Oprava a údržba zariadení EPS a SHZ

  Zadávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
576.922,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.12.2020 08:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
05.11.2020
  Dátum zverejnenia:
11.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35946024
Tomášikova 22, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea KABÁTOVÁ
Telefón: +421 335314671
Fax: +421 248262910
Email: kabatova.andrea@javys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9542
Hlavná adresa(URL): https://www.javys.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa § 7 ods. 1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Oprava a údržba zariadení EPS a SHZ
Referenčné číslo: 428981
II.1.2) Hlavný kód CPV
50413200-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je:
1. časť: preventívna údržba (mesačné, štvrťročné, polročné a ročné kontroly) zariadení SHZ v zmysle § 13 Vyhl. 169/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a neplánované opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy a technických podmienok.
2. časť: preventívna údržba (mesačné, štvrťročné a ročné kontroly) zariadení EPS v zmysle § 15 Vyhl. 726/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a neplánované opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy a technických podmienok.
Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
576 922,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí
Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky.
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Oprava a údržba zariadení SHZ
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50532000-3
34913000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. v lokalitách:
pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice,
pracovisko FS KRAO Mochovce
II.2.4) Opis obstarávania:
Preventívna údržba (mesačné, štvrťročné, polročné a ročné kontroly) zariadení SHZ v zmysle § 13 Vyhl. 169/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a neplánované opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy a technických podmienok. Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
109 635,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. Predmet zákazky bude sčasti financovaný z prostriedkov Národného jadrového fondu (82,3 %) a z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
2. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 2 000,- eur.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Oprava a údržba zariadení EPS
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50532000-3
34913000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. v lokalitách:
pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice,
pracovisko FS KRAO Mochovce
II.2.4) Opis obstarávania:
Preventívna údržba (mesačné, štvrťročné a ročné kontroly) zariadení EPS v zmysle § 15 Vyhl. 726/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a neplánované opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy a technických podmienok. Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
467 287,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. Predmet zákazky bude sčasti financovaný z prostriedkov Národného jadrového fondu (82,3 %) a z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
2. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 9 000,- eur.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s § 38 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428981.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: V súlade s § 38 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428981.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: § 24 podľa Prílohy č. 11 Vyhlášky č. 508/2009 alebo ekvivalent, § 22 podľa Prílohy č. 11 Vyhlášky č. 508/2009 alebo ekvivalent, § 11c Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, v zmysle Vyhlášky 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly - § 13 pre výkon činnosti, § 15 resp. 16 Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 11c Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, v zmysle vyhlášky 726/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly - § 15 pre výkon činnosti.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Platí samostatne pre každú časť:
1. Podmienky súvisiace s identifikáciou subdodávateľov bližšie informácie sú uvedené v bode 27.3.2 Súťažných podkladov.
2. Osobitné podmienky vykonania zákazky bližšie informácie sú uvedené v bode 27.6 Súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.12.2020 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.12.2020 10:00
Miesto: Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. - zasadačka, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods. 1 - 3 Zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v bode 22 Súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
a) Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku.
c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.
d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html ), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428981. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
e) Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej Súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
f) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy.
g) Verejné obstarávanie sa bude realizovať ako reverzný postup v súlade s § 66 ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.11.2020