Strážna služba

  Zadávateľ:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
2.121.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
04.11.2020
  Dátum zverejnenia:
10.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30416094
Námestie slobody 6, 81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK02
Slovensko
Kontaktná osoba: Viera Holecová
Telefón: +421 259494111
Email: viera.holecova@telecom.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.mindop.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Strážna služba
Referenčné číslo: A1/2020/D910/19
II.1.2) Hlavný kód CPV
79713000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Poskytovanie strážnej a informačnej služby pre objekty objednávateľa na zaistenie bezpečnosti zamestnancov a návštevníkov, ako aj ochrana hnuteľného a nehnuteľného majetku objednávateľa a tretích osôb pred krádežou, poškodením alebo znehodnotením, za podmienok dohodnutých v zmluve, v súlade so zákonom č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 121 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79715000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava, Topoľčany.
II.2.4) Opis obstarávania:
Poskytovanie strážnej a informačnej služby pre objekty objednávateľa na zaistenie bezpečnosti zamestnancov a návštevníkov, ako aj ochrana hnuteľného a nehnuteľného majetku objednávateľa a tretích osôb pred krádežou, poškodením alebo znehodnotením, za podmienok dohodnutých v zmluve, v súlade so zákonom č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Strážna služba sa bude vykonávať v dvoch administratívnych objektoch v Bratislave a v dvoch oplotených objektoch patriacich MDV SR v Topoľčanoch. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky:
Vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len ministerstvo) sú nehnuteľnosti zapísané na listoch vlastníctva č. 817, 2402, 6076 a 2984 v katastrálnom území Topoľčany.
Na tieto nehnuteľnosti bolo vydané Rozhodnutie ministra dopravy a výstavby o prebytočnosti majetku štátu č. 216/2012 zo dňa 01.10.2012 a č. 247/2012 zo dňa 17.12.2012. Pri nakladaní s týmto majetkom ministerstvo postupuje plne v súlade so Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tento majetok sa v súčasnej dobe snaží odpredať. Keďže, objekty v katastrálnom území Topoľčany v dohľadnej dobe nebudú majetkom ministerstva, rozdelenie zákazky na časti by bolo zbytočne administratívne náročné, nakoľko v prípade odpredaja, budeme postupovať v zmysle Rámcovej dohody a Súťažnými podkladmi.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 121 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO.
Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi (ďalej len "verejný obstarávateľ" alebo "VO") a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO - za každého člena skupiny osobitne a podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 ZVO za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 ZVO a podľa § 34 ods. 3 ZVO.
Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 3 ZVO overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO cez informačné systémy verejnej správy podľa osobitného predpisu - portál oversi.gov.sk. V súčasnosti má prístup k dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), a e), ZVO. Ostatné doklady záujemca/uchádzač predloží v ponuke.
Ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len "ZHS") podľa ZVO v znení účinnom do 1. 12. 2019 nebude v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) ZVO v konkrétnom procese verejného obstarávania začatom po uvedenom termíne mať vykonanú predmetnú aktualizáciu v ZHS: - verejný obstarávateľ v pozícii orgánu verejnej moci vykoná takéto overenie sám prostredníctvom príslušného informačného systému - oversi.sk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 33 ods. 1 písm. a) ZVO predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len ,,banka").
VO požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, v ktorej má uchádzač vedený účet, ktoré musí obsahovať :
- informáciu o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky,
- informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie.
K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ekvivalentným dokladu/dokladom uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/iných banke/bankách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/potvrdenia, resp. ich ekvivalentné doklady.
V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti ekvivalentné, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov v slovenskom jazyku, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1.Požadovaný doklad podľa: § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO
Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
2.Požadovaný doklad podľa: § 35 vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. d) zákona o VO
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom, vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, môže odkázať na systémy manažérstva kvality, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
3. Požadovaný doklad podľa: § 35 vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. d) zákona o VO
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom, vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, môže odkázať na systémy manažérstva kvality, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
4.Požadovaný doklad podľa: § 35 vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. d) zákona o VO
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom, vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, môže odkázať na systémy manažérstva kvality, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
VO požaduje, aby uchádzač predložil platné certifikáty, osvedčenia alebo ekvivalentné doklady vydané medzinárodne uznávanou akreditačnou a certifikačnou autoritou.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k bodu 1. Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za posledné 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania v minimálnej súhrnnej výške
1 500 000,00 EUR, z toho:
jednu (1) zmluvu v minimálnej výške 500 000,00 EUR
Za poskytnutie dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje stráženie objektov.
V prípade, ak dodávky tovaru realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. V prípade, ak dokladom je referencia, odporúča sa uviesť link na stránku, kde je referencia zverejnená.
V prípade, ak uchádzač /uvádza zmluvu/, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. dodanie tovaru začalo pred troma rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodania tovaru, ktorá bola realizovaná v rozhodnom období.
Odporúča sa, aby zoznam obsahoval:
-Názov a sídlo odberateľa,
-Kontaktné údaje odberateľa (dobrovoľný údaj),
-Predmet poskytnutých služieb a dodávok,
-Dobu a podiel na poskytovaní referenčnej dodávke tovaru,
-Cenu za poskytnuté služby a dodávky v eurách.
k bodu 2.Uchádzač k splneniu podmienky účasti predloží platný certifikát systému riadenia kvality zodpovedajúceho EN ISO 9001 na poskytovanie služieb podľa zákona č. 473/2005 Z. z. Obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení systému riadenia kvality, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 35 zákona o VO.
k bodu 3. Uchádzač k splneniu podmienky účasti predloží platný certifikát systému riadenia kvality zodpovedajúceho EN ISO 18001:2007 na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení systému riadenia kvality, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 35 zákona o VO.
k bodu 4. Uchádzač k splneniu podmienky účasti predloží platný certifikát ISO 27001 Systém riadenia informačnej bezpečnosti.Obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení systému riadenia kvality, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 35 zákona o VO.
