Meracia technika

  Zadávateľ:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
  Predpokladaná hodnota:
235.279,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.12.2020 12:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.11.2020
  Dátum zverejnenia:
09.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42355818
Továrenská 7 , 82855 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľudovít Blázy
Telefón: +421 257881352
Email: ludovit.blazy@teleoff.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/organization/15002/orders
Hlavná adresa(URL): www.teleoff.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Národný regulátor v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Meracia technika
II.1.2) Hlavný kód CPV
38300000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka meracích zariadení pre odbor štátneho dohľadu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Predmet zákazky je rozdelený na 3 samostatné časti. Podrobné vymedzenie jednotlivých častí predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch ako aj v častiach II. 2.4) tohto Oznámenia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
235 279,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Prenosný spektrálny analyzátor s meracou anténou a príslušenstvom
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38300000-8
38341000-7
38433300-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, 811 09 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je nákup prenosného spektrálneho analyzátora s externou zobrazovacou jednotkou, s meracou smerovou anténou a meracími káblami na meranie parametrov elektromagnetického poľa za účelom stanovenia intenzity elektrickej zložky elektromagnetického poľa a analýzy digitálneho signálu v rozsahu frekvencií 9 kHz až 90 GHz.

Meracia zostava v zložení: prenosný spektrálny analyzátor, externá zobrazovacia jednotka, meracia anténa s prepojovacími meracími káblami vrátane príslušných konektorov musí umožňovať prepojenie spektrálneho analyzátora s rozsahom 9 KHz - 90 GHz s externou zobrazovacou jednotkou s rozhraním USB 3.0; konektor typu C a s meracou lievikovou anténou v pásme min. 50 GHz - 75 GHz.

A) Prenosný analyzátor spektra
množstvo: 1kus
frekvenčný rozsah min: 9 kHz - 90 GHz
frekvenčná stabilita min.: 0,2*10-6

Nastaviteľné parametre a funkcie:
frekvencia (centrovanie/štart/stop, frekvenčný krok, frekvenčný offset)
span (span up/down, full span, last span)
šírka pásma (RBW 1 Hz-3 MHz, auto RBW/VBW, VBW 1 Hz-3GHz, span/RBW, VBW Log/Lin Averaging),
amplitúda (refer. úroveň, diagram (stupnica)/dielik, refer. úroveň offset), dynamický rozsah min. 100 dB, nastavenie ref. úrovne vo voliteľnom rozsahu od -120 dBm do + 30dBm, presnosť menšia ako 3,0 v rozsahu prevádzkových teplôt: 0C až +45 C
záznam značiek a možnosť výkonu min. 10, voliteľnosť podľa typu módu a detektoru; počet značiek (markers), nastavenie módu, delta marker, trace funkcia, peak funkcia, Max Hold, Averange, RMS, centrovanie, referenčná úroveň
sledovanie signálu
časové a limitné funkcie
spektrogram
max. hodnota DANL v požadovanom pásme lepšia ako -127 dBm
odolnosť vstupov na intermodulačné produkty 3. rádu v požadovanom pásme +25 dBm až +35dBm
možnosť externého spúšťania do 5 s
zápis a uloženie nameraných hodnôt
RF vstup: konektor typu W/male 1,0 mm, 50
meranie výkonu v kanáli, priľahlého kanála a obsadenosť kanála
váha meracieho prístroja: menšia ako 300 g
mechanická odolnosť meracieho prístroja proti náhodným nárazom


B) Externá zobrazovacia jednotka (tablet)
množstvo: 1 kus
displej 16:9/16:10
rozlíšenie: min. 1920x1440
podporovaná SW Windows 10
hardvér: Intel Core i7, RAM 16 GB, SSD minimálne 256 GB, USB 3.0
odolná voči mechanickým nárazom
minimálna kapacita samostatného zabudovaného napájacieho zdroja 3 hod. (pri prepojení s meracím prístrojom)
napájanie zo zdroja 220 V a možnosť napájanie z auto adaptéra 12 V

C) Meracia smerová lieviková anténa s príslušenstvom na pripojenie k meraciemu prístroju
množstvo: 1 kus
frekvenčný rozsah min: 50 GHz - 75 GHz
zisk antény min. 25 dBi
PSV max. 1,2
adaptér na prírubu smerovej antény prispôsobený k meraciemu káblu vo frekvenčnom rozsahu min. do 75 GHz
merací kábel dĺžky min. 100 mm, 50 pre frekvenčný rozsah min. 50 - 75 GHz s možnosťou prepojenia na adaptér a merací prístroj

D) Transportný ochranný obal
množstvo: 1 kus
musí byť opatrený popruhom na nosenie v teréne a musí umožniť spoločné uloženie meracieho prístroja, tabletu, lievikovej antény a meracieho kábla.

