Nákup prenosných počítačov s príslušenstvom

  Zadávateľ:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
882.744,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.11.2020
  Dátum zverejnenia:
12.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35937874
Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Daniela Krnáčová
Telefón: +421 220824735
Email: daniela.krnacova@vszp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9262
Hlavná adresa(URL): http://www.vszp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9549/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
zdravotné poistenie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup prenosných počítačov s príslušenstvom
Referenčné číslo: 15/2020/DK
II.1.2) Hlavný kód CPV
30213100-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Nákup notebookov, resp. prenosných počítačov s príslušenstvom v predpokladanom rozsahu 800 ks. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
882 744,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30237200-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Nákup notebookov, resp. prenosných počítačov s príslušenstvom v predpokladanom rozsahu 800 ks. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
882 744,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a preukázať ich splnenie predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 32 ods. 2, resp. ods. resp. ods. 4a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak bude prichádzať do úvahy, verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle § 152 ods, 4 zákona o verejnom
obstarávaní.
Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb). Zákonom o trestnej
zodpovednosti právnických osôb bol novelizovaný zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o registri trestov). Touto novelizáciou zákona o registri trestov sa okrem iného
upravilo vydávanie výpisu z registra trestov pre právnické osoby. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla
hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršieho predpisu povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej
podmienky účasti
- predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi, alebo
-doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) zverejňuje na svojom webovom sídle, s priloženým výpisom z registra trestov.
V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 b), c), e) zákona o verejnom obstarávaní, potvrdením sociálnej a zdravotnej poisťovne, potvrdením miestne príslušného daňového a colného úradu a výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby na preukazovanie splnenia podmienky podľa § 32 ods. 1
a) využili iné spôsoby, a to najmä zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo predloženie príslušných dokladov.
Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklady podľa § 32 ods. 1 a) zákona sa nevyžadujú.
Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom. Uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE
VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie
Odôvodnenie: V súvislosti so zabezpečením vyššej flexibility zamestnancov pri výkone práce počas mimoriadneho stavu za účelom zamedzenia šírenia prenosného ochorenia COVID-19, bude verejný obstarávateľ postupovať zrýchleným postupom podľa § 66 ods. 4 ZVO.
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční cez aukčnú sieň Proebiz. Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.11.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2020 11:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Prístup k súťažným podkladom a ku všetkým ostatným dokumentom zákazky, t.j. vysvetľovanie súťažných podkladov, prípadne ich doplnenie je elektronicky cez systém Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 66 ods. 4 a 7 zákona o verejnom obstarávaní a ponuky sa budú predkladať podľa § 49 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese verejného obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, odkedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť dvoma spôsobmi:
- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID) v systéme JOSEPHINE. V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú
pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v
pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. alebo
- prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou
doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti
alebo je registrácia do systému realizovaná pomocou hesla.
Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje aj na
subdodávateľov, ktorí sú v čase uzavretia zmluvy verejnému obstarávateľovi známi a majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.
Viazanosť ponuky je 30.000,- eur, slovom: tridsaťtisíc eur. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejnú súťaž v prípade, ak bude predložená len jedna ponuka vo
verejnej súťaži.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
S ohľadom na efektivitu dodania tovaru, riadenia zmien, bezpečnosť, riadenie záručného servisu nie je možné zákazku rozdeliť na časti bez vážneho rizika ohrozenia plnenia obstarávanej zákazky.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
06.11.2020