FLOOD UZH – Hydrodynamické modelovanie v povodí rieky Uh

  Zadávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
169.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
05.11.2020
  Dátum zverejnenia:
06.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO: 36022047
Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Martin Šustrík
Telefón: +421 556008121
Email: martin.sustrik@svp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510
Hlavná adresa(URL): https://www.svp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
FLOOD UZH – Hydrodynamické modelovanie v povodí rieky Uh
Referenčné číslo: CS SVP OZ KE 2685/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
72242000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je najmä 2D hydrodynamické modelovanie určených prietokov v povodí rieky Uh na slovenskom a ukrajinskom území vrátane vypracovania máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
169 500,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71354100-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mapovanie vybraného územia v rozsahu podľa prílohy č. 1 súťažných podkladov.
Odovzdanie spracovaných údajov v sídle organizačnej zložky verejného obstarávateľa, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.
II.2.4) Opis obstarávania
1) Predmetom zákazky je najmä 2D hydrodynamické modelovanie určených prietokov v povodí rieky Uh na slovenskom a ukrajinskom území vrátane vypracovania máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika.
2) Vzhľadom na nedostatok znakov v tomto oznámení je kompletný opis obstarávania uvedený v prílohe č. 1
súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
169 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Projekt FloodUZH v rámci spoločného operačného programu Program ENI cezhraničnej spolupráce Maďarsko -Slovensko -Rumunsko Ukrajina 2014-2020, kód projektu HUSKROUA/1702/8.1/0005
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VO). Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzač preukáže dokladmi podľa Zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) Zákona o VO.
2) Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o VO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Kompletné podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
1) Požadovaný zoznam poskytnutých služieb má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje na realizáciu zákazky takých potencionálnych uchádzačov, ktorí už takúto skúsenosť a prax majú a bude u nich predpoklad úspešnej realizácie zákazky. Je potrebné, aby boli preukázané skúsenosti uchádzača s poskytovaním služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Minimálna požadovaná úroveň štandardov bola stanovená s prihliadnutím na predpokladanú hodnotu zákazky ako aj rozsah a charakter predmetu zákazky.
2) Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, rozsah a zložitosť požadovaných služieb, je potrebné, aby mal uchádzač dostatočné personálne zabezpečenie s potrebnou kvalifikáciou, praxou a skúsenosťami pre poskytovanie odborne náročného predmetu zákazky a bol schopný ich uskutočniť.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.11.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.11.2020 10:00
Miesto: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59
Košice, zasadacia miestnosť v administratívnej budove
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť na otváraní ponúk zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a originálom poverenia (splnomocnenia) na zastupovanie alebo jeho úradne overenou kópiou.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku
písomne postupom v súlade so Zákonom o VO. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú
komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania IS EVO ver 18.0, ktorý je dostupný na internetovej adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
2) Uchádzač je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať do formátu pdf. a vložiť do Systému EVO ako súčasť ponuky.
3) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
4) Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi vyplniť len oddiel časti IV formuláru Jednotného európskeho dokumentu (GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI) bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV formuláru JED.
5) Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy uvádzame, že predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
6) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že s ohľadom na zákon číslo 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v platnom znení nemá prístup do verejných registrov, z ktorých by si v procese vyhodnocovania splnenia podmienok účasti mohol zabezpečiť prístup k dokladom preukazujúcim splnenie podmienok účasti uchádzača v zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.11.2020