborník 3 - projektant;
Kľúčový odborník 4 - odborník pre zabezpečenie kvality.

3. podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 35 zákona o verejnom obstarávaní - predložením certifikátu manažérstva kvality.

4.podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v spojitosti s § 36 zákona o verejnom obstarávaní - predložením certifikátu systému environmentálneho manažérstva.

Podrobnosti uvedené v časti 4.3 technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, Zväzok 4 - podmienky účasti súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podrobnosti uvedené v časti 4.3 technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, minimálna požadovaná úroveň štandardov , Zväzok 4 - podmienky účasti súťažných podkladov z dôvodu väčšieho rozsahu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.12.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.12.2020 11:00
Miesto: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Začiatok dĺžky trvania zákazky v dňoch (od zadania zákazky) uvedenej v bode II.2.7, II Predmet Zákazky je totožný s dátumom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, pričom obstarávatelia požadujú dodržanie nasledovných uzlových bodov:
Vypracovanie a odovzdanie Dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS)
Termín:120 dní od dátumu začatia prác
Právoplatné rozhodnutie povoľujúceho orgánu v Maďarsku na DRS
Termín:180 dní od dátumu začatia prác
Zabudovanie nosnej konštrukcie vrátane záťažovej skúšky na SO202-00 termín:420 dní od dátumu začatia prác
Dátum začatia prác je 15. deň odo dňa dátumu účinnosti Zmluvy.

2.Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi obstarávateľmi a záujemcami alebo uchádzačmi sa realizuje výhradne elektronicky prostredníctvom IS EVO.

3.Doručenie žiadosti o vysvetlenie odporúčame zaslať v predstihu aby bolo zabezpečená lehota na poskytnutie vysvetlenia a to najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

4.Obstarávatelia nebudú organizovať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky. Uchádzačom sa odporúča, aby si počas lehoty na predkladanie ponúk vykonali obhliadku miesta realizácie. Zo slovenskej strany je miesto realizácie voľne dostupné. Z maďarskej strany miesto realizácie nie je voľne, pretože na vodnom diele Dunakiliti prebiehajú stavebné práce a prístup na miesto je cez stavenisko, vid bližšie informácie v bode 14.1 Zväzok 1.

5.Vyžaduje sa na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 75 000 EUR, podrobnosti uvedené v súťažných podkladoch (SP).

6.Z verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač, ak budú naplnené skutočnosti podľa § 40 ods. 6 alebo 7 ZVO.

7.Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania je maximálna v hodnote 4 962 056,95 EUR bez DPH. Obstarávatelia si vyhradzujú právo zmluvu definovanú v bode 7.1 Zväzku 1 nepodpísať, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako hodnota uvedená v prvej vete, kým nezabezpečia dodatočné prostriedky a to najneskôr do termínu viazanosti ponúk.

8.Zákazka nie je rozdelená na časti, keďže predmet zákazky predstavuje jeden funkčný celok, kde je nevyhnutné aby práce prebiehali koordinovane, čo v prípade viacerých dodávateľov nie je zaručené. Zároveň v prípade porušení povinností zo zmluvy, môže mať dané porušenia vážny dopad na realizáciu implementovaného cezhraničného projektu, pričom je vhodné, aby zodpovednosť znášal poistený jeden subjekt, resp. skupina dodávateľov.

9.Úspešný uchádzač predloží obstarávateľovi 1 nasledovné doklady ako originály alebo úradne overené kópie najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia výzvy:
a) doklad o zavedenom systéme manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001, v oblasti realizácie inžinierskych a vodohospodárskych stavieb a v oblasti výroby oceľových konštrukcií alebo ekvivalent,
b) doklad o zavedenom systéme riadenia výroby na konštrukčné dielce podľa STN EN 1090-1+A1 a STN EN 1090-2 v triede vyhotovenia EXC3 alebo ich ekvivalent,
c) doklad o zavedenom systéme manažérstva kvality vo zváraní pre oceľové zvárané konštrukcie podľa STN EN ISO 3834 -2 alebo ekvivalent,
d) podpísanú zmluvu o Dielo vrátané zmluvných dodatkov;
e) pri KO 2 a 3 v rámci podmienok účasti (bod 2.2.3 a 2.3.3, časti 4.3, Zväzku 4) doklad o zapísanom hosťovaní osôb podľa predpisov platných v zmysle zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. doklad platný podľa Nariadenia Vlády č. 266/2013 (VII.11) Maďarska a to len v prípade, ak v rámci ponuky tento úspešný uchádzač predložil doklad vydaný v zmysle legislatívy inej krajiny

10.Obstarávateľ 1 zverejnil Súťažné podklady v slovenskom a v maďarskom jazyku, pričom v prípade rozporu obsahu má prednosť slovenská jazyková verzia Súťažných podkladov.

11.Verejné obstarávanie je vzhľadom na podmienky účasti a podmienky plnenia zmluvy zelené verejné obstarávanie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.11.2020