Vybudovanie a výmena autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou v Trnave, PD

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
28.028,30 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
09.11.2020
  Dátum zverejnenia:
10.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Renata Gregušová
Telefón: +421 333236343
Email: renata.gregusova@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.trnava.sk/sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vybudovanie a výmena autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou v Trnave, PD
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie geodetického zamerania územia, jednoduchého grafického konceptu, zámeru navrhovanej činnosti, projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou, ktorá bude podkladom pre realizáciu stavby, súčinnosť v procese verejného obstarávania, odborný autorský dohľad. Riešené územie Autobusová stanica a parkovisko sa nachádzajú na ulici Staničná v Trnave.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
28 028,30 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2020 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.11.2020