Michalovce - ZŠ T. J. Moussona - Florbalová hala

  Zadávateľ:
Mesto Michalovce
  Predpokladaná hodnota:
633.332,94 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2020 12:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.11.2020
  Dátum zverejnenia:
09.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Michalovce
IČO: 00325490
Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Darina Čornejová
Telefón: +421 566864296
Fax: +421 566443520
Email: darina.cornejova@msumi.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.michalovce.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.michalovce.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): https://michalovce.fo.e-obstaranie.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Michalovce - ZŠ T. J. Moussona - Florbalová hala
Referenčné číslo: OIaG č. VO/10/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212225-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba florbalovej /montovanej/ haly v areáli Základnej školy T. J. Moussona č.4 Michalovce.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
633 332,94 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45223210-1
45232150-8
45233160-8
45261100-5
45261300-7
45262210-6
45262300-4
45262400-5
45262520-2
45262650-2
45311200-2
45320000-6
45331100-7
45421130-4
45432110-8
45432210-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Michalovce, areál Základnej školy T. J. Moussona
II.2.4) Opis obstarávania
PD je v rozsahu :
SO01 Florbalová hala
SO02 Komunikačné prepojenie haly
SO03 NN prípojka
SO04 Spevnené plochy
SO05 Požiarny vodovod
SO07 Terénne úpravy

Navrhovaná florbalová hala (SO01) je jednopodlažná, jednolodná oceľová hala s pôdorysnými rozmermi 24,00 x 44,00 m a so svetlou výškou v hale 6,00 m.

Bližšia špecifikácia je v PD.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
633 332,94 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: v prípade zrušenia verejného obstarávania
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 V súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO, ver. obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov 46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov 46c) v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať

1.2 V súlade s § 32 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 :
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie
starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

1.3 Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 odseku 2 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ ako orgán verejnej správy má oprávnenie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Splnenie osobného postavenia môže uchádzač preukázať aj predložením dokladu o zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov alebo čestným vyhlásením o splnení osobného postavenia alebo vyplnením JEDom.
Celé znenie týchto podmienok účasti vrátane informácie , na ktorú podmienku účasti verejný obstarávateľ aplikuje
ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO, sa nachádza v SP v časti A.2.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b):
Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu uskutočnených
stavebných prác.
Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a
zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia. 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak takého potvrdenie uchádzač alebo záujemca
nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich
uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

§ 34 ods. 1 písm. g) :
Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné práce alebo služby,
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej
zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Splnenie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač preukázať aj predložením čestného vyhlásenia o splnení technickej alebo odbornej spôsobilosti alebo vyplnením JEDom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k bodu § 34 ods. 1 písm. b) :
- Uchádzač predloží k zoznamu minimálne jedno potvrdenie (referenčný list) uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v kategórii pozemné stavby o finančnom objeme minimálne 400 000 EUR bez DPH.
/Verejný obstarávateľ upozorňuje, že z predloženého potvrdenia (referenčného listu) musí byť zrejmý finančný objem
minimálne 400 000 EUR bez DPH na stavebné práce súvisiace s predmetom zákazky t.j. s charakterom stavebných prác súvisiace s výstavbou montovaných hál a objektov. Verejný obstarávateľ neuzná hodnotu referencie, ak v požadovanom finančnom objeme minimálne 400 000 EUR bez DPH budú zahrnuté aj iné rôzne stavebné práce, ktoré nesúvisia s požadovanou referenciou na rovnaký alebo podobný charakter stavebných prác ako je predmet zákazky.
Bližšie požiadavky sú uvedené v dokumente SP A.2 Podmienky účasti.

k bodu §34 ods. 1 písm. g):
-Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii pracovníka na výkon činnosti stavbyvedúceho v
súlade s Osvedčením vydaným SKSI alebo ekvivalentný o vykonaní odbornej skúšky ( s rozsahom oprávnenia pre
pozemné stavby) a odbornou praxou. Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje overenou fotokópiou dokladu o
odbornej spôsobilosti s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby , na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní
odbornej spôsobilosti vydané. Najmenej 5 ročnú odbornú prax preukáže životopisom. Verejný obstarávateľ uzná ako
rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom.
Bližšie požiadavky sú uvedené v dokumente SP A.2 Podmienky účasti. pdf.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 13:00
Miesto: Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, mestský úrad, I. poschodie č. dv. 214
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Oprávnené osoby sa na otváraní preukážu podľa pokynov v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V súlade s § 112 ods. 6 sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Verejný obstarávateľ určuje prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne
dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných
technológií a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja : Portál pre elektronickú komunikáciu ActiveProcurement na adrese : https://michalovce.fo.e-obstaranie.sk. Portál
ActiveProcurement je verejne dostupný na internete na vyššie uvedenej adrese prostredníctvom dostupných
internetových prehliadačov. Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky, vrátane všetkých príloh
požadovaných verejným obstarávaním.
Súťažné podklady sú poskytované aj bez obmedzenia v elektronickej podobe prostredníctvom profilu verejného
obstarávateľa zriadeného Úradom pre verejné obstarávanie ( http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/
5769 vo formáte pdf.
Záujemcov upozorňujeme, že celý proces verejného obstarávania bude realizovaný elektronicky len prostredníctvom
portálu https://michalovce.fo.e-obstaranie.sk, preto je potrebná registrácia na uvedenom portáli - podrobný postup
registrácie je uvedený v súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto postupu zadávania zákazky, bude povinný :
a)ak využije pre plnenie subdodávateľov, uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaj o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v súlade s §41 ods. 3 zákona o VO,
b) byť registrovaný v registri partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov.
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je zamerané ako zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, obstarávanie nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.11.2020