Rekonštrukcia prevádzkového súboru chladenia v budove NR SR

  Zadávateľ:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
833.283,81 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.12.2020 09:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.11.2020
  Dátum zverejnenia:
11.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
IČO: 00151491
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Martina Čaplová
Telefón: +421 259722363
Email: martina.caplova@nrsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia prevádzkového súboru chladenia v budove NR SR
II.1.2) Hlavný kód CPV
45300000-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia systému chladenia v budove Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý sa nachádza v pôvodnom stave. Rekonštrukcia chladenia je riešená výmenou za nový systém chladenia, teda kompletnou výmenou technológie chladenia, vrátane kompletnej rekonštrukcie všetkých prislúchajúcich rozvodov a inštalácií. Z funkčného, technologického a technického hľadiska je jestvujúce chladiace zariadenie/ technológia zastarané, opotrebované, poruchové s vysokou energetickou náročnosťou a verejný obstarávateľ ho plánuje nahradiť novou, modernou technológiou s cieľom zvýšiť spoľahlivosť technológie a znížiť energetickú náročnosť chladenia a prostredia. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
833 283,81 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45331230-7
45111300-1
45310000-3
42500000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom uskutočnenia stavebných prác je hlavná budova Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1 v Bratislave, pričom bližšia špecifikácia je uvedená v návrhu zmluvy.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia systému chladenia v budove Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý sa nachádza v pôvodnom stave. Rekonštrukcia chladenia je riešená výmenou za nový systém chladenia, teda kompletnou výmenou technológie chladenia, vrátane kompletnej rekonštrukcie všetkých prislúchajúcich rozvodov a inštalácií. Z funkčného, technologického a technického hľadiska je jestvujúce chladiace zariadenie/ technológia zastarané, opotrebované, poruchové s vysokou energetickou náročnosťou a verejný obstarávateľ ho plánuje nahradiť novou, modernou technológiou s cieľom zvýšiť spoľahlivosť technológie a znížiť energetickú náročnosť chladenia a prostredia. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
833 283,81 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač sa môže zúčastniť verejného obstarávania, len ak spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 152 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom uchádzač vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uvádza, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladá záujemca doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a), b) c) a e) zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní. Podľa ustanovenia § 32 ods. 3, druhá veta, ak záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (t. j. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace), je povinný na účely preukázania podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov sú vymedzené v § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov sú:
a) ak ide o fyzickú osobu
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
3. štátne občianstvo,
4. pohlavie,
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
b) ak ide o právnickú osobu
1. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
2. identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
3. označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná.
Údaje podľa druhej vety § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, poskytovať službu preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v origináloch alebo v úradne osvedčených fotokópiách dokladov.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzača v plnom rozsahu za účelom uzavretia zmluvy so spôsobilým a spoľahlivým hospodárskym subjektom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Bod 1) Uchádzač podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predloží zoznam stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak takéto potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Uchádzač predloženým zoznamom stavebných prác doplneným potvrdeniami odberateľov za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania preukáže realizáciu maximálne troch zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky v kumulatívnej výške finančných nákladov minimálne 500 000,00 eur bez DPH. (Pokiaľ uchádzač preukáže realizáciu jednej zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky vo výške nákladov minimálne 500 000,00 EUR bez DPH, resp. dvoch zákaziek v kumulatívnej výške finančných nákladov za obe referencie resp. potvrdenia minimálne 500 000 EUR bez DPH, splní podmienku účasti podľa písm. b) toho bodu.)
Bod 2) Uchádzač podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní predloží v ponuke údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Účelom požiadavky je preukázanie, či je uchádzač personálne a odborne spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich technickú a odbornú spôsobilosť v origináloch alebo úradne osvedčených fotokópiách dokladov.
