Novostavba bytových domov v obci Veľké Leváre

  Zadávateľ:
Obec Veľké Leváre
  Predpokladaná hodnota:
1.650.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.11.2020
  Dátum zverejnenia:
09.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Veľké Leváre
IČO: 00310115
Štefánikova 747, 90873 Veľké Leváre
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Richard Nimsch
Telefón: +421 347794316
Fax: +421 347794317
Email: ocuvl@levare.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Novostavba bytových domov v obci Veľké Leváre
Referenčné číslo: 2020_BD_2_VL
II.1.2) Hlavný kód CPV
45200000-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce, projektový manažment pre kompletizáciu podkladov a príloh pre podanie žiadosti na ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania) a MDaV SR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky), vo veci vo veci výstavby dvoch bytových domov s celkovým maximálnym počtom 12 b. j. v jednom bytovom dome, ktoré budú tvoriť predmet kúpy jednotlivých nájomných bytov a ich spoločných priestorov a prislúchajúcej technickej infraštruktúry.
Bytový dom, ako aj každý z ich bytov vrátane spoločných priestorov a technickej infraštruktúry musí vyhovovať požiadavkám na poskytnutie dotácie na kúpu bytu v bytovom dome a na poskytnutie dotácie na kúpu technickej vybavenosti v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. v platnom znení a na poskytnutie úveru na kúpu bytu v bytovom dome podľa zákona č. 150/2013 v aktuálnom znení.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 650 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45211340-4
71300000-1
71242000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
katastri Veľké Leváre, KNE parc. č. 308/1, 308/176 a 308/177
II.2.4) Opis obstarávania
1.Jednotlivé byty a prislúchajúca technická vybavenosť musia spĺňať požadované parametre pre poskytovanie podpory na obstaranie nájomných bytov a súvisiacej technickej vybavenosti podľa príslušnej legislatívy platnej (Zákon č. 150/2013 Z.z o Štátnom fonde rozvoja bývania, Vyhláška MDaV SR č. 326/2015 Z.z. a súvisiacich predpisov v platnom znení).
2.Vybavenie bytov musí spĺňať podmienky stanovené pre bežný štandard.
3.Nájomné byty musia spĺňať energetickú energetická úroveň, ktorej je horná hranica triedy A0 pre globálny ukazovateľ podľa § 4 ods. 1 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4.Požaduje sa odovzdanie projektovej dokumentácie spolu s právoplatnými územným rozhodnutím a právoplatnými stavebnými povoleniami stavby odsúhlasených v územnom konaní a stavebných konaniach za paušálnu sumu 1,- € s DPH. Táto cena zahŕňa aj potrebnú inžiniersku činnosť k uskutočneniu predmetných povolení.

Bytový dom A:
Počet bytových jednotiek:12 ks
2.Izbový byt:6 ks
3.Izbový byt:6 ks
Parkovacie státie automobilov:17 ks (z toho 1ks imobilný)

Bytový dom B:
Počet bytových jednotiek:12 ks
2.Izbový byt:6 ks
3.Izbový byt:6 ks
Parkovacie státie automobilov:17 ks (z toho 1ks imobilný)

Spolu Bytový dom A,B:
Počet bytových jednotiek: 24 ks
2.Izbový byt:12 ks
3.Izbový byt:12 ks

Domy sú nepodpivničené. Vstup do domov bezbariérový pre imobilných užívateľov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych dňoch
Relatívna váha: 30

