Stavebné úpravy Spojená škola Martin, Červenej armády 25, 036 01 Martin - výťah. (02)

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
25.858,30 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.12.2020 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
06.11.2020
  Dátum zverejnenia:
12.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Drahoslav Lorinc
Telefón: +421 903804008
Fax: +421 415032431
Email: drahoslorinc@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.zilinskazupa.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Stavebné úpravy Spojená škola Martin, Červenej armády 25, 036 01 Martin - výťah. (02)
Referenčné číslo: NLZ-SŠV-01/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zadávania zákazky sú stavebné práce súvisiace s výmenou výťahu. Je potrebné starý nákladný výťah nahradiť novým osobným výťahom, ktorý bude spĺňať všetky predpísané normy (hlásič poschodí, 2 rady madiel v kabíne, optimálna výška ovládacích prvkov ). Nový osobný výťah je navrhnutý ako elektrický trakčný so samoobsluhou, s kapacitou 8 osôb, s nosnosťou 630 kg, s tromi stanicami.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
25 858,30 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45313100-5
42416000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, objekt Spojenej školy, Červenej armády 25, 036 01 Martin, SLOVENSKO.
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktorésú
súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
25 858,30 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Výzva IROP-PO2-SC223-2016-14 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len "zákon o VO") spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o VO.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o VO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ na podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o VO aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o VO, t.j. uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2písm. a), b), c) a e) zákona o VO z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu/ov z registra trestov, t.j uchádzač musí ako súčasť ponuky predložiť kompletne vyplnený a podpísaný formulár potrebný pre získanie predmetných dokladov v zmysle Prílohy I súťažných podkladov.
Doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), t.j. výpis/y z registra trestov nie je povinný predkladať uchádzač so sídlom v
Slovenskej republike, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani
prokurista. Výpis/y z registra trestov je však potrebné predložiť, ak štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu alebo členom dozorného orgánu alebo prokuristom uchádzača nie je občan Slovenskej republiky. Zrušenie
povinnosti predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO sa vzťahuje len na Uchádzača so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED)podľa § 39 ods. (1) ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk(ďalej aj "výzvy") ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do
systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich 5 rokov od vyhláseniaverejného
obstarávania doplnený potvrdením o plnení v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2 zákona overejnom obstarávaní.

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO
Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov,osobitne osôbzodpovedných za uskutočnenie prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO
Uchádzač preukáže uskutočnenie minimálnej 1 zákazky rovnakého alebo typovo podobného charakteru, ako je predmet zákazky v minimálnom objeme 20 000,00 EUR bez DPH/zákazka, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní zohľadní u uchádzača jeho referencie uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom
obstarávaní, ak takéto referencie existujú.
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to
prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia tohto oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania.
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

K § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO
Verejný obstarávateľ požaduje, aby riadiaci pracovníci, ktorí sa budú osobne podieľať na riadení stavebných prác, spĺňali nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky. Splnenie požiadaviek preukáže uchádzač predložením požadovaných dokumentov. Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozícií:
Odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním pre pozemné stavby.
Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:
Profesijného životopisu stavbyvedúceho, ktorý je podpísaný dotknutou osobou a z ktorého je zrejmý priebeh
zamestnaní, vzdelanie dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti)stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornejspôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nieje stanovené inak.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Uvedené v súťažných podkladoch - v zmluve o dielo.
Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 700,00 EUR
Bližšie podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.12.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.12.2020 10:00
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, SLOVENSKO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na sprístupnení elektronických
častí ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk . Ostatné informácie sú
uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3.1 Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom IS EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú sprístupnené záujemcom v IS EVO.
VI.3.2 Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod
pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi v IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
VI.3.3 V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk .
VI.3.4 Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému IS EVO ako naskenované doklady, alebo môže predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO. Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
VI.3.5 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie je zapísaný v RPVS, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS nie sú zapísaní v RPVS.
VI.3.6 Z dôvodu, že zadávanie zákazky podlieha schváleniu poskytovateľom finančného príspevku, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu až po vykonaní administratívnej kontroly predmetného verejného obstarávania, a to len v prípade pozitívneho výsledku kontroly a schválenia finančných prostriedkov.
VI.3.7 Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., a zákona č.315/2016 Z. z.
VI.3.8 Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
06.11.2020