U/Z môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí Z/U preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti/odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje Z/U písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť/odbornú. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity Z/U poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), Z/U môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Zákon č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzač v rámci ponuky predloží licenciu na výkon strážnej služby v súlade so zákonom č.473/2005 Z. z.

Pokračovanie bodu III.2.2)
zoznamy osôb, ktoré budú vykonávať strážnu službu pre každý objekt osobitne, spolu s overenými dokladmi preukazujúcimi odbornú spôsobilosť na výkon činnosti a čestnými vyhláseniami o ich bezúhonnosti,
v prípade, ak budú najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy úspešnému uchádzačovi známi subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu Zmluvy, má povinnosť oznámiť túto skutočnosť prostredníctvom vyplnenej Prílohy č. 3 Zmluvy Zoznam subdodávateľov, Zároveň úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží nasledovné doklady:
-doklad, ktorý preukáže skutočnosť, že mu subdodávateľ poskytne svoje kapacity na celé obdobie trvania zmluvy
-je oprávnený na poskytnutie tej časti plnenia, ktorú bude plniť a zároveň spĺňa podmienky osobného postavenia podľa zákona o verejnom obstarávaní
doklady a dokumenty ktoré predkladá úspešný uchádzač (napr. prílohy k RD) a iné doklady v zmysle súťažných podkladov
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti predloží:
dôkaz o zápise v registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 315/2016 Z. z.),
dôkaz o zápise v registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 315/2016 Z. z.) pre každého subdodávateľa uchádzača (predloží na požiadanie),
platnú zmluvu o poistení pre prípad spôsobenia škody pri výkone služby s poistným plnením do sumy 500 000,00 EUR,
doklad alebo dôkaz preukazujúci pracovnoprávny vzťah alebo iný vzťah obdobný pracovnoprávnemu vzťahu ( napr. pracovnú zmluvu alebo dohodu o vykonaní práce, ak je uzatvorená) medzi úspešným uchádzačom a pracovníkmi vykonávajúcimi strážnu službu, pokračovanie v bode III.2.1
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: Neuplatňuje sa.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.12.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.07.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.12.2020 11:00
Miesto: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač alebo osoba oprávnená na zastupovať uchádzača na základe písomného splnomocnenia.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.VO pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu (EK), ktorá sa realizuje prostredníctvom
modernizovaného systému elektronického verejného obstarávania (EVO verzia 18.0) - htps://www.uvo.gov.sk/viacoisevo- 5f6.html.
2.Postup je upravený v príručke pre záujemcu/uchádzača (Z/U), ktorá je zverejnená na stránke portálu EVO
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html.
3.Pre účasť v tejto zákazke je potrebné, aby si záujemca vytvoril účet v informačnom systéme Úradu pre verejné
obstarávanie (IS ÚVO)https://www.uvo.gov.sk/registracia. V prípade,ak hospodársky subjekt, za ktorého záujemca
predkladá dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné hospodársky subjekt po prihlásení do IS ÚVO zaregistrovať https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty.
4.Súťažné podklady sú prístupné v profile VO a v EVO (verzia 18.0). Z/U má priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom a preto VO nebude poskytovať záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
5.Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky prostredníctvom EVO verzia 18.0. Telefonické
kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.
6.EK môže prebiehať aj cez iné informačné systémy alebo podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov do elektronickej schránky
uchádzača.
7.V prípade otázok týkajúcich sa systému EVO môžu Z/U požiadať o pomoc s prácou v EVO verzia 18.0 elektronicky na e-mailovej adrese helpdesk_evo@uvo.gov.sk prípadne telefonicky počas pracovných dní v čase od 08:00 do 16:00 hod. na 02 502 64 370.
8.VO odporúča Z/U sledovať aktualizované informácie týkajúce sa systému EVO na webovom sídle ÚVO (príručky
záujemca/uchádzač, videonávody, FAQ apod.).
9.VO upozorňuje Z/U, že ponuky sa predkladajú elektronicky výlučne prostredníctvom modernizovaného systému EVO verzia 18.0.
10. Od záujemcu/uchádzača sa bude požadovať predloženie originálov elektronických dokladov cez IS EVO, buď:
a) vydaných v elektronickej podobe, a/alebo
b) vydaných listinne, transformovaných zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom
znení.
11. Z/U môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené VO Jednotným európskym
dokumentom - JED v zmysle § 39 ZVO. JED je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/
jednotny-europsky-dokument-605.html, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené VO a
poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré JEDom nahradil.
12. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom JED v časti IV JED môže vyplniť len oddiel:
Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely častí IV JED.
13. V prípade, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr podľa § 55 ods.1 ZVO, VO bude po vyhodnotení ponúk vyhodnocovať podmienky účasti stanovené v tomto oznámení u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
14. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných
informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.
15. V prípade, že uchádzač predloží bankovú záruku, tato musí byť doručená v listinnej podobe ako originál alebo úradne overená kópia ku dňu predkladania ponúk na adresu verejného obstarávateľa v uzavretej obálke označenej heslom "Strážna služba". Ak je tento doklad vydaný elektronicky, uchádzač ho predkladá v rámci svojej ponuky.
16. Predmetné verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácii ani obstarávania zameraného na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.11.2020