Stavebné úpravy BZ Stráž.

  Zadávateľ:
Národné lesnícke centrum (NLC)
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
01.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.11.2020
  Dátum zverejnenia:
11.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národné lesnícke centrum (NLC)
IČO: 42001315
T.G.Masaryka 22, 96001 Zvolen
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Sidónia Dolniaková
Telefón: +421 455314111
Email: vo@nlcsk.org
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.nlcsk.org
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
lesníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné úpravy BZ Stráž.
Referenčné číslo: 686/2020-230
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214620-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Ide o obstaranie súboru stavebných prác naplánovaných v schválenom projekte ITMS1014+ 313011S735 - Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva. Konkrétne o úpravu a rekonštrukciu existujúcich objektov BZ Stráž, počíta sa s úpravou a rekonštrukciou dolnej haly a spevnených plôch v jej okolí, rozvodov elektriny, rozvodov vody vrátane požiarneho vodovodu a opravu voľných výsadbových plôch s plneautomatizovaným zavlažovaním a výstavba plneautomatizovaného fóliovníka typu Richel. V zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia dolnej haly, rozvodov elektriny a vody.
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44161200-8
45231400-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zvolen
II.2.4) Opis obstarávania
Jedná sa o stavebne úpravy dolnej haly (projekt pre stavebne povolenie a realizáciu stavby), rekonštrukcia a rozšírenie rozvodov elektriny a rekonštrukcia a rozšírenie rozvodov vody biologickej základne Zvolen Stráž. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: ITMS 2014+: 313011S735/3400004
II.2.14) Doplňujúce informácie
Názov operačného programu: Integrovaná infraštruktúra
Názov projektu: Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva
Časť: 2
II.2.1) Názov
Oprava voľných výsadbových plôch s plneautomatizovaným zavlažovaním a výstavba plneautomatizovaného fóliovníka typu Richel.
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45213240-7
43323000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zvolen
II.2.4) Opis obstarávania
Oprava voľných výsadbových plôch s plneautomatizovaným zavlažovaním a výstavba plneautomatizovaného fóliovníka typu Richel. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: ITMS 2014+: 313011S735/3400004
II.2.14) Doplňujúce informácie
Názov operačného programu: Integrovaná infraštruktúra
Názov projektu: Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) ZoVO doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením (Príloha F súťažných podkladov).
C) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) ZoVO nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať
Uvedenú podmienku účasti uchádzač nedokladuje. Dôkazné bremeno je na verejnom obstarávateľovi.
D) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h) ZoVO nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Uvedenú podmienku účasti uchádzač nedokladuje. Dôkazné bremeno je na verejnom obstarávateľovi.

Bližšie informácie o dokladovaní splnenia podmienok účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:

A) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk

B) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZoVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

A) Uchádzač danú podmienku účasti dokladuje dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci podľa zákona č. 138/1992 Z.b. (Týka sa oboch častí)

B) Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom. (Príloha C súťažných podkladov). (Týka sa oboch častí)

Bližšie informácie o dokladovaní splnenia podmienok účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.12.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.12.2020 10:10
Miesto: on-line otváranie ponúk
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváraním ponúk (online) sa rozumie ich sprístupnenie komisii a uchádzačom. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť elektronickej ponuky a následne otvorí ponuku.
Otváranie ponúk je verejné. Verejný obstarávateľ prostredníctvom systému ERANET umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom
obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET
dostupného na https://nlc.eranet.sk.

Predpokladaná hodnota zákazky sa nezverejňuje vzhľadom k tomu, že nenadväzujú na ňu žiadne iné podmienky účasti ani zábezpeka.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty vzhľadom k tomu, že sa jedná o zákazku delenú na časti.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.11.2020