Trojfázové olejové výkonové transformátory 110/23kV III.

  Zadávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
13.000.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.12.2020 12:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
31.10.2020
  Dátum zverejnenia:
06.11.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36361518
Čulenova 6 , 81647 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Peter Lago
Telefón: +421 250612512 / 908718337
Email: peter.lago@zsdis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14101
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.zsdis.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Trojfázové olejové výkonové transformátory 110/23kV III.
Referenčné číslo: 2020-US-10-PL
II.1.2) Hlavný kód CPV
31170000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú trojfázové olejové výkonové transformátory 110/23kV s menovitým výkonom 25MVA, 40MVA a 63MVA sú určené do vonkajšieho aj vnútorného prostredia rozvodne za účelom transformácie napätia. Musia byť konštruované pre trvalé menovité zaťaženie.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
13 000 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: ZSD, Centrálny sklad, Novozámocká 3, Nitra, ak v objednávke nie je určené iné miesto dodania (ohraničené distribučným územím ZSD).
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú trojfázové olejové výkonové transformátory 110/23kV s menovitým výkonom 25MVA, 40MVA a 63MVA sú určené do vonkajšieho aj vnútorného prostredia rozvodne za účelom transformácie napätia. Musia byť konštruované pre trvalé menovité zaťaženie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
13 000 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienok účasti bolo riešené v Kvalifikačnom systéme Trojfázové olejové výkonové transformátory 110/23 kV, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku S 160/2014 dňa 22.08.2014 pod č. 288170 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 165/2014 zo dňa 25.08.2014 pod č. 19452 - KST a opravený v Úradnom vestníku Európskej únie S 137/2017 dňa 20.07.2017 pod č. 281759 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 141/2017 zo dňa 19.7.2017 v časti Redakčné opravy pod č. 10337 - IOX.
Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatnil možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s..
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Splnenie podmienok účasti bolo riešené v Kvalifikačnom systéme Trojfázové olejové výkonové transformátory 110/23 kV, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku S 160/2014 dňa 22.08.2014 pod č. 288170 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 165/2014 zo dňa 25.08.2014 pod č. 19452 - KST a opravený v Úradnom vestníku Európskej únie S 137/2017 dňa 20.07.2017 pod č. 281759 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 141/2017 zo dňa 19.7.2017 v časti Redakčné opravy pod č. 10337 - IOX.
Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatnil možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s..
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Splnenie podmienok účasti bolo riešené v Kvalifikačnom systéme Trojfázové olejové výkonové transformátory 110/23 kV, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku S 160/2014 dňa 22.08.2014 pod č. 288170 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 165/2014 zo dňa 25.08.2014 pod č. 19452 - KST a opravený v Úradnom vestníku Európskej únie S 137/2017 dňa 20.07.2017 pod č. 281759 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 141/2017 zo dňa 19.7.2017 v časti Redakčné opravy pod č. 10337 - IOX.
Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatnil možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s..
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Splnenie podmienok účasti bolo riešené v Kvalifikačnom systéme Trojfázové olejové výkonové transformátory 110/23 kV, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku S 160/2014 dňa 22.08.2014 pod č. 288170 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 165/2014 zo dňa 25.08.2014 pod č. 19452 - KST a opravený v Úradnom vestníku Európskej únie S 137/2017 dňa 20.07.2017 pod č. 281759 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 141/2017 zo dňa 19.7.2017 v časti Redakčné opravy pod č. 10337 - IOX.
Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatnil možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s..
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 50.000,00 eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobnejšie uvedené v
súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Vlastné finančné prostriedky obstarávateľa.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcii sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.12.2020 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Pre uchádzačov bude kontaktná osoba k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. na
adrese: Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
2. Rámcová dohoda bude uzavretá s tromi úspešnými uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v
poradí. Požiadavka troch uchádzačov má základ v zastupiteľnosti jednotlivých dodávateľov napr. v prípade výpadku dodávky tovaru z dôvodu neschopnosti dodávateľa garantovať včasnosť dodania tovaru v požadovanom objeme, nepredvídateľných udalostí napr. živelná pohroma alebo iné. Ak uchádzač na prvom mieste nebude schopný dodať objednaný tovar v požadovanom rozsahu a/alebo termíne, obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať tovar od druhého uchádzača v poradí, s ktorým má podpísanú dohodu. V prípade, ak ani tento nebude schopný dodať objednaný tovar, nastúpi tretí uchádzač v poradí. Uchádzač v takomto prípade nemá nárok na náhradu ušlého zisku ani náhradu nákladov spojených so zrušením objednávky. Ďalšie dojednania sa riadia podľa ustanovení v rámcovej dohode.
3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa §57 zákona o verejnom obstarávaní a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne ak presiahnu finančnú čiastku určenú obstarávateľom na predmet zákazky.
4. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak celková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako
predpokladaná hodnota zákazky.
5. Obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informuje
všetkých uchádzačov.
6. Ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
7. Riziko plynúce z oneskoreného doručenia ponuky znáša uchádzač.
8. Uchádzači nemajú právo na úhradu nákladov spojených so spracovaním ponúk a s účasťou v tomto verejnom
obstarávaní.
9. Táto súťaž sa uskutočňuje podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
10. Obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať podľa ustanovenia §98 zákona o verejnom obstarávaní t.j. prejsť na metódu priame rokovacie konanie a to v prípadoch stanovených v zákone.
11. Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača v zmysle §40 ods. 6 písm. g) zákona ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
12. Všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní obstarávateľ v súlade s §64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1118.
Obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení
doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si
prevezmú súťažné podklady bez registrácie obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a
vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
13. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
31.10.2020