Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla

  Zadávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
2.970.025,39 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.12.2020 12:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
06.11.2020
  Dátum zverejnenia:
09.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavský samosprávny kraj
IČO: 36063606
Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Lorencová
Telefón: +421 248264224
Email: lucia.lorencova@region-bsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2750
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislavskykraj.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
vyššia územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212322-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Bratislavského bábkového divadla, Dunajská ulica č.36, Bratislava v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako PD) a zmluvných podmienok.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 970 025,39 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212000-6
45212314-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská ulica č.36, Bratislava - katastrálne územie Staré mesto, Obec BA-m.č. STARÉ MESTO, parcelné číslo 8838.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Bratislavského bábkového divadla, Dunajská ulica č.36, Bratislava v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie a zmluvných podmienok. Rekonštrukcia spočíva v búracej časti administratívnej budovy, búranie zadných častí zázemia divadla sa v značnej miere už realizovalo a predmetom búracích prác bude teda odstránenie múru susediaceho so susednými budovami. Ráta sa s výstavbou potrebných priestorov ako šatne hercov, sociálne zariadenia, skladové priestory a miestnosť na nácvik v mieste pôvodnej stavby a zelenou strechou. Pozemok je kompletne zastavaný. Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena okien, vybudovanie výťahu v administratívnej časti budovy, repliky a repas dverí v interiéri a na uličnej fasáde i úprava omietok. Farebnosť jestvujúcej uličnej fasády je nevyhovujúca, projekt uvažuje z novým farebným riešením fasády. V hlavnej a zadnej časti objektu sa robia zásahy v úrovni základov, 1.NP a 2.NP, pričom sa menia aj konštrukcie striech. V prednej časti objektu sa robia statické zásahy do konštrukcie zosilnenia krovu, výmeny krytiny a poškodených častí krovu na 4.NP. Objekt sa nachádza v pamiatkovej zóne a je pamiatkovo chránený.
Bratislavské bábkové divadlo sa nachádza na pozemkoch parc. č. 8838, súp. č. stavby 3623, LV 3175 v katastrálnom území Staré mesto, Obec BA-m.č. STARÉ MESTO.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 970 025,39 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 30
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").
Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 ZVO.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 ZVO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 ZVO, uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) ZVO. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo záujemca naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).
Za účelom získania dokladu z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO (výpis z registra trestov fyzickej osoby) uchádzač predloží vo svojej ponuke vyplnenú a podpísanú prílohu č. 8 (ak sa uplatňuje) súťažných podkladov za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu. S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy právnických osôb z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá uchádzač doklady za právnickú osobu podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO vo svojej ponuke, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - požaduje sa predloženie zoznamu stavebných prác za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak takéto potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
V zozname musia uvedené predovšetkým nasledovné činnosti vykonané uchádzačom:
a) min. 1 zákazka rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet tejto zákazky s finančným objemom v min. výške 2.900.000,00 EUR bez DPH za práce vykonané uchádzačom. Stavebné práce musia zahŕňať predovšetkým búracie práce, elektroinštalačné práce, stavebné práce na rekonštrukcii interiéru a exteriéru, umelecko-remeselnú obnovu omietok objektu historickej architektúry, práce na rekonštrukcii, výmene alebo vybudovaní vykurovacej sústavy, vzduchotechnickej sústavy, zdravotechniky.
b) min. 1 zákazka, predmetom ktorej bola rekonštrukcia, výroba, repasovanie a montáž drevených okien alebo drevených dverí na NKP zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, alebo ekvivalentnom zozname podľa prísluš. právnych predpisov. Za ekvivalentnú sa bude považovať aj realizácia požadovaných prác riadená podmienkami a požiadavkami pamiatkového úradu. Požaduje sa preukázanie skúsenosti s rekonštrukciou, výrobou, repasovaním a montážou najmenej 50 ks historických drevených okien (jednokrídlových alebo dvojkrídlových) alebo historických drevených dverí v rámci jednej zákazky.
Zoznam stavebných prác má obsahovať: a) identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa, b) názov a stručný opis predmetu zákazky, c) zmluvnú cenu zákazky bez DPH v EUR, d) plánovanú lehotu uskutočnenia prác, e) potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác odberateľom, f) číslo NKP z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.
Ak odberateľom prác bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ v referenčnom liste, ak takéto potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, upozorní na túto skutočnosť v zozname stavebných prác a predloží doklad preukazujúci uskutočnenie prác alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Ak budú v zmluvnej cene zákazky zarátané aj iné stavebné práce alebo činnosti ako požadované, uchádzač je povinný vyčísliť cenu len za práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. V prípade, že finančné podklady uchádzača boli spracované v inej mene ako euro, údaje v požadovaných dokladoch je potrebné prepočítať priemerným ročným kurzom vyhláseným NBS.
§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO - požaduje sa predloženie údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy:
