Rekonštrukcia objektu mestských jaslí

  Zadávateľ:
Mesto Hlohovec
  Predpokladaná hodnota:
562.999,57 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.12.2020 09:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
11.11.2020
  Dátum zverejnenia:
12.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Hlohovec
IČO: 00312509
M. R. Štefánika 1, 92001 Hlohovec
Slovensko
Kontaktná osoba: Alena Macková
Telefón: +421 914322930
Email: mackova@well.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.hlohovec.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Slovenské centrum obstarávania, o.z.
IČO: 42260515
Podzámocká 67/6 , 97201 Bojnice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Babarík
Telefón: +421 903803306
Email: babarik@well.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.i-sco.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia objektu mestských jaslí
Referenčné číslo: 3586/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom a cieľom zákazky je zabezpečiť rekonštrukciu a vybavenie objektu pôvodných mestských jaslí za účelom obnovy jeho pôvodnej funkcie zriadenia mestských jaslí dostupných pre obyvateľov mesta Hlohovec. Zavedením tejto služby sa dosiahne uspokojenie dopytu po nej, mesto bude schopné vyhovieť početným žiadateľom. Projekt významne prispeje k zlepšeniu životných podmienok cieľovej skupiny: mladých rodín s deťmi do 3 rokov veku. Takisto bude významným príspevkom k vytvoreniu kvalitných pracovných podmienok pre budúcich pracovníkov mestských jasieľ.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
562 999,57 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44100000-1
44161200-8
44210000-5
44221000-5
45310000-3
45442100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenská republika, okres Trnava, mesto Hlohovec, ulica R. Dilonga, parcela č. 86, registra C.
II.2.4) Opis obstarávania
Opis predmetu zákazky je bližšie určený v Súťažných podkladoch, priložených výkazoch výmer a technickej dokumentácií. Cenová ponuka pozostáva z celkovo ôsmich stavebných objektov, ktoré uchádzači naceňujú tak vo výkaze výmer, ako aj priložených prílohách a v systéme JOSEPHINE.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
562 999,57 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34
II.2.14) Doplňujúce informácie
Kód Výzvy : IROP-PO2-SC211-2018-34, Názov projektu : Mestské jasle pre Hlohovec, Kód projektu v ITMS2014+ : 302021W702, Číslo zmluvy IROP-Z-302021W702-211-34, Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trnavský samosprávny kraj
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Všetky podmienky pre preukázanie osobného postavenia sú definované v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Všetky podmienky pre preukázanie ekonomického a finančného postavenia sú definované v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Všetky podmienky pre preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti sú definované v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.12.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.12.2020 10:00
Miesto: Slovenské centrum obstarávania, o.z. Hurbanovo námestie 46, 972 01 Bojnice, okres Prievidza
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a to účasťou prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu /svojich štatutárnych orgánov, resp. môžu byť zastúpení osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Bližšie informácie o účasti na verejnom otváraní sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1/ Vzhľadom na odkladaciu podmienku v Zmluve o dielo - v prípade, ak verejnému obstarávateľovi nebude kladne schválený priebeh verejného obstarávania, účinnosť zmluvy nemusí nastať a verejný obstarávateľ má právo od takejto zmluvy odstúpiť. V takomto prípade upozorňujeme uchádzačov, že žiadnemu z nich, (vrátane budúceho víťazného uchádzača) nevzniká nárok na náhradu škody či ušlého zisku.

2/ Verejný obstarávateľ si bude od víťazného uchádzača uplatňovať zádržné. Bližšie informácie o ňom sú uvedené v Súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.11.2020