Športovo plavecký a regeneračný areál Brezno - Mazorníkovo - 2

  Zadávateľ:
Mesto Brezno
  Predpokladaná hodnota:
94.227,20 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
06.11.2020
  Dátum zverejnenia:
10.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Brezno
IČO: 00313319
Nám. M.R.Štefánika 1, 97701 Brezno
Slovensko
Kontaktná osoba: Matej Novotný
Telefón: +421 918383390
Fax: +421 918383390
Email: matej.novotny@dotacieservis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.brezno.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4782
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Športovo plavecký a regeneračný areál Brezno - Mazorníkovo - 2
Referenčné číslo: 1/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre renováciu a modernizáciu plavárne na Mládežníckej ulici, Brezno, Mazorníkovo.
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. týchto súťažných podkladov (ďalej aj akoSP).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
94 227,20 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mládežnícka ulica, Brezno, Mazorníkovo
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre renováciu a modernizáciu plavárne na Mládežníckej ulici, Brezno, Mazorníkovo.
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. týchto súťažných podkladov (ďalej aj akoSP).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
94 227,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 300
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) až h) ZVO, a teda:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky uvedenej v bode:
a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) doloženým čestným vyhlásením.Uchádzač splnenie podmienky účasti môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 ZVO. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 17.4.2016 je zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať dočasne predložením Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží doklad, ktorým preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky. Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov alebo ich štatutárom osvedčených kópií:
3.1.Uchádzač predloží v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) ZVO minimálne jeden (1) referenčný list, v objeme minimálne predpokladanej hodnoty zákazky, ktorý preukazuje realizáciu
-minimálne jeden vypracovaný projekt až po stupeň realizačnej projektovej dokumentácie vybudovania plavárne s technológiu prípadne kúpaliska s technológiou, alebo minimálne jeden vypracovaný projekt po stupeň realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie plavárne prípadne kúpaliska,
a
-minimálne jednu dokumentáciu realizácie stavby saunového sveta s technológiou (môže byť súčasťou vyššie uvedenej referencie/-ií, alebo môže byť predložená ako samostatná referencia)

Pre vylúčenie pochybnosti verejný obstarávateľ uvádza, že predloženie referencie v minimálnom objeme predpokladanej hodnoty zákazky sa netýka realizácie stavby saunového sveta s technológiou. Z toho vyplýva, že v prípade predloženia samostatnej referencie preukazujúcej realizáciu dokumentácie stavby saunového sveta, táto nemusí byť minimálne v objeme predpokladanej hodnoty zákazky.

3.2.V zmysle ust. § 34 ods. 1 písm. a) je potrebné predložiť zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Verejný obstarávateľ v zmysle ust. § 34 ods. 2 ZVO určuje dlhšiu dobu ako je uvedená v ust. § 34 ods. 1 písm. a) a to na 5 rokov. V zmysle uvedeného je preto potrebné predložiť zoznam poskytnutých služieb podľa bodu 3.1 za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. K uvedenému predĺženiu rozhodnej doby verejný obstarávateľ pristúpil vzhľadom k skúsenosti z predošlej súťaže, ktorá sa týkala totožného predmetu zákazky. V predošlom verejnom obstarávaní musel verejný obstarávateľ pristúpiť k zrušeniu verejného obstarávania, nakoľko ani jeden z piatich uchádzačov, ktorý predložili svoje ponuky neboli schopný podmienky v zmysle bodu 3.1 časti F. súťažných podkladov splniť. Verejný uchádzať po vysvetleniach uchádzačov dospel k názoru, že podmienky technickej a odbornej spôsobilosti boli nastavené príliš prísne a vzhľadom na dĺžku realizácie stavebných prác na základe projektovej dokumentácie sa tieto podmienky javili za nesplniteľné. Z totožného dôvodu Verejný obstarávateľ pristúpil aj k upusteniu požiadavky na predloženie takej referencie, v zmysle ktorej malo byť vybudovanie/rekonštrukcia plavárne, resp. kúpaliska s technológiou na základe projektovej dokumentácie aj zrealizované.

3.2.UPOZORNENIE:
Súťažné podklady ďalej obsahujú znenie ust. § 34 ods. 3 na ktoré odkazujeme.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade s platnou legislatívou, najmä so stavebným zákonom, súvisiacimi predpismi a normami STN, pričom vybavenie a technológia uvedená v projektovej dokumentácií musí byť dostupná na trhu, tak by mohla byť dodaná najneskôr do 6 mesiacov od zadania objednávky na dodanie technológie a vybavenie.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.12.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.12.2020 10:30
Miesto: Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno, zasadačka primátora Brezna
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
9.7 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sami overili a získali všetky potrebné informácie, ktoré budú potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou idú na ťarchu uchádzača. Obhliadka staveniska bude vykonaná podľa postupu uvedeného v bode 9.8.
9.8 Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa uskutoční na základe výzvy uchádzačov (elektronickej výzvy), ktorá bude verejnému obstarávateľovi doručená cez EVO systém, s ktorým bude operatívne dohodnutý časový harmonogram obhliadky s upresnením termínu a miesta stretnutia uchádzačov. Hlavným koordinátorom obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky za verejného obstarávateľa je Ing. Ondrej Potkány; t.č. 048 6306 285.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.11.2020