Cena
Relatívna váha: 70
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 650 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 40
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: v prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa
taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona. Uchádzač preukáže
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona dokladmi podľa § 32 ods. 2,
resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.
Verejný obstarávateľ upozorňuje na znenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona a spôsobu ich
preukazovania podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona účinné od 1.12.2019.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 zákona.
Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom. V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Doklady, ktoré sa nepredkladajú:
Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:
-potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,
-potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona,
-výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v
prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona
týmito typmi dokladu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.
Uchádzač predloží doklad podľa § 33 ods. 1) písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vyjadrením banky alebo
pobočky zahraničnej banky.
2.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne
plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods.
1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie
splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu Výzvy za všetkých členov skupiny spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 33 ods. 1, písm. a) uchádzač predloží:
- vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie banky nie staršie ako tri mesiace k
poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk o tom, že uchádzač nebol za predchádzajúcich 24 mesiacov ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, jeho bankový účet (účty) nebol predmetom exekúcie, v prípade
splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Pre
spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
- predloží ním podpísané čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenie predložil, nemá vedené
ďalšie účty ani ďalšie záväzky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO
2.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. c) v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO
3.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35 zákona v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO
4.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO.
5.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s § 36 v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO
6.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. l) v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO
7. Uchádzač môže v zmysle § 34 ods. 3) na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať
kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí
vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity
majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o
požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa
odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo
služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. k § 34 ods. 1 písm. b) Požaduje sa predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác.
Uchádzač splnenie podmienky preukáže na základe dokladu o realizácii prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky:
a) ľubovoľným počet potvrdení o realizácii pozemnej stavby financovanej zo ŠFRB prostredníctvom inštitútu Kúpy
existujúcej resp. neexistujúcej stavby, ktorej súčasťou bol projektový manažment pre kompletizáciu podkladov a príloh potrebných pre podanie žiadosti v celkovom objeme zákaziek minimálne 1.100.000,00 € bez DPH.
b) Minimálne jedno potvrdenie o výstavbe pozemnej stavby v energetickej triede A0 alebo v energetickej triede A1 alebo v energetickej triede B v objeme min. predpokladanej hodnoty zákazky.
Uchádzač môže preukázať splnenie danej podmienky účasti aj na základe jedného potvrdenia o realizácii.
2.k § 34 ods. 1 písm. c)
- min. jeden elektrotechnik špecialista s príslušným dokladom na odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v zmysle platných právnych predpisov pre elektrické zariadenie vydané oprávnenou autoritou Technickou
inšpekciou, resp. iné ekvivalentné osvedčenie platné v EÚ na činnosť odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
3.k § 34 ods. 1 písm. d)
Uchádzač predloží platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 vzťahujúci sa na sa na oblasť predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
4.k § 34 ods. 1 písm. g)
-Uchádzač predloží údaje o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi minimálne 1 osoba s odbornou spôsobilosťou v oblasti predmetu zákazky (stavbyvedúci pre pozemné stavby). Požaduje sa aby tieto osoby mali odbornú prax a spôsobilosť v odbore podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie (uchádzač predloží predmetné osvedčenie), čo preukazuje uchádzač na základe životopisu a osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
5. k § 34 ods. 1 písm. h)
Uchádzač predloží platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a
používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001 v oblasti vzťahujúci sa na oblasť predmetu zákazky.
Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prime aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
6. k § 34 ods. 1 písm. l)
uchádzač predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie podiel subdodávateľa na realizácii zákazky v % s uvedením názvu, miesta, sídla podnikania a predmetu podielu na zákazke. V prípade ak plánuje zákazku realizovať vlastnými kapacitami túto skutočnosť uvedie v čestnom vyhlásení. (uchádzač môže splnenie podmienky preukázať aj čestným vyhlásením, ktoré tvorí prílohu č. 6 súťažných podkladov).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia bude realizovaná cez systém EVO. Viac v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 26.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2020 10:30
Miesto: Obecný úrad Veľké Leváre, Štefánikova 747, Veľké Leváre 908 73
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ použitie elektronickú aukciu, čím postupuje podľa § 54 ZVO, t.j. otváranie ponúk je neverejné a údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Podmienky a pravidlá neupravené v tejto výzve, v súťažných podkladoch (SP) a v procese verejného obstarávania
(VO) sa riadia zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2.K SP sa poskytuje neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk.
3. Toto VO sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO, ktorý je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/
Pre účasť na elektronickom VO, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému IS EVO je potrebné:
- ak uchádzač nemá konto v IS EVO je potrebné vytvoriť si účet
- v prípade ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte ponuku/realizujete inú komunikáciu podľa ZVO, ešte nie je zaregistrovaný v IS EVO, je potrebné ho zaregistrovať link: https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add
4. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené VO na preukázanie splnenia
podmienok účasti JED-om podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti
určené verejným obstarávateľom a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne
prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o
dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu VO postupovať podľa § 39 ods. 6. ZVO
5. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto VO sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou
elektronického nástroja EVO na portáli www.uvo.gov.sk.
6. Vyžaduje sa zloženie zábezpeky podľa §46 zákona č. 343/2015 . Zábezpeka: 20.000,00 EUR (slovom dvadsaťtisíc €).
7. Doba realizácie výstavby bytového domu v zmysle ŠFRB je maximálne 24 mesiacov.
8. Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie , nie je obstarávanie inovácii a nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
9. Predmet zákazky tvorí jeden funkčný celok, preto ho nie je možné deliť na časti.
10. VO pri zadávaní tejto zákazky požaduje dodržiavať Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom
obstarávaní, ktorý je zverejnení na http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html.
11.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
12. Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky požaduje dodržiavať Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnení na http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html.
13. Ďalšie informácie sú kapacitných dôvodov v SP.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.11.2020