Komplexné poistene Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2021 - 2024

  Zadávateľ:
Slovenská pošta, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
5.065.828,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
06.11.2020
  Dátum zverejnenia:
12.11.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská pošta, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36631124
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Rybár
Telefón: +421 259393258
Email: rybar.michal@slposta.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9015
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.posta.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: inej adrese (uveďte ďalšiu adresu)
Slovenská pošta, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36631124
Nám SNP 35 , 81420 Bratislava
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Rybár
Telefón: +421 259393258
Email: rybar.michal@slposta.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9015
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.posta.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Poštové služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Komplexné poistene Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2021 - 2024
Referenčné číslo: 013/VS/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
66512100-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Komplexné poistenie SP, a.s., pre obdobie rokov 2021 - 2024 v rozsahu poistenia, a to: 1. poistenie majetku, 2. poistenie vnútroštátnej prepravy tovaru, 3. poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu, 4. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 5. úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle, 6. poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 7. poistenie finančných škôd spôsobených spoločnosti, 8. hromadné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, 9. poistenie liečebných nákladov v zahraničí, 10. úrazové poistenie osôb 11. poistenie prepravy zásielok a exponátov počas výstavy 12. povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
5 065 828,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66512220-0
66515200-5
66516000-0
66516500-5
66516400-4
66516100-1
66514000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom poskytovania predmetu zákazky je zhodné s celoplošnou pôsobnosťou obstarávateľa v rámci Slovenskej republiky. Miestom poistenia je územie Slovenskej republiky, Európy a sveta
II.2.4) Opis obstarávania
1. poistenie majetku, 2. poistenie vnútroštátnej prepravy tovaru, 3. poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu, 4. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 5. úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle, 6. poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 7. poistenie finančných škôd spôsobených spoločnosti, 8. hromadné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, 9. poistenie liečebných nákladov v zahraničí, 10. úrazové poistenie osôb 11. poistenie prepravy zásielok a exponátov počas výstavy 12. povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 065 828,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka na poskytnutie podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom, na základe výsledku verejnej súťaže Rámcovú dohodu (ďalej len zmluva). Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok tvorí časť B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu, nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Poznámka obstarávateľa k preukazovaniu plnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov:
Obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z uvedeného dôvodu je uchádzač povinný predložiť všetky požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia uchádzačov.

Z dôvodu obmedzeného rozsahu bunky tohto formuláru je kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov uvedené v časti A.2 Súťažných podkladov - Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: - § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: prehľadom o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky v celkovej súhrnnej hodnote 5 000 000,- EUR. Ekvivalent v inej mene musí byť uchádzačom prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej banky (ďalej len ECB) z inej meny na EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku. Ak má uchádzač účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejnené v Registri účtovných závierok, uvedie v ponuke len internetovú adresu, na ktorej sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch verejne prístupné. V prípade, že výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch uchádzača sú uložené v neverejnej časti Registra účtovných závierok, je potrebné predložiť ich scan originálu alebo ich úradne osvedčených kópií s osvedčovacou doložkou DataCentra prevádzkovateľa Registra účtovných závierok. V prípade, že ide o uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, takýto uchádzač predkladá predmetné výkazy podľa platných právnych predpisov v krajine svojho sídla
