SMS GATEWAY

  Zadávateľ:
Národné centrum zdravotníckych informácií
  Predpokladaná hodnota:
723.100,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
06.11.2020
  Dátum zverejnenia:
12.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národné centrum zdravotníckych informácií
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00165387
Lazaretská 26, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Kavčiaková
Telefón: +421 243412090
Fax: +421 243412094
Email: nczisk@nczisk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.nczisk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
štátna príspevková organizácia - právnická osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
SMS GATEWAY
II.1.2) Hlavný kód CPV
64212100-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Zriadenie a prevádzkovanie služby na hromadné odosielanie SMS tzv. SMS Gateway v špecifikácii uvedenej v opise predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
723 100,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
NCZI Lazaretská 26, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zriadenie a prevádzkovanie služby na hromadné odosielanie SMS tzv. SMS Gateway v špecifikácii nasledovne:
1. podpora protokolov SMPP a RestFul services
2. hromadné posielanie (niekoľko sto tisíc denne)
3. priepustnosť odosielaných správ minimálne 30 SMS / sec
4. zrýchlené (autentifikačné) správy prioritizované technológiou
5. správy s diakritikou (aj dlhé SMS) s podporou kódovania GSM 03.38, Latin1, 8-bit, UCS2
6. personalizácia SMS správ (nastavenie rôzneho odosielateľa v textovom alebo numerickom tvare pre každú poslanú správu)
7. možnosť posielanie spätnej SMS s prestupom cez API do informačného systému verejného obstarávateľa
8. prístup dodávateľa k denne aktualizovanej MNP databáze prenesených čísel
9.vyžadovaná komunikácia s dodávateľom služby cez IPsec
10. SLA dostupnosti služby minimálne 99,5%
11. zákaznícka podpora bude zabezpečená telefonicky, mailom v režime 24/7/365
12. predpokladaná lehota plnenia 24 mesiacov, resp. do vyčerpania finančného limitu podľa toho ktorá okolnosť nastane skôr.
13. Obchodný model s mesačnou fakturáciou bude realizovaný len za skutočne odoslané SMS. Verejný obstarávateľ nekupuje žiaden kredit vopred.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
723 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.
Verejný obstarávateľ upozorňuje na znenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona a spôsobu ich preukazovania podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona účinné od 1.12.2019.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona.
Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Doklady, ktoré sa nepredkladajú:
Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:
-výpis z registra trestov záujemcu/uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona,
-potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,
-potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona,
-výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona týmito typmi dokladu.
Upozornenie:
Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu nasledovné údaje: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo.
V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu na portál oversi, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam poskytnutých služieb za posledné tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.Bližšie podmienky učasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Splnenie určenej podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona uchádzač preukáže predložením zoznamu referencií - zoznam poskytnutých služieb uchádzač preukáže poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (obdobným predmetom zákazy sa rozumie predovšetkým zabezpečenia a poskytovania sms gateway vrátane odosielania sms ) v kumulatívnej hodnote min. 700 000 EUR bez DPH a uchádzač môže túto hodnotu preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv, môžu byť preukázané jedným plnením/zmluvou alebo ich kombináciou pričom minimálne jednou referenciou preukáže že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania poskytoval služby zriadenia a prevádzkovania služby na hromadné odosielanie SMS tzv. SMS Gateway v minimálnom rozsahu nasledovne:
1. podpora protokolov SMPP a RestFul services,
2. hromadné posielanie (minimálne dvesto tisíc denne),
3. priepustnosť odosielaných správ minimálne 30 SMS / sec
4. zrýchlené (autentifikačné) správy prioritizované technológiou
5. správy s diakritikou (aj dlhé SMS) s podporou kódovania GSM 03.38, Latin1, 8-bit, UCS2
6. personalizácia SMS správ (nastavenie rôzneho odosielateľa v textovom alebo numerickom tvare pre každú poslanú správu)
7. možnosť posielanie spätnej SMS s prestupom cez API do informačného systému verejného obstarávateľa
8. prístup dodávateľa k denne aktualizovanej MNP databáze prenesených čísel
9. SLA dostupnosti služby minimálne 99,5%
10. zákaznícka podpora bude zabezpečená telefonicky, mailom v režime 24/7/365
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ uplatňuje § 66 ods. 4. a skracuje lehotu na predkladanie ponúk z dôvodu naliehavej situácie na 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.dôvodu nedostatočného počtu znakov je kompletné odôvodnenie uvedené v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov, bod 2.2.. súťažných podkladov
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.11.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2020 13:00
Miesto: NCZI, Lazaretská 26, Bratislava - online otváranie ponúk, otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške:
30 000,00 EUR, Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch, bod 20.
2.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 Zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE a využitím všetkých jeho funkcionalít.
3.Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie na žiadosť aj po uvedenej lehote, ale v takom prípade zváži predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.
4.Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
5.Záujemca môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v ods. III.1)
predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED"). Podrobnosti o možnosti predbežne nahradiť doklady JED-om sú uvedené v súťažných podkladoch.
6.Ak uchádzač použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania
kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote stanovenej verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ uchádzača vylúči z verejného obstarávania.
7.Záujemca predloží ponuku elektronicky do virtuálneho priestoru zákazky v JOSEPHINE s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača v oznámených komunikačných formátoch uvedených v bode 17.2 týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk.
8.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak nevyhovujú
požiadavkám verejného obstarávateľa alebo sú neregulárne alebo inak neprijateľné a zrušiť postup zadávania zákazky v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo ponuka úspešného uchádzača prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú na predmet zákazky.
9.Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača aj vtedy, ak nastanú skutočnosti podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
10.Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa §66, ods. 7 ZVO (tzv. superreverz).
11.Ďalšie podrobnosti o podmienkach tejto súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.
12.Odôvodnenie nerozdelenia tejto zákazky na časti je uvedené v časti A.1 pokyny pre uchádzačov bod 3.1. súťažných podkladov.
13. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
06.11.2020