Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach - 1. etapa

  Zadávateľ:
Mesto Spišská Nová Ves
  Predpokladaná hodnota:
297.693,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.12.2020 09:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.11.2020
  Dátum zverejnenia:
09.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Spišská Nová Ves
IČO: 00329614
Radničné námestie 7, 05201 Spišská Nová Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Susa
Telefón: +421 534152333 / 918341533
Email: peter.susa@mestosnv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.spisskanovaves.eu
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach - 1. etapa
Referenčné číslo: OVaD/1825/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233162-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Zaistenie bezpečných a vyhovujúcich podmienok pre nemotorovú dopravu - pohyb cyklistov a chodcov medzi zábavno-obchodným centrom Madaras a miestnou lokalitou Za Hornádom rekonštrukciou pôvodného cyklochodníka s asfaltovým krytom, ktorý v súčasnosti vykazuje vážne poškodenia v oblasti stability na hrane koryta vodného toku Hornád a menej vážne poškodenia asfaltového krytu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
297 693,60 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34992200-9
45341000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nábrežie vodného toku Hornádu za bývalými kasárňami medzi lokalitami sídl. Za Hornádom (od ul. I. Krasku) a obchodno-zábavným centrom Madaras (ul. Mlynská) v Spišskej Novej Vsi
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vybúranie pôvodného cyklochodníka a chodníka pre peších a realizácia nového cyklochodníka o šírke 3,0 m s asfaltovým krytom a chodníka pre peších o šírke 1,5 m s krytom zo zámkovej dlažby. V časti bezprostredného priblíženia k svahu vodného toku sa realizuje podkladná ŽB doska spriahnutá s opornými múrikmi pre dosiahnutie stabilizácie konštrukcie. Súčasťou je realizácia príslušného zvislého a vodorovného značenia a bezpečnostného oceľového zábradlia. Celková dĺžka predmetnej stavby je 362,78 m.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
297 693,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP IROP-Z-302011X289-122-15
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle časti Súťažných podmienok - časť E. Podmienky účasti uchádzačov
1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1.1
1.3 Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 1.2, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1.1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
1.4 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.5 Uchádzač môže postupovať podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
1.6 Doklady musia byť predložené ako sken originálu alebo úradne overenej kópie.
1.7 V súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákona proti byrokracii), nepredkladajú doklady podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač nie je zapísaný v informačnom systéme verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona proti byrokracii, predloží verejnému obstarávateľovi sken originálu alebo úradne overenej kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.
1.8 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.9 Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom. Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.:
2.1Doklady zmysle ustanovenia § 33 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
a)Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré musí obsahovať informáciu o tom že:
uchádzač nebol/nie je v nepovolenom debete,
bežný účet uchádzača nebol/nie je predmetom blokácie (na základe súdneho rozhodnutia, alebo v súvislosti s exekučným konaním) alebo exekúcie,
pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár.
Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich dvoch rokov, resp. na obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu. Za predchádzajúce obdobie sa pre účely tejto zákazky považujú dva roky predchádzajúce dňu odoslania výzvy na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania.
b)uchádzač zároveň predloží čestné prehlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých predkladá potvrdenia, nemá vedené účty a ani žiadne iné záväzky.
c)doklady musia byť predložené ako sken originálu alebo úradne osvedčenej kópie.
2.2 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 Verejný obstarávateľ požaduje v zmysle § 34 ods.1, písm. b) v zozname stavebných prác predložiť:
a) min. 5 referencií zo zoznamu preukazujúcich realizáciu prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, alebo jej časti na ktorú uchádzač predkladá ponuku (t.j. stavebné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii cyklochodníkov, ciest a chodníkov) a zároveň,
b) aspoň pri jednej stavbe uvedenej v zozname referenčný list v objeme
- minimálne 290 tis eur bez DPH s hlavným predmetom realizácie (výstavba alebo rekonštrukcia cyklochodníka, alebo cesty s krytom asfaltovým, vrátane zvislého a vodorovného dopravného značenia), ktorý preukazuje realizáciu prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky
3.2 Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, pričom súčasťou dokladov k § 34 ods. 1, písm. g) požadujeme predložiť doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho pre časť 1 (s odborným zameraním inžinierske, resp. dopravné stavby) vydaného SKSI v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, t. j. fotokópiu tohto dokladu s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom držiteľa tohto oprávnenia. V prípade uchádzača so sídlom mimo územia SR je potrebné doložiť doklad vydávaný v krajine sídla uchádzača.
Stavbyvedúci uchádzača musí mať min. 3 roky praxe vo funkcii stavbyvedúceho.
V zmysle uvedeného uchádzač predloží aj štruktúrovanú informáciu /profesijný životopis stavbyvedúceho/.
3.3 Údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení podľa § 34 ods. 1 písm. j) v súvislosti s § 35 zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač uvedie požadované informácie v zozname pre strojné vybavenie uchádzača navrhované a dostupné výhradne pre realizáciu predmetu zákazky, napr.: finišer, valec hladký, valec kolesový, dopravné prostriedky, stroje na realizáciu vodorovného dopravného značenia a ďalšie, s uvedením nasledovných údajov: popis (typ, značka, model),vo vlastníctve alebo prenajaté. Na hutnenie sa použijú vibračné valce s vlastným meraním miery zhutnenia. Na rozprestieranie asfaltových zmesí sa použije finišer s automatickým nivelizačným zariadením a vyhrievacou predhutňovacou kladinou.
Uchádzač predloží doklad s uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom v zmysle § 34 ods.1, písm. l).
3.4 V súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
3.5 Doklady musia byť predložené ako sken originálu alebo úradne osvedčenej kópie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 3.6 Zdôvodnenie podmienok podľa § 34, ods. 1 písm. b), g), i) a l) zákona o verejnom obstarávaní: Splnením podmienok účasti uchádzač preukazuje, že má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na zabezpečenie splnenia úrovne kvality pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Realizácia predmetu zákazky bude uskutočnená podľa PD vrátane:
- dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
- vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,
- vykonania príslušných skúšok v rozsahu podľa STN a predloženého a schváleného kontrolného a skúšobného plánu,
- v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa platnej vyhlášky vykonať všetky postupy vyplývajúce z tejto vyhlášky pre daný typ technického zariadenia,
- dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácií prác na
povolené skládky,
- zabezpečenia ďalších dokladov súvisiacich s uvedením diela do prevádzky a s jeho kolaudáciou
(napr. projekt skutočného vyhotovenia stavby),
- zariadenia a stráženia staveniska,
- nákladov na spotrebovanú elektrinu, vodu, plyn počas realizácie diela,
- nákladov na prípravu, povolenie a zabezpečenie dopravných obmedzení (dočasné dopravné značenie, riadenie premávky)
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.12.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.12.2020 10:00
Miesto: Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. č. 1, Otváranie "obálok" t.z. Vašich elektronických ponúk sa realizuje výhradne elektronicky a to spôsobom a funkcionalitou určenou IS EVO ver. 18.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní elektronických ponúk v systéme EVO môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
- Úspešný uchádzač ako dodávateľ je povinný sa zaviazať, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej verejným obstarávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku.
- Zábezpeka ponuky sa vyžaduje.
Zábezpeka na celú zákazku je stanovená vo výške 8.000, - Eur (slovom osemtisíc Eur).
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.11.2020