Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou

  Zadávateľ:
Best friends nursery, o.z.
  Predpokladaná hodnota:
199.673,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.11.2020
  Dátum zverejnenia:
16.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Best friends nursery, o.z.
IČO: 51937565
Okulka 7/1, 09301 Vranov nad Topľou
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Milan Filip, gestor VO
Telefón: +421 905303752
Email: milan.filip@elauk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427944
Hlavná adresa(URL): https://bestfriendsnursery.sk/verejne-obstaravanie/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Občianske združenie - o.z.
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Detské jasle, Materská škola - predškolská príprava a výchova
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou
Referenčné číslo: VO62829936
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na výstavbe nového objektu na zelenej lúke bez inžinierskych sieti. Predmet zákazky je rozdelený na 3 SO-stavebné objekty, samostatné funkčne a fakturačne nezávislé na sebe, spojené do jedného verejného obstarávania bez možnosti predkladania ponúk na každý SO samostatne resp. kombinovane.
Spojené VO pozostáva z:
SO 01. Výstavba detských jaslí - Hlavný objekt - stavebné práce, výstavba budovy
SO 02. Stavebno-technické úpravy areálu DJ - terénne úpravy, prístupová cesta a oplotenie areálu DJ
SO 03. Vybudovanie detského ihriska - dodávka a osadenie hracích prvkov, vonkajšieho mobiliáru.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
199 673,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník
AB13-8 - Drevo
AB05-4 - Betón
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Okulka 7/1, 093 01 Vranov nad Topľou
II.2.4) Opis obstarávania
Budova jaslí bude jednopodlažná drevostavba postavená na kľúč. V budove sa bude nachádzať vstupná chodba, chodba, šatňa, zborovňa, izolačná miestnosť, technická miestnosť, jedáleň, výdaj stravy, predsieň, dve trieda so spálňou každá o rozlohe 40,15 m2, ekonomat, sociálne zariadenie a WC pre zamestnancov.
Objekt: SO - 01 Výstavba detských jaslí: Archiktotechnické stavebné riešnie, Zdravo-technika, Ústredné kúrenie, Vetranie s rekuperáciou tepla, Elektroinštalácia, Bleskozvod.
SO - 02 Stavebno-technické úpravy areálu: - Terénne úpravy, - Prístupová komunikácia, - Oplotenie areálu DJ, -Oplotenie detskeho ihriska.
SO 03 Vybudovanie detského ihriska hracie prvky.
Vybudovanie detského ihriska pozostáva z dodávky a vybudovania hracej zostavy (upevnenia a osadenia: - šmykačka, - osadenie váhadlovych hojdačiek s zabetónovaním nôh, - osadenie pružinovych hojdačiek so zabetónovaním nôh,
osadenie kolotočov s zabetónovaním, osadenie detskych pieskovísk a osadenie 2 ks lavičiek.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivych stav. prác, ktoré sú predmetom zákazky, je bližšie opísané v Súťažnych podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá nákladov
Názov: Celková cena za realizáciu stavebných prác
Relatívna váha: 90
Názov: Lehota výstavby v dňoch (realizácie stavebných prác)
Relatívna váha: 10
II.2.6) Predpokladaná hodnota
199 673,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 180
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: ITMS2014+ : NFP302021W795
II.2.14) Doplňujúce informácie
Pravidlá pre doručovanie: Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti tykajúcu sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní: je oprávneny dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý/a zodpovedá predmetu zákazky, čo preukáže doloženym dokladom - Čestným vyhlásením uchádzača, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať SP alebo poskytnúť službu a zároveň ČV, že uchádzač nemá vydaný zákaz v účasti vo VO.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k PZ-predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Preukazovanie osobného postavenia uchádzača vyplýva zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa príslušných ustanovení.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Dokumenty podľa § 34 ods.1 písm. b): zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúci ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. tento zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou oprávnenou osobou.
Splnenie podmienky sa preukazuje zoznamom, ktory musí obsahovať:
- zákazky na stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, z toho minimálne 1
zákazku v minimálnej hodnote 50 000 Eur bez DPH, pričom za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky verejny obstarávateľ považuje: - uskutočnenie stavebnych prác - vystavba/rekonštrukcia pozemnych stavieb s prevahou stavebných prác charakteru drevostavba. Z dokladu (referencia/potvrdenie) zákazky pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti musí byť zrejmá hodnota stavebnych prác uskutočnenych pre vystavbu drevostavby.

2) Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. g): ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí budú pracovať v rámci predmetu zákazky s uvedením údajov: meno, funkcia, vzdelanie, prax v stavebníctve.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k PZ-predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti:
K bodu 1: podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal svoje skúsenosti s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky.
K bodu 2: verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia technickej a odbornej
spôsobilosti uchádzača a preverenia potrebných skúseností pre zabezpečenie kvality obstarávaných stavebných prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov platí na všetky tri časti PZ:
K bodu 1: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce (realizoval podobné dodávky) ako je opísaný predmet zákazky resp. na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky. Uchádzač musí v potvrdeniach o uskutočnených stavebných prácach, dodávke tovarov alebo poskytnutej službe uviesť kontaktné údaje na osobu/osoby, ktorí vedia potvrdiť predkladané vyhlásenia uchádzača o uskutočnených stavebných prácach, dodávkach tovarov, poskytnutých službách. Z dokladu (referencia/potvrdenie) zákazky pre objektívne
posúdenie splnenia podmienok účasti musí byť zrejmá hodnota stavebnych prác uskutočnenych pre vystavbu drevo-stavby.
K bodu 2 Prílohou údajov o osobách musí byť Autorizačné osvedčenie stavbyvedúceho, pozemné stavby, vydané alebo notifikované podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v platnom znení úradne osvedčenej kópii, alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES. Zároveň stavbyvedúci predloží ním podpísané čestné vyhlásenie, že bude uchádzačovi plne k dispozícii pri plnení predmetu zákazky v prípade, že bude uchádzač tejto zákazky úspešný a preukáže v akom pomere je voči osobe uchádzača (pracovnoprávnom, zmluvnom alebo obdobnom).
K bodu 2 Prílohou údajov o osobách musí byť Autorizačné osvedčenie o spôsobilosti realizácie dodávky a montáže hracích prvkov resp. oprávnenie na vykonávanie revízií Detských ihrísk vydané alebo notifikované autorizovanou autoritou.
Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 114 ods. 2 vo väzbe na § 34 ods. 1 musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa tyká osoby uchádzača a jeho spôsobilosti. Subdodávateľské plnenie nie je vylúčené.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Požiadavky obstarávateľa na dodávku predmetu zákazky (vykonanie predmetu zákazky) sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii, vo vykaze vymer a v Súťažnych podkladoch vrátane príloh s uvedením špecifikácií.

Poznámka. Odporúča sa ponuku predložiť v formalizovanom, zverejnenom znení podľa Časti"C" Súťažných podkladov - editovateľné formuláre sú sprístupnené na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9482/summary.

Na predmet zákazky verejný obstarávateľ použije finančné zdroje zo F EÚ - Operačny program IROP.

Úspešny uchádzač sa zaväzuje strpieť vykon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s verejnym obstarávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.12.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.12.2020 10:00
Miesto: Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com a to v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch.
Miestom otvárania ponúk je on-line sprístupnenie ponúk na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO.
Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9482/summar
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty vo svojom profile a na stránke portál https://josephine.proebiz.com/
2. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz/tlačidlo ZAUJÍMA MA TO (v pravej hornej časti obrazovky).
3. Verejný obstarávateľ bude na portáli https://josephine.proebiz.com/ zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytne všetkým známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia.
4. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a
predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.
5. V prípade predkladania ponuky skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov a predložené v ponuke ako oskenovaná kópia.
6. Pre potreby komunikácie bude využívaný jedine priestor portálu https://josephine.proebiz.com/ . Systém je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia, kde sa nachádzajú všetky technické
požiadavky na prevádzku systému. Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov: Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia, Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo Google Chrome, Microsoft Edge.
7. Verejný obstarávateľ v zmysle § 46 ZVO vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je
stanovená vo výške 5.000,00 EUR (päťtisíc). Ďalšie informácie o spôsobe a podmienkach zloženia zábezpeky je uvedená v Súťažných podkladoch.
8. Upozornenie pre uchádzačov: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
9. Verejný obstarávateľ (objednávateľ) neposkytne na plnenie diela zálohu a ani preddavok.
10. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že
dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
11. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa.do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (ZRPVS), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri prevzatí staveniska doklad o uzavretí poistnej zmluvy na všetky škody spôsobené na predmete zmluvy počas realizácie stavebných prác.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.11.2020