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom dodávok tovarov a služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Obstarávateľ požaduje, aby úhrnný finančný objem predložených zmlúv bol za stanovené obdobie v hodnote minimálne 2 500 000,- EUR bez DPH. Zoznam zmlúv o poskytnutých službách musí obsahovať minimálne tieto údaje: obchodné meno a sídlo dodávateľa, obchodné meno a sídlo objednávateľa, predmet zmluvy, celkovú zmluvnú cenu, lehotu poskytovania služby (presne určenú počiatočným a koncovým dátumom), meno a priezvisko, kontakt - tel. č. a emailový kontakt kontaktnej osoby objednávateľa a jeho funkciu, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname. Uchádzač predloží zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktoré v danom období dodával pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov alebo iných odberateľov.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Nepožaduje sa.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov obstarávateľa viazaných na tento účel. Preddavok sa nebude poskytovať.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky od skupiny dodávateľov obstarávateľ vyžaduje v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, aby skupina pred podpisom Zmluvy vytvorila určitú právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia Zmluvy, napr. vytvorila združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka, niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka, alebo iný právny vzťah vhodný na riadne plnenie Zmluvy. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti, napr. v prípade obchodných spoločností, podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra, v prípade konzorcia postačuje predložiť platnú a účinnú zmluvu o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. Úspešný uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá doklady podľa predpisov v tejto krajine.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný účastník v lehote stanovenej obstarávateľom predloží platné oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti a to buď povolenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na podnikanie v poisťovníctve; alebo/ ekvivalentne povolenie Úradu pre finančný trh Slovenskej republiky na vykonávanie poisťovacej činnosti; alebo/ ekvivalentne povolenie Národnej banky Slovenska na vykonávanie poisťovacej činnosti; alebo/ ekvivalentne iný dokument preukazujúci oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky poisťovni z iného členského štátu na základe práva slobodného poskytovania služieb alebo prostredníctvom svojej pobočky v súlade so zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Uchádzač musí byť pripojený k sieti internet. Technické predpoklady sú uvedené v súťažných podkladoch. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.12.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.12.2020 10:30
Miesto: Slovenská pošta, a.s., Námestie SNP 35, Bratislava na 1. poschodí v zasadacej miestnosti obstarávateľa č. dverí 148
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Z dôvodu konania elektronickej aukcie je otváranie ponúk v zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné a uskutoční sa bez účasti uchádzačov. Zápisnica z otvárania ponúk, sa uchádzačom neposiela
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria vyhodnotenia ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je ani zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácii ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
Súťažné podklady v elektronickej forme sú zverejnené https://zadavaniezakaziek.posta.sk.
Obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi (za známeho záujemcu sa považuje záujemca, ktorý sa zaregistroval do IS EDO, prihlásil sa svojimi prihlasovacími údajmi a stiahol si súťažné podklady k predmetnej zákazke kliknutím na tlačidlo Prevziať pri dokumente so súťažnými podkladmi) , najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. Obstarávateľ vysvetlenie zverejní aj na Elektronickej tabuli k predmetnej zákazke v IS EDO a taktiež v profile obstarávateľa na www.uvo.gov.sk k predmetnej zákazke.
Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania informačného systému pre verejné obstarávanie (ďalej len IS EDO) umiestneného na adrese https://zadavaniezakaziek.posta.sk. Pravidlá pre doručovanie informácie a dokumenty (ďalej aj zásielka) sa považujú za doručené záujemcovi/uchádzačovi okamihom ich odoslania.
Na bezproblémové používanie IS EDO je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Edge verzia 42 a vyššie,
- Mozilla Firefox verzia 63 a vyššia alebo
- Google Chrome verzia 70 a vyššia.
Obsahom komunikácie bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, oznámenia o výsledku ponúk ako aj komunikácia pri revíznych postupoch. Dokumenty, správy a ostatné informácie budú záujemcovi/uchádzačovi doručované do schránky správ v IS EDO. Pre zobrazenie dokumentov, správ a informácií v schránke správ sa musí záujemca/uchádzač prihlásiť do IS EDO. Ak je odosielateľom zásielky obstarávateľ, záujemcovi/uchádzačovi bude na ním určený kontaktný email (zadaný pri registrácii do IS EDO) bezodkladne odoslaná informácia, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Ak je odosielateľom zásielky záujemca/uchádzač, po prihlásení do IS EDO k danej zákazke môže s obstarávateľom komunikovať prostredníctvom voľby Žiadosť o vysvetlenie. Zásielka sa považuje za doručenú obstarávateľovi okamihom jej odoslania v IS EDO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.11.2020