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 34 môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom uchádzač vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Bližšie informácie k podmienkam účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 2) a) jeden stavbyvedúci s 5-ročnou zodpovedajúcou odbornou praxou fyzická osoba s odborným zameraním pozemné stavby s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s 5-ročnou zodpovedajúcou odbornou praxou. Uchádzač v ponuke predloží doklad o odbornej spôsobilosti/osvedčenie alebo ekvivalentný doklad podľa príslušných právnych predpisov v krajine sídla uchádzača.
b)tri osoby s 5-ročnou zodpovedajúcou odbornou praxou oprávnená na vykonávanie činnosti: montáž, oprava a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického (pre práce silnoprúd a slaboprúd) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. Uchádzač v ponuke predloží platné osvedčenie alebo ekvivalentný doklad podľa príslušných právnych predpisov v krajine sídla uchádzača.
c)jedna osoba oprávnená na výkon odborných prehliadok, odborných skúšok (revízií) vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 (revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. Uchádzač v ponuke predloží platné osvedčenie alebo ekvivalentný doklad podľa príslušných právnych predpisov v krajine sídla uchádzača.
d)jedna osoba s oprávnením (osvedčením) o odborných zručnostiach a znalostiach na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 321/2012 Z.z. Uchádzač v ponuke predloží platné osvedčenie alebo ekvivalentný doklad podľa príslušných právnych predpisov v krajine sídla uchádzača.
e)piati montážni pracovníci s 5-ročnou zodpovedajúcou odbornou praxou opravnení na výkon montáže chladiacich zariadení. Uchádzač predloží pri každom montážnikovi výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru (zameranie elektrotechnika, elektromechanik, mechanik elektrotechnik, elektromechanik úžitková technika, mechanik chladiacich zariadení) alebo ekvivalentný doklad podľa príslušných právnych predpisov v krajine sídla uchádzača.
Uchádzač predloží pri osobách podľa a) až e) platné doklady odbornej spôsobilosti/ osvedčenia/oprávnenia a životopisy osôb, ktoré musia obsahovať: a) titul, meno a priezvisko, b) história zamestnania (rok, miesto výkonu, zamestnávateľa, pozícia, aktuálny zamestnávateľ), c) zoznam realizovaných projektov/zmlúv s uvedením pozície osoby a stručný opis realizovaných prác d) dátum a vlastnoručný podpis predmetnej osoby. Doklady musia byť predložené ako originály resp. úradne osvedčené fotokópie dokladov. Z predložených životopisov pri osobách uvedených podľa písm. a), b) a e) musí zo životopisu vyplývať aj požadovaná prax.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Verejný obstarávateľ určil osobitnú podmienku plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač je povinný predložiť oprávnenie (platný certifikát) o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa § 6 zákona č. 286/2009 Z.z o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy zeme alebo ekvivalentný doklad podľa príslušných právnych predpisov v krajine sídla uchádzača.
2.Verejný obstarávateľ od úspešného uchádzača vyžaduje uzatvorenie poistných zmlúv: poistnú zmluvu na stavebnomontážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela a to v súlade s Článkom VII ods. 14, 15, 16 návrhu zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.12.2020 09:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.12.2020 10:00
Miesto: Kancelária Národnej rady SR, Župné námestie 12, 811 03 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom bližšie informácie o otváraní ponúk, oprávnených osobách a podmienkach ich účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní zvážil vhodnosť rozdelenia zákazky na časti, pričom na základe relevantných dôvodov verejný obstarávateľ zákazku na časti nedelí. Rozdelenie zákazky by mohlo predstavovať riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažnym či drahým a potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Nie je možné zriadenie staveniska pre viaceré hospodárske subjekty/dodávateľov, práce a dodávky vzhľadom na povahu a veľkosť staveniska je nevyhnutné uskutočniť jedným dodávateľom, ktorý pokryje celý predmet zákazky ako celok, pričom bude verejnému obstarávateľovi zodpovedať za celý rozsah stavebných prác a s tým súvisiacich záruk a závad.
2. Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác, konkrétne detaily o obhliadke sú uvedené v súťažných podkladoch.
3.Komunikácia sa uskutočňuje elektronickou podobou prostredníctvom systému EVO. Podrobné informácie o systéme EVO sú uvedené na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, vrátane príručiek, videonávodov a podobne - https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. Plynutie zákonných lehôt v elektronickej komunikácii je odo dňa odoslania/doručenia správy (doručenie nastáva v okamihu odoslania).Odkaz na profil verejného obstarávateľa zriadený na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie - https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/233. Uchádzač predloží ponuku elektronicky prostredníctvom systému EVO.
4.Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.
5.Verejný obstarávateľ určil osobitnú podmienku plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač je povinný predložiť oprávnenie (platný certifikát) o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa § 6 zákona č. 286/2009 Z.z o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy zeme alebo ekvivalentný doklad podľa príslušných právnych predpisov v krajine sídla uchádzača.
6.Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, tzv. superreverz.
7.Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresu pobytu, dátum narodenia v súlade s ustanovením § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.11.2020