Rozšírenie kapacity MŠ v obci Veľké Blahovo

  Zadávateľ:
Obec Veľké Blahovo
  Predpokladaná hodnota:
185.800,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.11.2020
  Dátum zverejnenia:
12.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Veľké Blahovo
IČO: 00305804
Veľké Blahovo 72, 93001 Veľké Blahovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Štefaňák, PhD., PS Agentúra, s.r.o., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
Telefón: +421 948681179
Email: info@psagentura.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.velkeblahovo.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie kapacity MŠ v obci Veľké Blahovo
Referenčné číslo: P010/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rozšírenie kapacity MŠ v obci Veľké Blahovo. Detailný popis východiskového stavu, zdôvodnenie výstavby ako aj charakteristika stavby je súčasťou technickej správy v rámci Prílohy č. 1 Projektová dokumentácia.

Stavba pozostáva z nasledovných objektov:
1.01 - Stavebná časť
1.02 - Vykurovanie
1.03 - Zdravotechnika vrátane areálových sietí
1.04 - Elektroinštalácia
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
185 800,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Veľké Blahovo, katastrálne územie: Malé Blahovo, č.p. 262/1, 262/2.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rozšírenie kapacity MŠ v obci Veľké Blahovo. Detailný popis východiskového stavu, zdôvodnenie výstavby ako aj charakteristika stavby je súčasťou technickej správy v rámci Prílohy č. 1 Projektová dokumentácia.

Stavba pozostáva z nasledovných objektov:
1.01 - Stavebná časť
1.02 - Vykurovanie
1.03 - Zdravotechnika vrátane areálových sietí
1.04 - Elektroinštalácia
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
185 800,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPLZ-PO6-SC612-2019-2
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:

1.1 nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
-preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

1.2 nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- preukáže v súlade s bodom 1.9

1.3 nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- preukáže v súlade s bodom 1.9

1.4 nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
-preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

1.5 je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
- preukáže v súlade s bodom 1.9

1.6 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
-preukáže doloženým čestným vyhlásením,

1.7 nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

1.8 nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávanian závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

1.9 V súlade s §32 ods. 3 zákona verejný obstarávateľ uvádza, že má prístup k údajom z informačných systémov
verejnej správy (zákon č. 177/2018 Z.z.). Uchádzač nepredkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) a e). Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa predchádzajúcej vety verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na zahraničného uchádzača u ktorého si verejný obstarávateľ cez informačné systémy verejnej správy nevie overiť splnenie podmienok účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. d), a to predložením prehľadu o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Výška obratu musí byť minimálne 1 milión Eur za tri posledné hospodárske roky kumulatívne.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) preukázať zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania spolu v celkovom obrate do výšky predpokladanej hodnoty zákazky s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

3.2 Verejný obstarávateľ požaduje preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. c) - údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi

3.3 Verejný obstarávateľ požaduje preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
- preukáže predložením oprávnenia vykonávať činnosť stavbyvedúceho s odbornou spôsobilosťou pre výkon stavebných činností pre oblasť pozemných stavieb ako overenú fotokópiu dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané. Uchádzač so sídlom v SR predkladá osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho, vystavené a potvrdené SKSI. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie, vydané príslušnými orgánmi členských štátov, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom.
- preukáže predložením profesijného životopisu alebo ekvivalentného dokladu

3.4 Verejný obstarávateľ požaduje preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu
- v nadväznosti na požadovanú kvalitu zhotovenia diela a v súlade s požiadavkami na zhotovenie diela v prílohe č. 1 Súťažných podkladov Príloha č. 1 Projektová dokumentácia (s. 11-17), preukáže certifikátmi resp. prehláseniami o zhode ponúkaných výrobkov plastových okien a dverí, alebo Vyhlásením o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, alebo ekvivalentné v súlade s legislatívou Slovenskej republiky, súvisiace s dodávkou, montážou a potrebnými skúškami a revíziami dodávaných zariadení. Uchádzač preukáže, že disponuje potrebnými platnými certifikátmi.


3.5 V nadväznosti na § 38 ods. 4 verejný obstarávateľ požaduje, aby podstatné úlohy vykonával priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sám, pričom ako podstatné úlohy určuje nasledovné:
- vykonávanie funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením Zmluvy o dielo.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 3.1 Predložený zoznam uskutočnených stavebných prác musí obsahovať:
- obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt na odberateľa, kde je možné informácie overiť,
-sídlo objednávateľa,
-názov predmetu plnenia zmluvy, stručný opis,
-zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania,
-potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác.

3.2.1 min. jeden bezpečnostný technik s príslušným oprávnením v zmysle platných právnych podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku resp. iné ekvivalentné osvedčenie platné v EÚ na činnosť koordinátora bezpečnosti stavby

3.2.2 min. jeden elektrotechnik s príslušným dokladom na riadenie činnosti alebo prevádzky v zmysle platných právnych predpisov pre elektrické zariadenie v rozsahu: oprava a údržba EZ do 1 000V vrátane bleskozvodov v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., resp. vyhlášky č.74/1996 Z. z.) vydané oprávnenou autoritou resp. iné ekvivalentné osvedčenie platné v EÚ.

3.2.3 min. jeden revízny technik s príslušným dokladom na vykonávanie revízií elektrických zariadení v zmysle platných právnych predpisov pre elektrické zariadenia v rozsahu činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 508/2009 resp. iný ekvivalentný doklad platný v EÚ

3.3 Z predloženého profesijného životopisu alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:
- meno a priezvisko osoby,
- najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
- opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok
plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) osoby a dosiahnutú/získanú odbornú kvalifikáciu osoby,
- prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi osoby.

Požaduje sa minimálne 5-ročná odborná prax.

3.4 Preukáže predložením technických listov alebo ekvivalentnou dokumentáciou so špecifikáciou komponentov, ktoré použije na výrobu vonkajších otvorových konštrukcií. Z dokumentácie musí byť čitateľné a zrejmé, že všetky ponúkané vonkajšie otvorové konštrukcie (všetky tvary a rozmery) spĺňajú príslušné technické parametre v súlade s požiadavkami definovanými v Prílohe č. 1 Súťažných podkladov. Uchádzač je povinný predložiť technický list pre všetky ponúkané tvary a rozmery vonkajších otvorových konštrukcií. Uchádzač nepredkladá technické listy pre rozmery a tvary vonkajších otvorových konštrukcií, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe č. 1 Súťažných podkladov a v prílohe č. 2 Súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie iinforámcie obsahujú súťažné podklady v Prílohe č. 6
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.12.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.12.2020 11:00
Miesto: PS Agentúra, s.r.o., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie je v súlade s §54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Podmienku zloženia zábezpeky môže uchádzač splniť poskytnutím bankovej záruky
za uchádzača, poistením záruky alebo zložením finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke.

V prípade zloženia finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke vkladá uchádzač
zábezpeku vo výške 5 000,00 Eur na účet číslo:
IBAN: SK40 0200 0000 0009 2232 7122
SWIFT: SUBASKBX

2.) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.

3.) Verejný obstarávateľ v rámci zmluvných podmienok požaduje zloženie výkonovej záruky a poistenie zodpovednosti
za škodu. Bližšie informácie obsahuje Návrh Zmluvy o dielo ako súčasť Súťažných podkladov Príloha č. 4 v bodoch 4.8 a 7.1.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.11.2020