Anestetiká

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
  Predpokladaná hodnota:
155.364,25 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.12.2020 09:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.11.2020
  Dátum zverejnenia:
09.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
IČO: 17335825
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Anna Kasmanová
Telefón: +421 415110193
Email: uvo@fnspza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Anestetiká
Referenčné číslo: 040/29/20
II.1.2) Hlavný kód CPV
33661100-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Anestetiká pre potreby nemocničnej lekárne.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
155 364,25 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
časť č. 1
Časť č.: 1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Fakultná nemocnica s poliklinikou, ul. V. Spanyola č. 43, 01207 Žilina- sklad nemocničná lekáreň
II.2.4) Opis obstarávania
dezflurán vap inl1x240 ml (fľ.skl.hnedá)90
sevoflurán vap inl1x250 ml (fľ. Al)530
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
48 379,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
časť č. 2
Časť č.: 2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Fakultná nemocnica s poliklinikou, ul. V. Spanyola č. 43, 01207 Žilina- sklad nemocničná lekáreň
II.2.4) Opis obstarávania
tiopental plv ino 1x1,0 g (liek.skl.)1120
tiopental plv ino 1x0,5 g (liek.skl.)150
sufentanil sol inj 1x10 ml/50 g (amp.skl.)12650
ketamín sol inj 1x10 ml/500 mg (liek.skl.hnedá)75
amidy sol inj 1x10 ml 1 % (amp. skl.)25700
amidy gel urt 1x20 g (tuba Al)2470
bupivakaín sol inj 1x20 ml 0,5 % (liek.inj.skl.)500
bupivakaín sol inj 1x4 ml/20 mg (amp.skl.)375
lidokaínsol inj 1x2 ml/40 mg (amp.skl.)1700
levobupivakaín sol ijf 1x10 ml/50 mg (amp.PP)2500
kapsaicín emp der 1x179 mg (vre.Al)70
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
74 818,90 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
časť č. 3
Časť č.: 3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Fakultná nemocnica s poliklinikou, ul. V. Spanyola č. 43, 01207 Žilina- sklad nemocničná lekáreň
II.2.4) Opis obstarávania
remifentanil plc ifu1x2 mg (liek.inj.skl.) 325
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 861,95 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
časť č. 4
Časť č.: 4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Fakultná nemocnica s poliklinikou, ul. V. Spanyola č. 43, 01207 Žilina- sklad nemocničná lekáreň
II.2.4) Opis obstarávania
propofolemu ijf1x20 ml/200 mg (amp.skl.)14550
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
29 303,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.7.2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako 3 mesiace,
b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, 1.Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o VO týkajúce sa osobného postavenia
e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá PZ,
f) doloženým čestným vyhlásením.
1.3. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.4.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.5.Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
1.6.Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.7.Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov (sken).
1.8.Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.9.Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o VO účinného do 17.4.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V prípade, že zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ustanovené v §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku účasti vydaným príslušnou inštitúciou. VO nemá prístup do portálu OverSi, z tohto dôvodu žiadame uchádzačov aby predložili všetky požadované doklady uvedené v § 32.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením. Podrobne v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), ktorej je uchádzač klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky, nie starším ako tri mesiace odo dňa predloženia ponuky. Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že: uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, uchádzač nie je v nepovolenom debete jeho bežný účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.
Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako v tých, ku ktorým predkladá vyjadrenie nemá záväzky. Čestné vyhlásenie bude podpísane osobou oprávnenou konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky. Podrobne v súťažných podkladoch
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Uchádzač predloží zoznam dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za hospodárske roky 2017, 2018 a 2019 v celkovej súhrnnej hodnote s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Zoznam zmlúv o dodaných tovaroch musí obsahovať minimálne tieto údaje:
obchodné meno a sídlo dodávateľa,
obchodné meno a sídlo objednávateľa,
predmet dodania tovaru (z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa),
celkovú zmluvnú cenu,
lehotu dodania tovaru (obdobie, počas ktorého bol tovar dodávaný),
meno a priezvisko, kontakt - tel. č. a emailový kontakt kontaktnej osoby objednávateľa a jeho funkciu, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname.
Uchádzač predloží zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktoré v danom období dodával pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov alebo iných odberateľov. V prípade, že uchádzač dodával tovar pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, zároveň predloží internetový odkaz na referencie verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov zverejnených na www.uvo.gov.sk, preukazujúcich skutočnosti uvedené v predloženom zozname tovarov a služieb.
V súlade s § 187 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, ak bola referencia vyhotovená do 1. marca 2014, splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je možné preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
Podrobne v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Povolenie na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami vydané MZ SR.
- povolenie MZ SR na veľkodistribúciu humánnych liekov podľa zákona č.362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. iného ekvivalentného dokladu, ktorý nahrádza požadované povolenie. (neoverená fotokópia)
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.12.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.12.2020 10:00
Miesto: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 01207 Žilina- PK 3. poschodie, oddelenie verejného obstarávania.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné, z dôvodu použitia elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Podlimitná zákazka sa zadáva s uplatnením § 112 ods. 6 ZVO, s použitím elektronickej aukcie.
K súťažným podkladom je umožnený neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami
prostredníctvom systému EVO.
Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov, ktorí sú v čase uzavretia zmluvy verejnému obstarávateľovi známi a majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.
Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
Verejný obstarávateľ v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy bude postupovať v zmysle § 114 ods. 7 ( lehota 10 pracovných dní)..
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.11.2020