Dosadenie rádiostaníc do železničných koľajových vozidiel

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
2.600.421,79 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
05.11.2020
  Dátum zverejnenia:
11.11.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Mikula
Telefón: +421 220292654
Email: mikula.miroslav@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/pzakazky/9090/
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.slovakrail.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dosadenie rádiostaníc do železničných koľajových vozidiel
Referenčné číslo: S5004/2020-SeON
II.1.2) Hlavný kód CPV
50223000-4
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie a nainštalovanie 54 rádiostaníc (ďalej len RDST) do 54ks železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) radov 813/913, 812, 840, 425.9 a 736. RDST musia plniť požiadavky v zmysle TSI, EN, STN, predpisy a špecifikácie v štátoch v zmysle prechodnosti ŽKV a špecifikácie spojené s implementáciou do daného radu ŽKV. Dodané RDST musia byť v prevedení pre komunikáciu v systémoch GSM-R/450MHz/150MHz a musia mať implementované všetky národné špecifikácie v zmysle prechodnosti ŽKV (Cz/SŽ TRS, Sk/ŽSR Multikom a Sk/ŽSR - TEŽ). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 600 421,79 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50223000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Rušňové depá: Nové Zámky, Poprad, Bratislava, Prievidza, Brezno, košice, Fiľakovo, Humenné
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je:
- dodanie všetkých komponentov RDST, inštalačného materiálu,
- inštalácia systémov vrátane pripojenia k RDST,
- vypracovanie projektovej dokumentácie,
- certifikácia TSI SB/SD,
- schvaľovací proces a revízna správa elektro.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 600 421,79 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 30
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky má byť spolufinancovaný z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 a to realizáciou Projektu, z prostriedkov nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov obstarávateľa.
II.2.14) Doplňujúce informácie
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Obstarávateľ nerozdeľuje predmet zákazky na časti z dôvodu zabezpečenia plnohodnotnej funkčnosti RDST na jednotlivých typoch ŽKV obstarávateľa, do ktorých budú dosadzované. Je ho vhodnejšie obstarávať ako komplexnú zákazku, najmä z dôvodu, že projektovú dokumentáciu bude musieť pripraviť uchádzač/zhotoviteľ podľa požiadaviek obstarávateľa/objednávateľa. Dosadenie RDST musí byť vykonané podľa projektovej dokumentácie, uchádzač/zhotoviteľ zodpovedá za vykonané dosadenie RDST do ŽKV, musí poskytnúť záruku na prípadné závady ako celok počas záručnej doby. Dosadenie RDST je náročný zásah do ŽKV, pri ktorom sa zasahuje do elektronických riadiacich obvodov. Na základe uvedeného nie je možné rozdeliť predmet zákazky na časti.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZVO.
V prípade, že záujemcom predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nie sú vydávané v elektronickej podobe s právnym účinkom, alebo sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní), obstarávateľ odporúča, aby záujemca predložil v ponuke doklady po zaručenej elektronickej konverzií dokumentu z listinnej do elektronickej podoby. V prípade predloženia písomností vyhotovených záujemcom, obstarávateľ odporúča, aby boli takéto písomnosti podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu.
III.1.1.2 Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1písm. a) ZVO je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.
III.1.1.3 Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
III.1.1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.5) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 SP.
III.1.1.6) V zmysle § 32 ods. 3 ZVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.
Upozornenie: Obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra trestov, a požaduje jeho predloženie záujemcom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: III.1.3.1) V zmysle § 34 ods.1 písm. a) ZVO - zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Zoznam poskytnutých služieb vypracuje záujemca. Odporúčaný vzor tvorí Prílohu č. 4 k SP.
III.1.3.2) V zmysle § 34 ods. 1 písm. d) ZVO - opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
III.1.3.3) V zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
III.1.3.4) Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, sú predkladané v súlade s pokynmi uvedenými v časti A.1 SP, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. evidencia referencií podľa § 12 ZVO).
III.1.3.5) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods.7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g) ZVO, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
III.1.3.6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
III.1.3.7) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 SP.
III.1.3.8) Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač je povinný predložiť samostatný JED aj pre túto osobu, ak predbežne nahrádza doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia tejto osoby.
III.1.3.9) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.
III.1.3.10) V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť kurz Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. V prípade roku 2020 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, poskytnutím služieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých služieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3.1) obstarávateľ požaduje preukázať zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, tzn. RDST nainštalované do ŽKV s min. požiadavkou na funkcionalitu je systém GSM-R, poskytnutých v predchádzajúcich 3 rokoch a to minimálne v sumárnej cene 800 000,- EUR bez DPH. V prípade, že bola poskytnutá služba len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí uchádzač preukázať, v akom finančnom objeme za určené obdobie realizoval služby uchádzač alebo uchádzačom uvedená iná osoba podľa § 34 ods.3 ZVO. Ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. poskytovanie služby (zmluvy) začalo pred 3 rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia VO (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutia služby, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období.