Všeobecné požiadavky na predmet zákazky:

rozsah prevádzkových teplôt: 0C až +45 C
bezplatný záručný servis minimálne 12 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
94 979,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
56
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Ručné smerové antény s príslušenstvom
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32352000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, 811 09 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je nákup ručných smerových antén s príslušenstvom na meranie signálov v pásme min. 80 MHz - 180 MHz (ďalej len Pásmo 1) a min. 500 MHz - 8 GHz (ďalej len Pásmo 2).

Požadované množstvo:

1.Meracie antény pre pásmo min. 80 MHz - 180 MHz.......................................5 ks
2.Meracie antény pre pásmo min. 500MHz 8 GHz.......................................... 7 ks
3.Držiak ručnej smerovej antény použiteľný pre obe meracie
antény uvedené v bode 1. a v bode 2..............................................................7 ks
4.Merací kábel ručnej smerovej antény použiteľný pre obe
meracie antény uvedené v bode 1. a v bode 2................................................5 ks
5.Transportný ochranný obal pre spoločné uloženie ručnej smerovej
antény pre pásmo 80 MHz 180 MHz a pre pásmo 2500 MHz 8 GHz, držiaka a meracieho kábla ................................................................................................................5 ks
6.Transportný ochranný obal pre spoločné uloženie ručnej smerovej
antény pre pásmo 500 MHz 8 GHz, držiaka a meracieho kábla ....................2 ks

Požadované parametre ručnej smerovej antény pre pásmo min. 80 MHz - 180 MHz
RF vstup: konektor typu N/male, 50
PSV v pásme 80 MHz-180 MHz: < 2,5
polarizácia: nastaviteľná, horizontálna alebo vertikálna
váha: < 1,5 kg
odolná voči mechanickým nárazom

Požadované parametre ručnej smerovej antény pre pásme 500 MHz 8 GHz
RF vstup: konektor typu N/male, 50
PSV v pásme 500 MHz 8 GHz: < 3
polarizácia: nastaviteľná, horizontálna alebo vertikálna
váha: < 1,5 kg
odolná voči mechanickým nárazom

Požiadavky na transportné ochranné obaly:
1.Transportný ochranný obal uvedený v bode 5 musí mať popruh na nosenie v teréne a svojou veľkosťou musí umožňovať spoločné umiestnenie držiaka, ručnej smerovej antény pre pásmo 80 MHz -180 MHz, pásmo 500 MHz 8 GHz a meracieho kábla.
2.Transportný ochranný obal uvedený v bode 6 musí mať popruh na nosenie v teréne a svojou veľkosťou musí umožňovať spoločné umiestnenie držiaka, ručnej smerovej antény pre pásmo 500 MHz 8 GHz a meracieho kábla.


Všeobecné požiadavky na predmet zákazky:

rozsah prevádzkových teplôt: 0C až +50 C
bezplatný záručný servis minimálne 12 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
45 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
56
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Meracie zariadenia umožňujúce merať a vyhodnocovať parametre služieb mobilných sietí 5G.
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38500000-0
30210000-4
48100000-9
80511000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, 811 09 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Meracie zariadenia umožňujúce merať a vyhodnocovať parametre služieb mobilných sietí 5G.

Popis a požadované množstvo:

1. Skener súčasne pracujúci v pásmach 5G NR, GSM, WCDMA, WiMAX, LTE, CDMA2000/1xEV-DO, TETRA a umožňujúci RF Power Scan a CW Scan.

