Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
2.233.379,44 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.11.2020
  Dátum zverejnenia:
13.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Renata Gregušová
Telefón: +421 333236343
Email: renata.gregusova@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.trnava.sk/sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA13-5 - Rekonštrukcia
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia líniovej stavby miestnej komunikácie Zelený kríčok v Trnave vrátane výkonu archeologického pamiatkového výskumu a s tým súvisiacich zemných prác. Rozsah prác a dodávok je riešený v projektovej dokumentácii realizačný projekt stavby Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok, spracovanej spoločnosťou DAQE Slovakia s.r.o., Žilina v 03/2018 a v ostatných dokumentoch k zákazke.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 233 379,44 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233120-6
45215000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestna komunikácia Zelený kríčok, verejný priestor medzi ulicami Hospodárska, Šrobárova a Rybníková.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia líniovej stavby miestnej komunikácie (ďalej len MK) Zelený kríčok v Trnave. V rámci rekonštrukcie projekt uvažuje s opravou samotného telesa miestnej komunikácie v rozsahu od mosta cez Trnávku (úroveň odbočenia na ČS PHM) až po odbočenie na Šrobárovu ulicu resp. na Ulicu Rybníková, vrátane všetkých peších trás, plôch nástupišťa autobusových zastávok, vedľajšej časti miestnej komunikácie vedenej za plochami zelene popri objektoch. Stavebnou úpravou prejdú aj priechody na svetelnej križovatke Ulíc Hospodárska a Zelený kríčok. Súčasťou stavby bude aj vybudovanie časti cyklochodníka v ploche zelene a lávky pre chodcov a cyklistov cez Trnávku. Na novo bude riešená komplet celá zeleň vrátane závlahového systému, obnoví sa sieť verejného osvetlenia, osadené budú nové zastávkové prístrešky so zelenými strechami, okrasná fontána, pitná fontána a prvky mobiliáru, betónové zábradlie jestvujúceho cestného mostu prejde sanačnými úpravami, vzdušné vedenie NN bude preložené do zeme, riešená bude aj príprava pre kamerový systém MsP.
V rámci stavby je navrhovaná aj prestavba jestvujúceho objektu verejného WC a prístavba prevádzkových priestorov - kiosku. Navrhovanou stavbou vznikne jednopodlažný, podpivničený objekt, zastrešený kombináciou plochých striech. Prestavba rieši dispozičné riešenie existujúceho jednopodlažného podzemného objektu verejného WC, ktorý je čiastočne zapustený do terénu.
Stavba je členená na stavebné objekty:
Komunikácie, chodníky a spevnené plochy
Zastávkové prístrešky a ich vybavenie
Lávka pre peších a cyklistov ponad Trnávku
Preložka NN vzdušného vedenia do zeme
Verejné osvetlenie
Verejné WC s kioskom
Odvodnenie povrchov, odvodnenie striech objektov
Príprava pre kamerový systém
Sadové úpravy
Závlahový systém
Studňa
Fontána
Pitná fontána
Vonkajšie NN rozvody v parku

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je v súťažných podkladoch a v dokumentoch k zákazke.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 233 379,44 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Súčasťou realizácie bude aj výkon pamiatkového archeologického výskumu, ktorý bude realizovaný podľa Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Cena za výskum bude predmetom samostatnej cenovej kalkulácie, ktorú spracuje zhotoviteľ v súlade s čl. 14 zmluvy a nesmie presiahnuť 22 000 eur bez DPH. Na základe toho bude uskutočnená zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) ZVO formou dodatku.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 písm. e), f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
Verejný obstarávateľ uvádza, že záujemca alebo uchádzač, nemusí predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, ak ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu. Tento doklad verejný obstarávateľ získa z informačného systému verejnej správy.
/§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)/.
Uchádzač preukáže podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. f) - t. j. čestným
vyhlásením.
Týmto nie je dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do iného obdobného zoznamu iného čl. štátu EÚ v rozsahu podľa
ZVO.
V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov alebo naskenované kópie
úradne overených fotokópií originálnych dokladov.
Ak nejde o vyhľadanie dokladov verejným obstarávateľom z informačného systému verejnej správy doklady musia byť z
ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie naskenované a vložené do systému Josephine. V prípade, že sú
doklady ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou
povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho
úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje v zozname prác predložiť min. 3 stavby obdobného charakteru za predchádzajúcich 5
rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, kde sú realizované práce a dodávky obdobného charakteru ako v danom postupe zadávania zákazky v súhrnnej hodnote min. 1 500 000,- eur bez DPH s potvrdením odberateľa v zmysle § 34 ods.1 písm. b) ZVO.
Za stavebné práce obdobného charakteru verejný obstarávateľ považuje výstavbu pozemných komunikácií (parkoviská,
miestne komunikácie, spevnené plochy, chodníky, námestia).
V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich v
zozname svojich referencií s poznámkou UVO. Ak z referencie UVO nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne
spôsobilosti, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú
úroveň spôsobilosti.
Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO dočasne nahradiť doklady vyplneným jednotným európskym dokumentom alebo
použiť čestné vyhlásenie. Uchádzač môže v JEDe prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej
spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaja (alfa) uvedeného v oddiele IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.01.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.01.2021 10:30
Miesto: Trnava, Radnica, Ulica Hlavná č. 1, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, I. posch., kancelária odboru verejného obstarávania.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým uchádzačom, že vzhľadom na aktuálnu súvisiacu a z dôvodu mimoriadnych nariadení/opatrení vlády SR súvisiacich s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 nebude možná osobná účasť na otváraní ponúk. Na základe uvedeného bude otváranie ponúk prebiehať on-line sprístupnením prostredníctvom systému JOSEPIHNE. Bližšie informácie v časti VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou.
2. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým uchádzačom, že vzhľadom na aktuálnu súvisiacu a z dôvodu mimoriadnych nariadení/opatrení vlády SR súvisiacich s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 nebude možná osobná účasť na otváraní ponúk. V súčasnosti nedokážeme predvídať ďalší vývoj a plánované opatrenia vlády SR. Na základe uvedeného bude otváranie ponúk prebiehať on-line sprístupnením prostredníctvom systému JOSEPIHNE. Tohto on-line sprístupnenia sa budú môcť zúčastniť len uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili úspešne ponuku do tejto zákazky. Ponuky budú sprístupnené týmto uchádzačom po lehote na otváranie ponúk a po otvorení ponúk komisiou. Uchádzači budú môcť vstúpiť do on-line prostredia pre sprístupnenie na totožnom mieste, ako predložili svoju ponuku (v totožnej záložke). Všetky prístupy do on-line prostredia budú zaprotokolované a automaticky logované do protokolu systému JOSEPHINE.
Verejný obstarávateľ bude uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk posielať zápisnicu z otvárania ponúk bezodkladne po ich otvorení, i keď lehota podľa ZVO je päť pracovných dní odo dňa otvárania ponúk. Pokiaľ by sa akokoľvek zmenila situácia a bude potrebné uskutočniť zmeny, tieto budú riešené formou korigenda.
4. Proces verejného obstarávania je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádzač dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Tento právny predpis takisto upravuje procesný postup verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho predpisu je možné obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie. Verejný obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného obstarávania.
5. V predmetnom verejnom obstarávaní sú zadefinované sociálne aspekty. Verejný obstarávateľ uplatňuje prostredníctvom osobitných podmienok zmluvy (čl. 15 zmluvy o dielo) sociálny aspekt v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení a ustanoveniami §8a zákona č. 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) prostredníctvom realizácie dočasných vyrovnávacích opatrení.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.11.2020