Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy, III etapa v TT a NR kraji, I/51 Levice, križovatka s Tabakovou ulicou

  Zadávateľ:
Slovenská správa ciest
  Predpokladaná hodnota:
1.237.976,36 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
11.11.2020
  Dátum zverejnenia:
12.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Eva Chalamová
Telefón: +421 250255255
Email: eva.chalamova@ssc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.ssc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 7 ods.1 písm.d) zákona 343/2015
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Investičná výstavba správy ciest I. triedy
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy, III etapa v TT a NR kraji, I/51 Levice, križovatka s Tabakovou ulicou
Referenčné číslo: SSC IVSC BA/2019/39
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233121-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Prestavba úrovňovej križovatky cesty I/51 s miestnymi komunikáciami na okružnú v dĺžke vetva A 136,88 m; vetva C v dĺžke 100,0 m. Vonkajší polomer OK je R = 20,00 m. Odvodnenie komunikácie bude riešené pomocou uličných vpustov zaústených do jestvujúcej aj do novovybudovanej kanalizácie.
Okrem rekonštrukcie cesty I/51 budú zrealizované vyvolané investície: prekládka vodovodu, rekonštrukcia VO, preložka vzdušného NN vedenia, rekonštrukcia telefónnych káblov, demontáž MR a prekládka STL plynu, výsadba zelených plôch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 237 976,36 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233128-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Kraj: Nitriansky, Okres: Levice
Katastrálne územie: Levice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy, III. etapa v TT a NR kraji, bezpečnosť dopravy, zvýšiť kapacitu a prehľadnosť v miestach križovatiek. Stavba bude pozostávať z týchto projektov: Prestavba úrovňovej križovatky cesty I/51 s miestnymi komunikáciami na okružnú v dĺžke vetva A 136,88 m; vetva C v dĺžke 100,0 m. Vonkajší polomer OK je R = 20,00 m. Odvodnenie komunikácie bude riešené pomocou uličných vpustov zaústených do jestvujúcej aj do novovybudovanej kanalizácie.
Okrem rekonštrukcie cesty I/51 budú zrealizované vyvolané investície: prekládka vodovodu, rekonštrukcia VO, preložka vzdušného NN vedenia, rekonštrukcia telefónnych káblov, demontáž MR a prekládka STL plynu, výsadba zelených plôch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 237 976,36 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EU Operačný program Integrovaná infraštruktúra
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1.1Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o VO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
1.2Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o VO.

1.3Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o VO:

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS) podľa § 152 zákona o VO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS alebo predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS, pričom ak jeho zápis v ZHS neobsahuje všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 2 zákona o VO platného v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania, predloží tieto doklady v svojej ponuke.
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 zákona o VO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 zákona o VO.
1.4Ak uchádzač nepredloží doklad podľa vyššie uvedeného bodu 1.2, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO, poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Nakoľko však verejnému obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z IS verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním IS verejnej správy (zákon proti byrokracii), uchádzač je povinný predložiť všetky vyššie požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.
1.5V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.6Uchádzač predloží podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.7Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle §39 ods. 1 zákona o VO. Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť v JED oddiel časti IV- Globálny údaj alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods. 1 ZVO
1.8Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o VO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.9Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.10Doklady musia byť predložené v originály alebo úradne overené kópie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO
Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na PHZ, pre ktorú bude uchádzač poskytovať stavebné práce je potrebné, aby mal v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s uskutočnením stavebných prác. Zoznam úspešne zrealizovaných zmlúv ma garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na finan. objem požadovaného predmetu zákazky.

Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje preukázať údaje o
kvalifikácii a odbornej praxi týmito osobami:
1. Hlavný stavbyvedúci
2. Zástupca hlavného stavbyvedúceho
3. Hlavný geodet Zhotoviteľa
Odôvodnenie primeranosti: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi majú preukázať schopnosť uchádzača uskutočňovať stavebné práce a zabezpečiť ich kvalitu na požadovanej profesionálnej úrovni.

Podľa § 34 ods. 1 písm. l zákona o VO
Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na špecifickosť predmetných stavebných prác chce verejný obstarávateľ získať informácie o schopnosti uchádzača riadne plniť predmet zákazky, aj pri zabezpečení plnenia predmetu zákazky inými osobami.

Podľa § 34 ods. 1 písm. h zákona o VO
Odôvodnenie primeranosti: Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti potvrdzujúce splnenie noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačmi.


Podľa § 34 ods. 1 písm c) v nadväznosti § 35
Odôvodnenie primeranosti:
Uvedený doklad dáva reálny predpoklad o dlhodobej a kvalitnej práci, ktorým uchádzač predkladá dôkaz o pravdivosti vyhlásení a potvrdzuje splnenie požiadaviek na stavebné práce podľa platných právnych predpisov.

Podrobnejšie informácie ohľadom podmienok účasti sú detailne rozpísané v Súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.01.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.01.2021 11:00
Miesto: Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava
Infocentrum prízemie
V zmysle usmernenia ÚVO v súvislosti s otváraním ponúk počas mimoriadnej situácie v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 sa verejný obstarávateľ bude riadiť mimoriadným opatrením zo dňa 12.3.2020 https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=620
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí
predložili ponuku v zastúpení štatutárnym orgánom alebo osobou poverenou na zastupovanie, ktorí sa preukážu
preukazom totožnosti, originálom/úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia/výpisu zo živnostenského
registra, resp. výpisu z obchodného registra. Poverený zástupca sa preukáže aj originálom plnej moci/úradne overenou
kópiou.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Zadávanie zákazky sa realizuje prostredníctvom systému Elektronického verejného obstarávania prevádzkovaného
Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len "EVO").
2. Verejný obstarávateľ stanovil pre potreby zadávania zákazky spôsob elektronickej komunikácie formou
prostredníctvom systému EVO.
3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/ uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
4. Súťažné podklady sú dostupné na EVO, v profile verejného obstarávateľa. Súťažné podklady sú verejne prístupné
tak, aby bol umožnený neobmedzený, priamy prístup k ním.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo aplikovať ustanovenie § 40 ods.6 písm. g) Zákona
6. Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku 30 000,- EUR (slovom: tridsaťtisíc eur) resp. ekvivalent v inej mene
7. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ akceptuje aj rovnocenné doklady
alebo osvedčenia vydané podľa právnych noriem iného štátu, podľa ktorých môže vykonávať príslušné činnosti v krajinesvojho sídla.
8. Zákazka je v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - " červená kniha"
9. Obstarávanie nie je zelené, nie je obstarávanie inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.11.2020