Projektová dokumentácia modernizácie a rekonštrukcie interiérových priestorov

  Zadávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
25.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.11.2020
  Dátum zverejnenia:
16.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivana Mesiariková
Telefón: +421 949014596
Email: ivana.mesiarikova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejná správa
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Projektová dokumentácia modernizácie a rekonštrukcie interiérových priestorov
Referenčné číslo: 08903/2020/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie/technickej dokumentácie/návrhu interiéru pre projekt s názvom Projektová dokumentácia modernizácie a rekonštrukcie interiérových priestorov. Predmetom projektovej dokumentácie bude vytvorenie oddychovej zóny (free zóny) a rekonštrukcia 42 učební na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici.
Minimálne požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom ako aj podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohách výzvy, najmä v Opise predmetu zákazky a tiež v ostatných prílohách Výzvy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
25 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.11.2020 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.11.2020