A)Stavbyvedúci - údaje min. o 1 osobe s oprávnením na výkon činnosti stavbyvedúceho a odbornou praxou v oblasti riadenia stavieb v dĺžke min. 5 rokov odo dňa získania oprávnenia a min. s 3 praktickými skúsenosťami z riadenia stavby rovnakého alebo obdobného charakteru, ako sú stavebné práce na objekte stavby podľa predmetu zákazky preukázané nasledovnými dokladmi:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: - dokladom o odbornej spôsobilosti alebo dokladom o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby v SR alebo ekvivalentného zákona. V prípade, ak táto osoba v čase predkladania ponuky nie je oprávnená na výkon činnosti v SR, uchádzač predloží doklad alebo čestné vyhlásenie, z ktorého bude zrejmé, že osoba bude oprávnená na výkon tejto činnosti v SR v čase podpisu zmluvy, a to napr. formou hosťovania podľa zákona o autorizovaných architektoch,
- čestným vyhlásením o praxi na pozícii stavbyvedúceho, asistenta alebo na inej riadiacej pozícii pri vedení stavby, osobitne pri riadení stavieb alebo stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (názov a sídlo odberateľa, názov stavby, popis stavby, investičný náklad stavby, obdobie realizácie stavby od do). Požaduje sa uviesť údaje min. o 3 praktických skúsenostiach v oblasti riadenia stavieb alebo stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako sú práce podľa predmetu zákazky v celkovej min. hodnote 2.900.000,00,- EUR bez DPH. Za stavby alebo stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako sú práce podľa predmetu zákazky sa budú považovať stavebné práce alebo rekonštrukčné práce na existujúcej pozemnej stavbe, zahŕňajúce predovšetkým búracie práce, elektroinštalačné práce, stavebné na rekonštrukcii interiéru a exteriéru, práce na rekonštrukcii, výmene alebo vybudovaní vykurovacej sústavy, vzduchotechnickej sústavy, zdravotechniky, alebo stavebné práce na NKP zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR alebo ich ekvivalente.
B) Stolár - vyžaduje sa uviesť údaje min. o 1 osobe s odbornou praxou v oblasti stolárstva v dĺžke min. 5 rokov a s rekonštrukciou, výrobou, repasovaním a montážou historických drevených okien (jednokrídlových alebo dvojkrídlových) alebo historických drevených dverí v celkovom min. počte 50 ks v súčte najviac na 2 rôznych objektoch, preukazuje sa čestným vyhlásením o praxi s uvedením názvu a sídla odberateľa, názvu stavby, popisu vykonaných činností, obdobie realizácie od do, špecifikácie počtu zhotovených/repasovaných/rekonštruovaných historických drevených okien alebo dverí.
C) Výťahár - vyžaduje sa uviesť údaje min. o 1 osobe s oprávnením na výkon odborných činností na výťahoch. Uchádzač preukáže údaje predložením osvedčenia na vykonávanie činností na osobnom a nákladnom výťahu s povolenou dopravou osôb skupiny A podľa § 18 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentným dokladom. V prípade, ak táto osoba v čase predkladania ponuky nie je oprávnená na výkon požadovanej činnosti v Slovenskej republike, uchádzač predloží doklad alebo čestné vyhlásenie, z ktorého bude zrejmé, že osoba bude oprávnená na výkon tejto činnosti v SR v čase podpisu zmluvy, najneskôr však v okamihu odovzdania a prevzatia staveniska.
Za všetky osoby je požadované predloženie čestného vyhlásenia, že budú k dispozícii na riadenie stavebných prác počas trvania zmluvy.
Predkladané doklady, dokumenty a údaje (napr. vlastnoručne podpísaný profesijný životopis, osvedčenie) musia obsahovať súhlas dotknutej osoby so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 ZVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Verejný obstarávateľ zadrží 5 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné. Podmienky vyplatenia zádržného sú uvedené v Zmluve o dielo.
2. Za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti úspešného uchádzača vykonať dielo riadne a včas úspešný uchádzač zloží pred podpisom Zmluvy o dielo na účet verejného obstarávateľa zábezpeku vo výške 5% z ceny diela vrátane DPH alebo predloží verejnému obstarávateľovi bankovú záruku vo výške zábezpeky. Podmienky vrátenia zábezpeky, resp. jej prepadnutia sú uvedené v Zmluve o dielo.
3. Úspešný uchádzač je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle zmluvy o dielo, pričom poistná zmluva musí byť uzatvorená na realizáciu konkrétneho diela, tzn. na predmet konkrétnej zmluvy o dielo/predmet zákazky s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH a musí byť platná až do času riadneho vykonania diela.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.12.2020 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.12.2020 13:00
Miesto: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní ponúk zastúpený svojim štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo splnomocnenou osobou. Doklady požadované na preukázanie oprávnenia osoby na účasť na otváraní ponúk v mene uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ osobitne upozorňuje uchádzačov na povinnosti vo vzťahu k nakladaniu s odpadmi. Podrobnosti o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu Zmluvy o dielo.

2. Podľa § 41 ods. 1 písm. a) ZVO verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vyžaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom. Zároveň verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vyžaduje splnenie podmienok podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO.

3. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, v ktorom uchádzač vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskym subjektom prehlásiť splnenie podmienok účasti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti JED.

4. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

5. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO ver. 18.0). Bližšie informácie k spôsobu zaevidovania sa do verejnej súťaže do IS EVO ver. 18.0 zo strany uchádzača sú uvedené v príručke a krátkych inštruktážnych videách zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

6. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 80 000,- EUR. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

7. Verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO.

8. Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta plnenia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

9. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií. Verejný obstarávateľ v súlade s § 10 ods. 7 ZVO použil sociálne hľadisko spočívajúce vo vytvorení pracovných miest pre dlhodobo nezamestnané fyzické osoby ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy. Podrobnejšie podmienky uplatnenia sociálneho hľadiska sú uvedené v zmluve o dielo.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.11.2020