Marcel Polomčák, Čierny orol - rozvoj podniku v spolupráci so SOŠ - IT vybavenie

  Zadávateľ:
Marcel Polomčák, Čierny orol
  Predpokladaná hodnota:
15.892,79 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.12.2020 15:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.11.2020
  Dátum zverejnenia:
06.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Marcel Polomčák, Čierny orol
IČO: 37240463
Gen. Svobodu 80, 05971 Ľubica
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcel Polomčák
Telefón: +421 905365752
Email: ciernyorol.lubica@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.ciernyorol.eu/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§8 ods.1
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Marcel Polomčák, Čierny orol - rozvoj podniku v spolupráci so SOŠ - IT vybavenie
II.1.2) Hlavný kód CPV
39315000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je obstaranie softvérového a hardvérového vybavenia v prevádzke Čierny Orol.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
15 892,79 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP313030ASX6
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.12.2020 15:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.11.2020