Modernizácia označníkov a vývesných plôch na zastávkach integrovanej dopravy

  Zadávateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
  Predpokladaná hodnota:
2.511.400,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.12.2020 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.11.2020
  Dátum zverejnenia:
09.11.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00492736
Olejkárska 1, 81452 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Tatiana Elanová
Telefón: +421 259501529
Email: elanova.tatiana@dpb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.dpb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia označníkov a vývesných plôch na zastávkach integrovanej dopravy
Referenčné číslo: NL 14/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
44210000-5
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
EA23-1 - Pre cestujúcich
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
DPB plánuje celoplošnú výmenu zastaraných typov stĺpikov a označníkov za nové moderné typy postupne počas 4 rokov. Celkový počet stĺpikov a označníkov bude približne 1500 ks + príslušenstvo.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 511 400,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44210000-5
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
FG10-9 - Na použitie vonku
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Predmet zákazky bude dodávaný na miesto určené obstarávateľskou organizáciou (miesto dodania), ktoré sa bude nachádzať na území hlavného mesta SR Bratislavy.
II.2.4) Opis obstarávania
DPB plánuje celoplošnú výmenu zastaraných typov stĺpikov a označníkov za nové moderné typy postupne počas 4 rokov. Celkový počet stĺpikov a označníkov bude približne 1500 ks + príslušenstvo. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Rámcovej zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za podmienok stanovených v týchto súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 511 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Obstarávateľská organizácia uplatňuje podmienky pre účasť, a to podľa § 32 ods. 1, § 33 ods. 1 písm. a/, § 34 ods. 1 písm. a/. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka je stanovená vo výške 125 000,- EUR.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.12.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
Trvanie ponuky v mesiacoch (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk): 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.12.2020 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční v sídle obstarávateľskej organizácie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť štatutárny orgán uchádzača, ktorý sa komisii na vyhodnotenie ponúk preukáže výpisom z obchodného registra, živnostenského registra alebo ekvivalentným dokumentom a preukazom totožnosti alebo splnomocnená osoba uchádzača, ktorá sa pred otváraním ponúk preukáže predmetným splnomocnením a preukazom totožnosti. Viď aj bod 24. SP.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom informačného systému elektronického
verejného obstarávania IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html).
2. V súlade s ust. § 20 ZVO sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať výhradne
prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO ver. 18.0 https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 ZVO.
Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne
mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií
výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile obstarávateľskej organizácie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428771). Obstarávateľská organizácia neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
4. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej
súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.
5. Obstarávateľská organizácia je oprávnená vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie
ponuky a preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom
príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile obstarávateľskej organizácie na webovej stránke Úradu pre
verejné obstarávanie) súčasne všetkým zaregistrovaným záujemcom najneskôr šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
6. Ďalšie podmienky obstarávateľskej organizácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Obstarávateľská organizácia v zmysle § 56 ods. 15 ZVO môže v aktuálnom prípade pristúpiť k uzavretiu zmluvy s
úspešným uchádzačom aj v lehote dlhšej ako 10 pracovných dní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.11.2020