Záborské - Kanalizácia a rozšírenie vodovodu

  Zadávateľ:
Obec Záborské
  Predpokladaná hodnota:
1.189.738,48 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2020 08:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
06.11.2020
  Dátum zverejnenia:
10.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Záborské
IČO: 00328014
Záborské 39, 08253 Záborské
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Kovalík
Telefón: +421 907290909
Email: orimtendersro@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5999
Hlavná adresa(URL): http://www.obeczaborske.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Záborské - Kanalizácia a rozšírenie vodovodu
Referenčné číslo: ZA-2020/826-OCU
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232400-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby Záborské Kanalizácia a rozšírenie vodovodu, ktorá pozostáva zo stavebného objektu: SO 01 Kanalizácia SO 0103 Stoková sieť a týchto častí: SO 0103 Stoková sieť - stoka AC, SO 0103 Stoková sieť - stoka AD, SO 0103 Stoková sieť - stoka B km 0,953-1,014, SO 0103 Stoková sieť - stoka BA, SO 0103 Stoková sieť - stoka BA-1, SO 0103 Stoková sieť - stoka BA-2, SO 0103 Stoková sieť - stoka BC, SO 0103 Stoková sieť - stoka BC-1, SO 0103 Stoková sieť - stoka BC-2, SO 0103 Stoková sieť - stoka BC-3, SO 0103 Stoková sieť - stoka BC-4, SO 0103 Stoková sieť - stoka BC-5, SO 0103 Stoková sieť - stoka BC-6, SO 0103 Stoková sieť - stoka BC-7, SO 0103 Stoková sieť - stoka BE-1, SO 0103 Stoková sieť - stoka BE-2, SO 0103 Stoková sieť - stoka BF.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 189 738,48 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
45232410-9
45232440-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Záborské, k. ú. Záborské.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby Záborské Kanalizácia a rozšírenie vodovodu, ktorá pozostáva zo stavebného objektu: SO 01 Kanalizácia SO 0103 Stoková sieť a týchto častí: SO 0103 Stoková sieť - stoka AC, SO 0103 Stoková sieť - stoka AD, SO 0103 Stoková sieť - stoka B km 0,953-1,014, SO 0103 Stoková sieť - stoka BA, SO 0103 Stoková sieť - stoka BA-1, SO 0103 Stoková sieť - stoka BA-2, SO 0103 Stoková sieť - stoka BC, SO 0103 Stoková sieť - stoka BC-1, SO 0103 Stoková sieť - stoka BC-2, SO 0103 Stoková sieť - stoka BC-3, SO 0103 Stoková sieť - stoka BC-4, SO 0103 Stoková sieť - stoka BC-5, SO 0103 Stoková sieť - stoka BC-6, SO 0103 Stoková sieť - stoka BC-7, SO 0103 Stoková sieť - stoka BE-1, SO 0103 Stoková sieť - stoka BE-2, SO 0103 Stoková sieť - stoka BF.
Účelom výstavby stavebného objektu SO 0103 Stoková sieť je zabezpečenie odtoku odpadových vôd z obvodu zástavby obce Záborské od jednotlivých producentov cez uličné stoky do ČOV. Stavebný objekt nadväzuje na technické riešenie výstavby kanalizačného zberača.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 189 738,48 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 20
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
Splnenie týchto podmienok účasti uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) a predložením dokladu - doloženým čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO.
Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle § 152 ZVO, a to zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje prekladať od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nasledovný doklad:
- doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO (v rozsahu zápisov v obchodnom alebo v živnostenskom registri SR).

V prípade, že uchádzačom je skupina dodávateľov, použije sa ustanovenie § 37 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:
Uchádzač technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok; ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona (ZVO), dokladom je referencia; ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona (ZVO), dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Podľa § 34 ods. 3 ZVO uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, pričom túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
V prípade, že uchádzačom je skupina dodávateľov, použije sa ustanovenie § 37 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K § 34 ods. 1 písm. b) ZVO verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (v zmysle opisu predmetu zákazky, ako napr.: výstavba/rekonštrukcia kanalizácie, v celkovom objeme v kumulatívnej hodnote minimálne vo výške 1.000.000,00 EUR bez DPH, pričom hodnota aspoň jednej stavby musí byť minimálne 500.000,00 EUR bez DPH: zoznam stavebných prác a referencie (potvrdenia) o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Ak v zozname stavebných prác, v referencii (potvrdení) o uspokojivom vykonaní stavebných prác bude uvedený objem v inej mene ako EUR, uchádzač uvedie sumu v pôvodnej mene bez DPH a uvedie aj sumu v EUR bez DPH, ktorú stanoví priemerným ročným kurzom ECB platným pre príslušný kalendárny rok, ktorého sa údaj týka. V prípade, že rok ešte nebol ukončený, prepočíta sa podľa kurzu ECB platným ku dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie vo vestníku verejného obstarávania.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Plnenie podmienky vykonania zákazky bude v zmysle zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 10:00
Miesto: Obec Záborské, Obecný úrad Záborské 39, 082 53 Záborské, zasadacia miestnosť.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Predmetné verejné obstarávanie sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO") prostredníctvom informačného systému EVO verzia 18.0, ktorý je dostupný na adrese www.uvo.gov.sk.
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Momentom doručenia zásielky pre účely tohto verejného obstarávania, v súlade s funkcionalitou systému EVO, sa rozumie odoslanie zásielky jej adresátovi bez ohľadu na to, či je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ alebo záujemca, resp. uchádzač, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry dispozície adresáta.
3. Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme EVO umiestnenom na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428988, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
4. Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.
5. Podľa § 114 ods. 1 ZVO hospodársky subjekt (uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt (uchádzač) môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente a manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu je zverejnený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html. Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI. Jednotný európsky dokument a vzor čestného vyhlásenia sú prílohami súťažných podkladov.
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo určiť úspešnému uchádzačovi (zhotoviteľovi) realizáciu plnenia predmetu zákazky (jednotlivých častí objektu) v závislosti od jeho finančných možností. Verejný obstarávateľ plánuje zrealizovať v roku 2021 stavebné práce - SO 0103 Stokovú sieť - stoku BC, SO 0103 Stokovú sieť stoku BC-4 a zároveň určuje lehotu výstavby uvedených časti: najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.
7. Verejný obstarávateľ plánuje realizáciu zostávajúcich častí objektu aj z nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len NFP) zo štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných dotácií. Verejný obstarávateľ poznamenáva a požaduje, že v prípade ich získania, bude úspešný uchádzač akceptovať podmienky poskytovateľa uvedené v zmluve o NFP resp. dotácie.
8. V zmysle § 112 ods. 6 (druhá veta) ZVO, verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
9. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.11.2020