Pre splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3.2) obstarávateľ požaduje predložiť platný certifikát systému manažérstva kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom podľa STN EN ISO 9001 v oblasti zodpovedajúcej predmetu zákazky pre určené činnosti na určených technických zariadeniach v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo v zmysle legislatívy platnej v krajine sídla uchádzača. Obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanou normou zabezpečenia kvality, a to: i) potvrdenie certifikačného orgánu, ktorý vykonal posúdenie vhodnosti zavedeného systému manažérstva kvality, ale ešte z nejakých dôvodov nestihol vydať samotný certifikát za podmienky, že bol ukončený proces posudzovania normy; ii) príp. správa z auditu vykonaného akreditovanou osobou podľa požiadaviek príslušnej normy, z ktorej vyplýva, že preverovaná organizácia spĺňa požiadavky príslušnej normy. Splnenie tejto podmienky účasti bude obstarávateľ posudzovať v súlade s § 35 ZVO.
Pre splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3.3 podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO obstarávateľ požaduje predložiť platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám:
a) na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (ďalej len "UTZ") elektrických minimálne jedno (1) podľa § 26 Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky v zmysle Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len "Vyhláška"), a to v rozsahu:
E6 : Elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov;
b) na vykonávanie určených činností na UTZ elektrických minimálne jedno (1) podľa § 29 Revízny technik v zmysle Vyhlášky, a to v rozsahu:
E6 : Elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov;
c) na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení v zmysle § 27 Vyhlášky - elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, podľa Prílohy 1, časť 5, pre:
E6 : Elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov.
Obstarávateľ umožňuje predložiť ekvivalentné platné osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané autorizovanými osobami/autorizovanou osobou v krajine sídla uchádzača, ak je krajina sídla uchádzača členskou krajinou Európskej únie. Uchádzač, ktorého sídlom nie je členská krajina Európskej únie, musí predložiť platné osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané Dopravným úradom, resp. ekvivalentné platné osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané autorizovanou osobou v niektorej z krajín Európskej únie.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 50 000,00 EUR.
Spôsob zloženia zábezpeky ponuky je uvedený v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky má byť spolufinancovaný z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 a to realizáciou Projektu, z prostriedkov nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov obstarávateľa.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchod. zák. alebo Občian.zák., resp. podľa
právnych predpis. platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny
dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu
subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluv. podm. a riadneho
plnenia zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť. V prípade združenia je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov pri plnení
zmluvy príp. vymáhania záväzkov, aby účastníci združenia uzatvorili zmluvu, ktorá bude obsahovať povinnosti pre
všetkých účastníkov združenia. Zmluva musí obsahovať aj splnomocnenie pre niektorého účastníka združenia na zastup. združenia pri rokovaniach a vykonávaní potrebných práv. úkonov a tiež vyhlásenie o tom, že členovia združenia
ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľ. vzniknuté pri realizácií predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podľa súťažných podkladov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Obstarávateľ realizuje elektronickú aukciu s využitím IS EVO. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a v sekcií VIDEONÁVODY. (Bližšie https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html). Ďalšie informácie o elektronickej aukcii obstarávateľ uvádza v SP.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.01.2021 09:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 14.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.01.2021 10:00
Miesto: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, Bratislava 3
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváraním ponúk elektronicky prostredníctvom IS EVO sa rozumie ich sprístupnenie obstarávateľovi. Nakoľko sa použije elektronická aukcia, tak v zmysle § 54 ods. 3 ZVO je otváranie ponúk neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Verejná súťaž je realizovaná podľa § 91 ZVO v spojení s § 66 ods.6 ZVO.
VI.3.2) Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom IS ÚVO s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom sú na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a v sekcií VIDEONÁVODY.
VI.3.3) Uchádzač predkladá ponuku výhradne v elektronicky podobe prostredníctvom IS EVO po prihlásení.
VI.3.4) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1) a III.1.3) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre VO (JED). Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné odd. časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia SP. Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 SP.
VI.3.5) Ak záujemca použije JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu VO kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote určenej obstarávateľom, obstarávateľ uchádzača vylúči z VO.
VI.3.6) Doručovanie podaní v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie žiadosti, ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania=dátum doručenia.
VI.3.7) Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slov. a český jazyk, v ktorom musia byť predložené ponuky, žiadosti o vysvetlenie alebo prípadne uplatnené revízne postupy.
VI.3.8) Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k SP a k prípadne všetkým doplňujúcim podkladom. SP a prípadné vysvetlenie alebo úprava SP alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení VO alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426925. Na uvedenom linku obstarávateľ zverejňuje časti SP ako aj časti príp. inej poskytnutej sprievodnej dokumentácie v súboroch v editovateľných formátoch na linku, ktoré je potrebné záujemcom vyplniť k predloženiu ponuky.
VI.3.9) Obstarávateľ umožňuje obhliadku predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v bode 12 časti A.1 SP. VI.3.10) Pre účely VO je v tejto zákazke určená dĺžka trvania zákazky ako max. lehota realizácie predmetu zákazky. Uvedenému zodpovedajú údaje uvedené v ods. II.2.7) oznámenia o vyhlásení VO.
VI.3.11) Nejedná sa o zelené VO, ani o obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.3.12) Obstarávateľ vylúči z VO uchádzača alebo záujemcu podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Sú uvedené v § 163 a nasl. ZVO.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.11.2020