Zariadenie sociálnych služieb komunitného typu Čas pomoci v obci Kuraľany

  Zadávateľ:
Čas pomoci, n.o.
  Predpokladaná hodnota:
1.299.438,61 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.12.2020 11:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.11.2020
  Dátum zverejnenia:
11.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Čas pomoci, n.o.
IČO: 51731975
Bernolákovo námestie 119/3, 94058 Nové Zámky
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Dušan Udvardy
Telefón: +421 903552164
Email: ku.caspomoci@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ultima Invest s.r.o.
IČO: 44020431
Ulica 1. Mája 709 , 03101 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Katarína Uličná
Telefón: +421 911295519
Email: katarina.ulicna@ultimaratio.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zariadenie sociálnych služieb komunitného typu Čas pomoci v obci Kuraľany
Referenčné číslo: EUR000047
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215200-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na novostavbe zariadenia sociálnych služieb komunitného typu Čas
pomoci v obci Kuraľany.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 299 438,61 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Pozemok sa nachádza v obci Kuraľany, katastrálne územie Kuraľany, okres Levice.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na novostavbe zariadenia sociálnych služieb komunitného typu Čas
pomoci v obci Kuraľany. V rámci projektu sú riešené dva objekty budov hlavný objekt (SO-01) a jeho satelitný objekt
(SO-02).Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Cena za celý predmet zákazky (v EUR bez DPH)
Relatívna váha: 80
Názov: Lehota plnenia predmetu zmluvy (počítané v kalendárnych dňoch od odovzdania staveniska zhotoviteľovi)
Relatívna váha: 20

Cena
Relatívna váha: 80
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 299 438,61 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC211-2018-27
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa vyžaduje.
Výška zábezpeky je 38 000,- EUR.
Ostatné detailné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO.

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto
podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s § 114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, alebo
c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má
zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Požadovanú technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením nasledovných originálnych dokladov alebo ich overených kópií:

1.1 podľa § 34 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení
uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

1.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

2. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

3. Podmienku účasti môže uchádzač preukázať aj v súlade s §39 ZVO Jednotným európskym dokumentom alebo
čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

4.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z
písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1 Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 Zákona pre podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b):
Predložený zoznam stavebných prác bude obsahovať:
- obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt na odberateľa, kde je možné informácie overiť,
- sídlo objednávateľa,
- názov predmetu plnenia zmluvy, stručný opis,
- zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania.

Uchádzač preukáže realizáciu zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky minimálne v
hodnote 2 500 000,- € bez DPH súhrnne za predchádzajúcich päť rokov ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania. Za rovnaký alebo podobný charakter, ako predmet zákazky, sa budú považovať stavebné práce súvisiace s realizáciou stavieb určených na sociálne účely.

1.2 Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 Zákona pre podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g):
Zo záujemcom predložených dokladov musí/ia byť minimálne zrejmé:
- údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov zodpovedných za riadenie
stavebných prác vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky, čo záujemca u riadiacich zamestnancov preukáže
predložením profesijných životopisov alebo ekvivalentným dokladom
- údaje o vzdelaní a odbornej praxi u osôb zodpovedných za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu
zákazky, čo záujemca u týchto osôb preukáže predložením profesijných životopisov, príslušnými platnými certifikátmi a/alebo platnými potvrdeniami o absolvovaní príslušných školení osôb zodpovedných za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky alebo ekvivalentnými dokladmi.

Z každého zo záujemcom predloženého profesijného životopisu príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby
zodpovednej za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky (životopis) alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:
- meno a priezvisko príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky,
- najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky,
- opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania,
zamestnávateľ/objednávateľ) príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky a dosiahnutú/získanú odbornú kvalifikáciu príslušného riadiaceho zamestnanca,
- prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať odbornú prax a vzdelanie u osôb zodpovedných za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky nasledovne:
a)minimálne 6-ročnú odbornú prax v oblasti riadenia stavby vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky (túto
podmienku účasti záujemca preukáže životopisom príslušnej osoby alebo ekvivalentným dokladom).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.12.2020 11:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 02.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.12.2020 09:00
Miesto: Ultima Invest s.r.o.
Ul.1. mája 709
031 01 Liptovský Mikuláš
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku.
Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym
zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným
štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s §38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa §40 ods. 6
písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe
dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v tomto verejnom
obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

2) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s §11 ZVO.

3) V súlade s §56 ods. 15 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na
poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v §56 ods. 8, 10 až 14 na viac ako 10 pracovných dní.

4) Zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva a celý proces verejného obstarávania podlieha schvaľovaciemu procesu a je podmienená jej schválením Poskytovateľom NFP. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
a)dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania
V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, verejný obstarávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy o dielo odstúpiť. Úspešnému uchádzačovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody.

5) Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:
a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.11.2020