Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
571.032,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
05.11.2020
  Dátum zverejnenia:
11.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37847783
Bulharská 39, 91853 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Fodorová
Telefón: +421 335531287
Fax: +421 335531009
Email: vo@spravaciest.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8700
Hlavná adresa(URL): www.spravaciest.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
II.1.2) Hlavný kód CPV
55520000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup stravovacích kariet na zabezpečenie stravovania zamestnancov formou bezkontaktných elektronických kariet, v súlade s ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo Zväzku 2 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
571 032,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30237131-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, Trnava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je nákup stravovacích kariet na zabezpečenie stravovania zamestnancov formou bezkontaktných elektronických platobných kariet. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
571 032,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 10 000 EUR. Bližšie informácie o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods.1 písm.a) ZVO záujemca ani uchádzač,ani jeho štatutárny orgán,ani člen štatutárn. orgánu,ani člen dozorného orgánu,ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie,trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti,trestný čin založenia,zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,trestný čin založenia,zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny,trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,trestný čin obchodovania s ľuďmi,trestný čin,kt.skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní (ďalej len "VO") a verejnej dražbe-doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mes.,

§ 32 ods.1 písm.b) ZVO záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na soc. poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobit. predpisov v SR alebo v štáte sídla,miesta podnikania alebo obvyklého pobytu-doloženým potvrdením zdrav. poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mes.,

§32 ods.1 písm.c) ZVO záujemca ani uchádzač nemá evidované daň. nedoplatky voči daň. úradu a colnému úradu podľa osobit. predpisov v SR alebo v štáte sídla,miesta podnikania alebo obvyklého pobytu-doloženým potvrdením miestne príslušného daň. úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mes.,

§32 ods.1 písm.d) ZVO na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz,nie je v reštrukturalizácii,nie je v likvidácii,ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku-doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mes.,

§32 ods.1 písm.e) ZVO záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar,uskutočňovať stav. práce alebo poskytovať službu-doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar,uskutočňovať stav. práce alebo poskytovať službu, kt. zodpovedá predmetu zákazky,

§ 32 ods.1 písm.f) ZVO nemá uložený zákaz účasti vo VO potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla,miesta podnikania alebo obvyklého pobytu-doloženým čestným vyhlásením,

§32 ods.1 písm.g) ZVO záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predch.3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia VO závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, soc. práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,za kt. mu bola právoplatne uložená sankcia, kt. dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

§32 ods.1 písm.h) ZVO nedopustil sa v predch. 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia VO závažného porušenia profesijných povinností, kt. dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Hosp. subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa § 39 ZVO. Bližšie informácie k vypĺňaniu JED viď: JED formulár a JED - manuál na stránke: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html

Ak uchádzač alebo záujemca použije JED,verejný obstarávateľ,môže na zabezpečenie riadneho priebehu VO kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om.Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED-e uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy,akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo VO týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar,uskutočňovať stav. práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, kt. má zabezpečovať.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Ekonomické a finančné postavenie sa nevyžaduje.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Technická a odborná spôsobilosť sa nevyžaduje.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie o podmienkach elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.12.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.12.2020 13:00
Miesto: V predmetnom verejnom obstarávaní bude použitá elektronická aukcia, preto je v zmysle § 54 ods. 3 ZVO otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom, poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo cez systém EVO. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom všetkým záujemcom prostredníctvom systému EVO v súlade s § 48 ZVO za predpokladu, že sa o vysvetlenie požiada dostatočne vopred.

2) Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na uvedený predmet zákazky vo výške 10 000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

3) Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 prvá veta ZVO stanovil, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53.

4) Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti z dôvodu, že predmetom zákazky je len 1 komodita a to elektronické stravovacie karty a aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmet zákazky ako celok. Na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku. Rozdelenie zákazky na časti by bolo pre verejného obstarávateľa neefektívne a nehospodárne.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.11.2020