Rekonštrukcia vzduchotechniky a montáž a dodávka zdravotechniky v objekte krytej plavárne

  Zadávateľ:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
  Predpokladaná hodnota:
403.850,06 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.11.2020
  Dátum zverejnenia:
10.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
IČO: 31609651
A. Dubčeka 380/45, 96501 Žiar nad Hronom
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcela Turčanová
Telefón: +421 908225248
Email: turcanova@apuen.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9228
Hlavná adresa(URL): https://www.tszh.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 7 ods. 1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Bývanie a občianska vybavenosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia vzduchotechniky a montáž a dodávka zdravotechniky v objekte krytej plavárne
Referenčné číslo: PZ04/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia mestskej plavárne prebieha najmä vlastnými kapacitami verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie len v rozsahu činnosti, ktoré nedokáže vlastnými kapacitami vykonať/realizovať pretože ich realizácia je časovo a personálne náročná.

Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ postupom zadávania podlimitnej zákazky bez elektronického trhoviska vyberá dodávateľa na rekonštrukciu vzduchotechniky (časť 1) a dodávateľa na dodanie a montáž zdravotechniky (časť 2). Stavebné práce je potrebné realizovať v každej časti v rozsahu podľa príslušného výkazu výmer a textovej časti projektovej dokumentácie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
403 850,06 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia vzduchotechniky
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45331200-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Žiar nad Hronom
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia strojovní vzduchotechniky a distribučných sietí jednotlivých vzduchotechnických zariadení krytej plavárne v Žiari nad Hronom. Zariadenie a jeho funkcia je navrhnuté tak, aby sa zabezpečila požadovaná hygiena a kvalita prostredia a rešpektovali sa smernice pre navrhovanie VZT zariadení.
Rozsah plánovanej rekonštrukcie VZT zariadení: bazénová hala - plavecký bazén a výukový bazén - kompletná rekonštrukcia VZT, šatne, sprchy - kompletná rekonštrukcia VZT, sauny - rekonštrukcia strojovne VZT a distribučná sieť na 1. NP bez zmeny, pod bazénový priestor - novo navrhovaný systém VZT, bufet - novonavrhnuté zariadenia VZT a rozvody VZT v suteréne.
V časti Klubovňa, sklady 1 PP, posilňovňa sa nebude riešiť inštalácia VZT zariadení ani distribučnú sieť, v rámci celkovej rekonštrukcie strojovne je pre tieto zariadenia vyhradený priestor a tiež je vytvorená rezerva na rozvádzači silno prúdu a rozdeľovači UK pre pripojenie zariadení v ďalších etapách modernizácie objektu.

Podklady k opisu predmetu zákazky boli projektantom spracované v realizačnej projektovej dokumentácii a dopracované základe dodatku č. 1 a dodatku č.2. Zodpovedný projektant v podkladoch vyznačil tie časti výkazu výmer a výkresov, ktoré boli spracované na základe dodatkov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
341 560,69 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Dodanie a montáž zdravotechniky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45232150-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Žiar nad Hronom
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom realizácie je rekonštrukcia rozvodov kanalizačných splaškových stúpačiek, studenej vody, teplej vody a cirkulácie teplej vody a ležatých rozvodov vody studenej, teplej a cirkulácie. V rámci rekonštrukcie budú taktiež vymenené zriaďovacie predmety v rekonštruovanej časti objektu plaváreň. Pôvodné rozvody (voda, kanalizácia, TUV) v časti suterén zostanú pôvodné, budú na nich prevedené body napojenia nových rozvodov na prízemí.

Podklady k opisu predmetu zákazky boli projektantom spracované v realizačnej projektovej dokumentácii a dopracované základe dodatku č. 1 a dodatku č.2. Zodpovedný projektant v podkladoch vyznačil tie časti výkazu výmer a výkresov, ktoré boli spracované na základe dodatkov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
62 289,37 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) f) g) a h) zákona o verejnom obstarávaní t.j. doklad o tom, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce v rozsahu predmetu zákazky a čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá udelený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, nedopustil sa závažného porušenia povinnosti v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov a nedopustil sa závažného porušenia profesijných povinností.

Požadované skutočnosti preukáže v súlade so zákonom § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 os. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní požaduje od uchádzačov predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác v rozsahu a spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní.

Ak uchádzač predkladá ponuku do časti 1, potom v zmysle požiadaviek § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží potvrdenie o úspešnej inštalácií vzduchotechnických zariadení podpísané odberateľom a v prípade, ak je odberateľom verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní (tj. išlo o inštaláciou vzduchotechnických zariadení na základe výsledku verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi, nie hlavnému zhotoviteľovi stavby), verejný obstarávateľ skontroluje vystavenie referencie podľa § 12 v Evidencii referencii (tj. za takéto referencie uchádzač nepredkladá písomné potvrdenie o úspešnej realizácií, ale skontroluje zverejnenie referencie odberateľom v evidencii referencii vedenom Úradom pre verejné obstarávanie a verejne prístupom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie).

Ak uchádzač predkladá ponuku do časti 2, potom v zmysle požiadaviek § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží potvrdenie o úspešnej inštalácií zdravotechnických zariadení podpísané odberateľom a v prípade, ak je odberateľom verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní (tj. išlo o inštaláciou zdravotechnických zariadení na základe výsledku verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi, nie hlavnému zhotoviteľovi stavby), verejný obstarávateľ skontroluje vystavenie referencie podľa § 12 v Evidencii referencii (tj. za takéto referencie uchádzač nepredkladá písomné potvrdenie o úspešnej realizácií, ale skontroluje zverejnenie referencie odberateľom v evidencii referencii vedenom Úradom pre verejné obstarávanie a verejne prístupom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre časť 1: Uchádzač preukáže min.3 úspešné inštalácie vzduchotechnických zariadení za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, v súhrnnej hodnote presahujúcej 450 000,00 EUR bez DPH.
Úspešnou inštaláciou sa rozumie odovzdanie vzduchotechnických zariadení do užívania odberateľovi a prebratie diela odberateľom.

Uchádzač preukáže min.3 úspešné inštalácie zdravotechnických zariadení za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, v súhrnnej hodnote presahujúcej 80 000,00 EUR bez DPH.
Úspešnou inštaláciou sa rozumie odovzdanie zdravotechnických zariadení do užívania odberateľovi a prebratie diela odberateľom.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Rekonštrukcia plavárne prebieha najmä prostredníctvom vlastných kapacít verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie len v rozsahu činnosti, ktoré nedokáže vlastnými kapacitami vykonať / zrealizovať, alebo by ich realizácia vlastnými kapacitami bola časovo a personálne náročná. Celková odhadovaná rekonštrukcia plavárne svojim charakterom spĺňa požiadavky podlimitnej zákazky, preto verejný obstarávateľ zadáva túto zákazku podlimitným postupom bez elektronického trhoviska.

Úspešný uchádzač bude povinný strpieť na stavbe pohyb a výkon zamestnancov verejného obstarávateľa.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 10:30
Miesto: Ponuky sa budú otvárať v sídle verejného obstarávateľa. Zároveň bude možné sledovať otváranie ponúk aj online prostredníctvom na to určenej funkcionality systému Josephine.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Viac informácii je uvedených v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

2.Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

3.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

4.Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými spôsobmi
a)v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
b)nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod
c)vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.
d)počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky.

5. Obhliadka miesta dodania je odporúčaná a v prípade záujmu ju VO zabezpečí na základe dopytu cez systém JOSEPHINE.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.11.2020