USG prístroje 2020

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica Nitra
  Predpokladaná hodnota:
124.600,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2020 12:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
11.11.2020
  Dátum zverejnenia:
12.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica Nitra
IČO: 17336007
Špitálska 6, 95001 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Daniel Pindeš
Telefón: +421 376545773
Email: daniel.pindes@fnnitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.fnnitra.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
USG prístroje 2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
33112000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Ultrasonografický prístroj vyššej rady a prenosný sonografický prístroj.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
124 600,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Fakultná nemocnica Nitra
Špitálska č.6
950 01 Nitra
II.2.4) Opis obstarávania
Ultrasonografický prístroj vyššej rady a prenosný sonografický prístroj.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
124 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky sú definované v súťažných podkladoch
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky sú definované v súťažných podkladoch
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.12.2020 10:00
Miesto: Otváranie ponúk bude verejné na adresa: Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska č.6, 950 01 Nitra, budova Riaditeľstva, kancelária VO
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uvedené v súťažných podkladoch
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.11.2020