Pre všetky mobilné siete dokáže dekódovať SIB informácie v L3 bunkovej signalizácii.
Frekvenčný rozsah min. od 350 MHz do 4,4 GHz.
Zabudovaný GPS prijímač. Skener musí umožňovať pripojenie, komunikáciu a zdieľanie nameraných údajov s existujúcim meracím systémom pre mobilné siete ROMES4. Skener musí umožniť pripojenie konvertora pre meranie v pásme 24 GHz až 44 GHz. Súčasťou skenera je širokopásmová magnetická anténa s rozsahom min. 698 - 3800 MHz, ziskom 2 dBi ako aj GPS anténa
Množstvo:.............................................................1 kus

2. Meracie mobilné zariadenie umožňujúce testy HTTP-Up-/Download, HTTP Capacity Test, FTP-Up-/Download, Ping a Speech Quality pre technológie: GSM, UMTS, LTE, LTE-CA, VoLTE, 5G NR.

Zariadenie musí umožňovať pripojenie, komunikáciu a zdieľanie nameraných údajov s existujúcim meracím systémom pre mobilné siete ROMES4 ako aj možnosť prevodu výsledkov meraní do textového (.csv) formátu
Množstvo .............................................................4 ks

3. Softvérová aplikácia umožňujúca spracovávať a analyzovať výsledky meraní získaných minimálne z meracieho systému pre mobilné siete ROMES4 a mobilného meracieho zariadenia s aplikáciou QualiPoc, prípadne iných.

Aplikácia umožňuje súčasne spracovávať a analyzovať údaje z min. 2 skenerov a min. z 12 mobilných meracích zariadení.
Aplikácia dokáže graficky aj štatisticky spracovávať namerané údaje a prezentovať ich min. vo forme grafov, tabuliek a na mapových podkladoch pre jednotlivé mobilné siete a technológie: GSM, UMTS, LTE, LTE-CA, VoLTE, 5G NR.
Súčasne s výsledkami testov dokáže prezentovať aj dekódované SIB informácie z L3 bunkovej signalizácie príslušné k danému časovému momentu.
Aplikácia umožňuje podľa vlastných požiadaviek meniť zobrazenia nameraných parametrov.
Aplikácia dokáže pracovať aj v počítačovej sieti v konfigurácii klient-server.
Súčasťou je aj dodávka softvéru tretích strán, ktorý je nevyhnutný pre prevádzku a plnú funkcionalitu softvérovej aplikácie v konfigurácii klient-server
Množstvo...................................................... .................1 ks

4. Hardvér podporujúci klient-server konfiguráciu softvérovej aplikácie uvedenej v bode 3. tejto časti zákazky.
Požiadavky na server: procesor min. 12 jadier/2,30GHz, 24 vlákien, 128 GB RAM, 3TB SSD, umiestnenie do stojanu, 10/100/1000 Mb/s LAN, redundantné napájanie 240 V / 50 Hz.

Požiadavky na klienta: prenosný počítač s i7 procesorom, 6 jadier, 32 GB RAM, min. 500 GB SSD, 10/100/1000 Mb/s LAN, min. 2 ks USB3, napájanie 240 V / 50 Hz aj autoadaptér na 12 V jednosmerných z palubnej siete automobilu..1 ks

5. Školenie zamerané na základné ovládanie a pochopenie softvérovej aplikácie uvedenej v
bode 3. tejto časti zákazky

Rozsah: min. 2 dni pre min. 6 osôb so zabezpečením študijných materiálov v elektronickej forme.

6. Zabezpečenie podpory pre položky dodané podľa bodov 1 až 3 na dobu 3 roky po skončení záruky s možnosťou predĺženia na nasledujúce ročné obdobie.
Podpora pozostáva z:
nepretržitého prístupu do systému podpory,
prístupu počas pracovných hodín na technickú podporu s reakciou do 8 pracovných hodín
bezplatnej softvérovej aktualizácie a opravy alebo výmeny hardvéru

Všeobecné požiadavky na predmet zákazky:

bezplatný záručný servis na obdobie min. 12 mesiacov od akceptácie na položky špecifikované v bodoch 1 až 4
metódy meraní musia byť založené na platných medzinárodných štandardoch, odporúčaniach a dobrých praktikách (CEPT, ITU, ETSI, IETF).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
95 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a splnenie podmienok účasti uchádzač preukazuje podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť tento údaj z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).


Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.12.2020 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.12.2020 12:30
Miesto: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, 811 09 Bratislava, kanc. 302
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Vzhľadom na situáciu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19, nebude uchádzačom, ktorí predložili ponuku umožnená osobná účasť na otváraní ponúk. Verejný obstarávateľ však umožní účasť na otváraní ponúk online, prostredníctvom systému ERANET všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.11.2020