Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy

  Zadávateľ:
Mesto Spišské Vlachy
  Predpokladaná hodnota:
287.098,06 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
11.11.2020
  Dátum zverejnenia:
13.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Spišské Vlachy
IČO: 00329657
SNP 34, 05361 Spišské Vlachy
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Marta Budišová
Telefón: +421 905490863
Email: marbuvo1@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6142
Hlavná adresa(URL): https://spisskevlachy.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy
Referenčné číslo: Sp_Vlachy-2020-PZ-Budovanie prvkov zelene
II.1.2) Hlavný kód CPV
45236110-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Projekt sa zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Charakter riešenia všetkých plôch prinesie fyzický, psychologický a emocionálny prínos pre obyvateľov, čo prispeje k zdravotno-rekreačnej a zároveň aj ekologicko-stabilizačnej funkcii. Medzi ciele taktiež patrí vytvorenie hygienicky vyhovujúceho prostredia so zníženou hlučnosťou a vytvorenie moderného prostredia s dostatočným podielom zelene s dôrazom na poskytnutie prístupu využívania pre rôzne vekové kategórie ľudí s možnosťou výberu viacerých typov záujmových aktivít.
Výsadbou pásov zelene v riešených územiach, začlenením predtým málo využívaných plôch do aktívnejšieho využívania obyvateľmi, bude zabezpečená väčšia starostlivosť o územia, keďže existuje predpoklad, že zvýšený výskyt obyvateľov v oblasti prirodzene podporí záujem o okolité prostredie.
Vytvorením multifunkčných zón, oddelením cestnej komunikácie vysadením živého oplotenia od okolitej zástavby predstavujúcich systémový prvok znižovania hlučnosti prostredia a výsadbou zelene sa zabezpečí posilnenie ekologickej stability a zlepšenie sídelného prostredia.

Vysadená zeleň ako adaptačné opatrenie, má zároveň významný podiel v snahe o zníženie zraniteľnosti krajiny klimatickými zmenami. V neposlednej rade má revitalizované prostredie významný vplyv aj psychickú rovnováhu človeka.

V riešenej oblasti je bezbariérový pohyb po spevnených plochách v rámci územia. Výsledky realizácie projektu budú prístupné pre všetkých obyvateľov mesta. Zároveň bol zohľadnený výber správnej vegetácie, použitá zeleň lokálna, vybraté boli listnaté stromy, pričom bolo prihliadané na nezaťažovanie obyvateľstva alergénmi a aj jednoduchú údržbu drevín.

Členenie stavby diela na stavebné objekty:
Logický celok č. 1 - Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy
SO.1 Územie č. 1 Kruhový objazd
SO.2 Územie č. 2 Chodník v parku
SO.3 Územie č. 3 Športová a oddychová zóna
Logický celok č. 2 - Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy
Časť: Elektroinštalácia a osvetlenie
Logický celok č. 3 - Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy
Časť: Prípojka NN a odberné elektrické zariadenie

Podrobné informácie sú uvedené v dokumentoch, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov: Príloha č. 3-1 Projektová dokumentácia SO a sprievodná projektová dokumentácia a Prílohy č. 3-2 výkazy výmer jednotlivých stavebných objektov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
287 098,06 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233160-8
45316110-9
45112700-2
37535200-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
v meste Spišské Vlachy na parcelách :
č. 1952/3 a 1952/2 ZELENÁ VER. PLOCHA = 1 095,00 m2; č. 2101/1 a 1060/1 ZEL. VER. PLOCHA = 1 322,00 m2; p.č. 2001/1 a 2001/3 ZEL. VER. PLOCHA = 13 426,00 m2
II.2.4) Opis obstarávania
Množstvo a rozsah premetu zákazky pre všetky stavebné objekty ktoré tvoria predmet zákazky ako celok, je presne uvedený a špecifikovaný v súťažných podkladoch v Prílohe č. 3-1 Projektová dokumentácia a v Prílohe č. 3-2 Výkazy výmery jednotlivých SO, v rámci ktorej sa číselne kvantifikujú Výkazy výmer stavebných objektov ktoré tvoria predmet zákazky ako celok.
V prípade rozporu medzi údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii SO a vo výkazoch výmer SO, platia pre určenie rozsahu predmetu zákazky údaje uvedené vo výkazoch výmer pre príslušné stavebné objekty.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
287 098,06 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: číslo zmluvy IROP-Z-302041P706-431-16
II.2.14) Doplňujúce informácie
Financovanie predmetu zákazky je uvedené v SP a v Zmluve o dielo v prílohe č. 4 SP. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s vykonaním stav. prác predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s prísl. právn. predpismi SR a EU oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
1. Uchádzač musí na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa a podľa § 112 ods. 4 ZoVO spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO a ich splnenie preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, písm. e) a f) ZoVO, alebo podľa § 152 ZoVO.
2. Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO uchádzač predloží:
- doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, všetko podľa § 32 ods. 2, písm. e) ZoVO (vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov preukazujúcich splnenie danej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia. Živnostenské oprávnenie alebo výpis
zo živnostenského registra - predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ, výpis z obchodného registra - predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
3. Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO uchádzač predloží čestné vyhlásenie :
- že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii odporúčaný vzor podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania na území SR nie je povinný predložiť doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO.

Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZoVO vedený Úradom pre verejné obstarávanie, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky a že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, uchádzač nepredkladá doklady podľa vyššie uvedených bodov 2 a 3.

4. Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZoVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6. Vyžaduje sa predloženie skenov originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, ak nie je v konkrétnom bode pri konkrétnom doklade uvedené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:
§ 33 ZVO sa neuplatňuje. Verejný obstarávateľ nepožaduje podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:
3.1) § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO;
3.2) § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO;
Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, sú uvedené v súťažných
podkladoch. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa, zároveň je umožnený k súťažným
podkladom vrátane editovateľných príloh, priamy prístup bez obmedzení či poplatkov v systéme EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zmluve o dielo sú, okrem iného, požadované nasledovné podmienky vykonania zákazky:
- zhotoviteľ sa zaväzuje zaslať na účet objednávateľa realizačnú zábezpeku vo výške 3 % z ceny diela s DPH a to do najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
- objednávateľ oprávnený zadržať 3% z fakturovanej sumy predstavujúce garančnú zábezpeku z každej aj čiastkovej faktúry. Garančná zábezpeka bude vyplatená zhotoviteľovi do 14 dní odo dňa uplynutia záručnej doby na dielo podľa tejto zmluvy, za podmienky, že dielo nemá žiadne vady.
Podmienky spojené s lehotou plnenia predmetu zákazky uvedené v článku 4. Čas plnenia zmluvy, sú definované v
Prílohe č. 4 návrhu Zmluvy o dielo, bod 4.1.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.12.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.12.2020 14:00
Miesto: Otváranie ponúk vykoná komisia elektronicky v systéme EN EVOSERVIS, na adrese MARBU - VO 1, s. r. o., Dúhová 40, 040 01 Košice, prvé poschodie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ (VO) vykonáva predmetné verejné obstarávanie elektronicky v certifikovanom systéme EN EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/ v rámci predmetnej zákazky.
2) Pre účely komunikácie vrátane doručovania, realizovanej v systéme EVOSERVIS, sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi VO a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZoVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou EVOSERVIS. Odoslaním takejto písomnosti prostredníctvom EVOSERVIS sa písomnosť dostáva do sféry dispozície adresáta/ uchádzača/alebo do sféry dispozície VO bez toho, aby sa s ňou musel adresát zoznámiť, a doručenie potvrdzovať. Na odoslanú správu elektronickou komunikáciou v EVOSERVIS je adresát upozornený notifikačným emailom. Doručenie prostredníctvom EVOSERVIS je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta dátovej správy v elektronickom nástroji. Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme EVOSERVIS sa doň zaregistruje na adrese www.evoservis.sk/marbu/, príp. na www.evoservis.sk. Po zaregistrovaní mu bude na ním zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre komunikáciu s VO, preberanie zadávacej dokumentácie, príloh a predkladanie elektr. ponúk. Registrovaný uchádzač v systéme EVOSERVIS sa neregistruje. Na prihlásenie do systému používa prístupové kódy, ktoré mu boli doručené pri prvotnej registrácii. Po prihlásení do systému má uchádzač v profile PREHĽAD ZÁKAZIEK po potvrdení žiadosti o zadávaciu dokumentáciu neobmedzený prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh.
3) Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie prostredníctvom systému EN EVOSERVIS: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií uvedených vo výzve a v súťažných podkladoch všetkým záujemcom, najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
4) Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZoVO. El. ponuky sa budú predkladať potvrdením ponuky UEZ založeným na kvalifikovanom systémovom certifikáte (bližšie info v SP).
5) VO vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 8 000,00 EUR. Podrobné pokyny sú uvedené v SP v kap. A.3, bod 17. Zábezpeka.
6) VO vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
7) VO uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotn. európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.
8) VO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie su zapísaní v RPVS. ZoD bude podpísaná až po úspešnej ex-ante kontrole, poskytovateľom NFP a vykonaní všetkých úkonov spojených s verejným obstarávaním a dodržaní požadovaných lehôt v zmysle ZoVO a nadobudne účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke VO.
9) VO stanovuje v súlade s § 38 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) cit. zákona: VO vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hosp. subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
10) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávaním inovácií ani obstarávaním
zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.11.2020