Zariadenia kompostárne Mesta Levice

  Zadávateľ:
Mesto Levice
  Predpokladaná hodnota:
615.018,75 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.12.2020 12:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.11.2020
  Dátum zverejnenia:
09.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Levice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00307203
Námestie hrdinov 1, 93432 Levice
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
Telefón: +421 903400529
Email: gajdosova@elconsulting.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.levice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zariadenia kompostárne Mesta Levice
Referenčné číslo: 2020/11/Zar./Levice
II.1.2) Hlavný kód CPV
43414000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie zariadení/technického vybavenia pre kompostáreň Mesta Levice, ktoré sú nové, nie sú repasované, opravované alebo používané.
Predmet zákazky sa delí na časti:
časť 1 Univerzálny traktor s príslušenstvom 1 ks
časť 2 Traktorový príves veľký 1 ks
časť 3 Teleskopický nakladač 1 ks
časť 4 Drvič biologického a dreveného odpadu - 1 ks
časť 5 Preosievač - triedič biologického odpadu 1 ks
časť 6 - Prekopávač kompostu 1 ks
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
615 018,75 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Univerzálny traktor s príslušenstvom 1 ks
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom realizácie predmetu zákazky je centrálna lokalita CTZ Levice na Mochovskej ulici Levice.
II.2.4) Opis obstarávania:
Univerzálny traktor s príslušenstvom 1 ks, podrobný opis v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
117 562,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: 1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní;
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Kód výzvy: OPKZP- PO1-SC111-2019-56
Časť: 2
II.2.1) Názov
Traktorový príves veľký 1 ks
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom realizácie predmetu zákazky je centrálna lokalita CTZ Levice na Mochovskej ulici Levice.
II.2.4) Opis obstarávania:
Traktorový príves veľký 1 ks, podrobný opis v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
34 275,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: 1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní;
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Kód výzvy: OPKZP- PO1-SC111-2019-56
Časť: 3
II.2.1) Názov
Teleskopický nakladač 1 ks
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42410000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom realizácie predmetu zákazky je centrálna lokalita CTZ Levice na Mochovskej ulici Levice.
II.2.4) Opis obstarávania:
Teleskopický nakladač 1 ks, podrobnosti sú uvedené v Súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
98 037,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: 1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní;
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Kód výzvy: OPKZP- PO1-SC111-2019-56
Časť: 4
II.2.1) Názov
Drvič biologického a dreveného odpadu - 1 ks
Časť č.: 4.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43414000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom realizácie predmetu zákazky je centrálna lokalita CTZ Levice na Mochovskej ulici Levice.
II.2.4) Opis obstarávania:
Drvič biologického a dreveného odpadu - 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
204 350,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: 1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní;
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Kód výzvy: OPKZP- PO1-SC111-2019-56
Časť: 5
II.2.1) Názov
Preosievač - triedič biologického odpadu 1 ks
Časť č.: 5.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42900000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom realizácie predmetu zákazky je centrálna lokalita CTZ Levice na Mochovskej ulici Levice.
II.2.4) Opis obstarávania:
Preosievač - triedič biologického odpadu 1 ks, podrobnosti sú v Súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
127 518,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: 1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní;
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Kód výzvy: OPKZP- PO1-SC111-2019-56
Časť: 6
II.2.1) Názov
Prekopávač kompostu 1 ks
Časť č.: 6.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42900000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK02
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom realizácie predmetu zákazky je centrálna lokalita CTZ Levice na Mochovskej ulici Levice.
II.2.4) Opis obstarávania:
Prekopávač kompostu 1 ks, podrobnosti sú v Súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
33 275,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: 1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní;
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Kód výzvy: OPKZP- PO1-SC111-2019-56
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Sú uvedené v Súťažných podkladoch
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.12.2020 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.12.2020 13:00
Miesto: Kontaktné miesto verejného obstarávateľa: E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zasadačka
č, 105, 1.poschodie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ods. je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácie sa bude realizovať v súlade s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO ver. 18, vrátane vysvetľovania, predkladania, vyhodnocovania ponúk. V prípade aplikácie revíznych postupov je potrebné postupovať podľa Štvrtej hlavy ZVO, § 163 ZVO a nasl. Záujemca/uchádzač postupuje podľa pokynov uvedených v SP a na web stránke ÚVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. Pre účely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom (VOb) a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO.
2. VOb požaduje poistenie predmetu zákazky/zmluvy počas prepravy predmetu zákazky/zmluvy od úspešného uchádzača ako dodávateľa do miesta dodania verejného obstarávateľa/kupujúceho.
3.Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude podľa § 41 ZVO upravené v RD vrátane určenia pravidiel zmeny subdodávateľov a povinností dodávateľa.
4.VOb vyžaduje, aby úspešný uchádzač predložil pred podpisom RD informácie aj o ďalších subdodávateľoch v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 z.č. 315/2016 Z. z. Podrobnejšie informácie sú v SP.
5.Podpis/Realizácia zmluvy s úspešným uchádzačom podlieha predchádzajúcemu schváleniu dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom. Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, pričom uzatvorenie zmluvy môže nastať až po schválení zákazky v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania.
6.Zmluva bude podpísaná s úspeš.uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek z.č. 315/2016 Z.z.(zápis v RPVS)
7.Lehota splatnosti realizačných faktúr je 30 dní od doručenia faktúry. VOb neposkytne preddavky.
8.Vyžaduje sa záručná lehota na na všetky časti predmetu zákazky 36 mesiacov.
9. VOb požaduje, aby dodávateľ po dobu záručnej doby disponoval a používal pri záručných opravách originálne a nové náhradné diely, potrebné pre riadnu prevádzku dodaných zariadení.
10. Na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy VOb vyžaduje v rámci poskytnutia súčinnosti podľa § 56 ods. 8 ZVO preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok (§ 42 ods. 12).
11. Verejný obstarávateľ v rámci realizácie predmetu zákazky zmluvne vyžaduje postup s ohľadom na ochranu
Životného prostredia.
12. VOb vylúči z VO uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.
13. Na faktúrach bude úspešný uchádzač ako dodávateľ uvádzať názov projektu a ITMS kód projektu.
14. Podpis/Realizácia zmluvy s úspešným uchádzačom podlieha aj predchádzajúcej kontrole dokumentácie z procesu verejného obstarávania zo strany ÚVO podľa § 169 ods. 2 ZVO.
15. Úspešný uchádzač v pozícii predávajúceho sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením predmetu tejto zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetu zákazy, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti predávajúcim je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť.
16. Bližšie informácie sú uvedené v SP.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.11.2020