Administratívna budova RSLT Banská Bystrica – stavebné úpravy

  Zadávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
116.128,88 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.11.2020
  Dátum zverejnenia:
06.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO: 36038351
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Petra Hudecová
Telefón: +421 905444029
Email: petra.hudecova@lesy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Administratívna budova RSLT Banská Bystrica – stavebné úpravy
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu Administratívnej budovy RSLT Banská Bystrica, za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu, zvýšenia štandardu jeho priestorov, ako aj estetizácie celkového vzhľadu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
116 128,88 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45213150-9
45262700-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mičinská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu Administratívnej budovy RSLT Banská Bystrica, za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu, zvýšenia štandardu jeho priestorov, ako aj estetizácie celkového vzhľadu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
116 128,88 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 150
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Bližšie informácie sú
uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celom rozsahu.

Všetky bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods.1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Jedná sa o stavebné práce rovnakého charakteru ako je predmet obstarávania, z ktorých minimálne jedna stavba musí byť v minimálnom úhrnom objeme 100 000,00 tis. € bez DPH. Za práce rovnakého charakteru ako je predmet zákazky sa považuje výstavba alebo rekonštrukcia pozemných stavieb.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods.12 zákona o VO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy, týkajúce sa sociálnych hľadísk.
Uchádzač sa pri predložení svojej ponuky zaviaže v prípade získania zákazky tieto podmienky plniť. Osobitné podmienky zmluvy sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo:
Zhotoviteľ (úspešný uchádzač) sa zaviaže, že ako dodávateľ predmetnej zákazky svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky navýši zamestnaním dvoch pracovníkov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2020 09:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2020 10:00
Miesto: LESY SR, š.p., Odštepný závod Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza.
Zároveň sa použije aj online sprístupnenie (bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch).
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: v zmysle súťažných podkladov
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podklady sú verejne prístupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9574/summary

Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

Spôsoby preukázania splnenie podmienok účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.11.2020