Zabezpečenie dodávky potravín pre DSS Detva

  Zadávateľ:
Domov sociálnych služieb
  Predpokladaná hodnota:
96.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.11.2020 08:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.11.2020
  Dátum zverejnenia:
10.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Domov sociálnych služieb
IČO: 00633453
Pionierska 850/13 , 96212 Detva
Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Vašičková
Telefón: +421 949014595
Email: jana.vasickova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1526
Hlavná adresa(URL): http://www.dssdetva.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
DSS
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zabezpečenie dodávky potravín pre DSS Detva
Referenčné číslo: ID 1668
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na osem samostatných častí:

1. Ovocie a zelenina
2. Chlieb a pečivo
3. Mlieko a mliečne výrobky
4. Mrazené výrobky a šaláty
5. Trvanlivé potraviny
6. Mäso
7. Mäsové výrobky
8. Vajcia

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na celý predmet zákazky.

Súčasťou tejto výzvy je aj príloha č. 1 Špecifikácia cien a položiek, ktorá obsahuje špecifikáciu položiek a požiadaviek pre každú ucelenú časť zákazky a bude neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody ako výsledok VO.
Výsledkom VO bude rámcová dohoda uzavretá medzi jedným úspešným uchádzačom samostatne v rámci každej časti predmetu zákazky, ktorý v rámci príslušnej časti predmetu zákazky splní podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky a obsah ponuky a jeho ponuka sa z hľadiska plnenia kritérií umiestni na prvom mieste v poradí.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
96 500,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 8
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2020 08:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejné obstarávanie nie je zelené VO, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.11.2020