Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla, prevádzka Levice

  Zadávateľ:
Veolia Energia Levice, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
2.602.053,73 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.12.2020 14:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.11.2020
  Dátum zverejnenia:
06.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Veolia Energia Levice, a.s.
IČO: 35968486
Einsteinova 25, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Svetozár Krnáč
Telefón: +421 911359011
Fax: +421 00000000
Email: svetozar.krnac@veolia.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19301
Hlavná adresa(URL): https://www.vesr.sk/sk/veolia-energia-levice
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
iná osoba §8 ods. 1 písm. a)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
dodávka tepla
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla, prevádzka Levice
Referenčné číslo: VEL-1/2020-VPP
II.1.2) Hlavný kód CPV
45230000-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa výstavby, modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla v Leviciach. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti:
1.Časť predmetu zákazky: Úprava HVN CVS, Levice
Predmetom tejto časti je realizácia stavebných prác na jednom horúcovode, a to na stavbe č.1 s názvom : Úprava HVN CVS od CVS po ul. Na Lúkach a stavba č.2 s názvom : Úprava HVN CVS - ul. Vajanského, Levice
2. Časť predmetu zákazky: Rekonštrukcia okruhu OS 82, Levice.
Predmetom tejto časti je realizácia stavebných prác na stavbe č.3 s názvom : Rekonštrukcia okruhu OS 82, Levice
. Ide najmä o odovzdávaciu stanicu tepla OS 82 sekundárne rozvody, rozvody ÚK a TÚV a iné.
Rozsah stavieb je špecifikovaný v súťažných podkladoch, najmä v prílohe Projektová dokumentácia ktorá je pre každú stavbu vrátane výkazu výmer. Podrobné technické požiadavky sú uvedené v Súťažných podkladoch, najmä v časti D - Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 602 053,73 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Úprava HVN CVS, Levice
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45231100-6
45220000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Levice, parcely podľa Projektovej dokumentácie, viď Súťažné podklady , príloha PD výkres Situácia
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je realizácia stavebných prác na jednom horúcovode, a to na stavbe č.1 s názvom : Úprava HVN CVS od CVS po ul. Na Lúkach a stavba č.2 s názvom : Úprava HVN CVS - ul. Vajanského, Levice Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa výstavby , modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla v Leviciach.
Stavba č.1 s názvom: Úprava HVN CVS od CVS po ul. Na Lúkach , členenie:
SO 01 Vonkajšie potrubné rozvody 100 Stavebné úpravy
400 Vonkajšie potrubné rozvody
600 Pokládka chráničky pre komunikačný kábel 700 Komunikácie a sadové úpravy
SO 02 Prepojenie v CVS 100 Stavebné úpravy
400 Ústredné vykurovanie
Stavba č.2. s názvom : Úprava HVN CVS - ul. Vajanského, členenie:
SO 01 Vonkajšie potrubné rozvody 100 Stavebné úpravy
400 Vonkajšie potrubné rozvody
600 Pokládka chráničky pre komunikačný kábel 700 Komunikácie a sadové úpravy

Rekonštrukcia hlavnej trasy horúcovodu HVN CVS začína v Centrálnej výmenníkovej stanici (ďalej len CVS) na ul. Kpt. Nálepku č. 3, Levice a končí na ulici Vajanského Levice pred potokom Podlužianka v šachte pôvodného horúcovodu Š9.Je navrhnutá z predizolovaného potrubia príslušnej dimenzie od DN 350/560 do DN 300/500. Po trase sú prepoje na existujúce horúcovodné prípojky k stávajúcim OST.
Stávajúci horúcovod sa demontuje a nahradí novým predizolovaným rozvodom predpínanie termické podľa PD. Súčasťou realizácie je aj zapojenie diagnostického systému predizolovaných rozvodov a jeho ON LINE sledovanie da dispečingu prevádzkovateľa
Výmena potrubia horúcovodu na hlavnej trase je v dĺžke 900,7 m a na prípojkách v dĺžke 173,8 m.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Lehota odstávky (dni)
Relatívna váha: 20%
Názov: Tepelno-izolačné vlastnosti sekundárneho rozvodu (súčiniteľ prestupu tepla -U)
Relatívna váha: 5%

Cena
Relatívna váha: 75%
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 284 012,35 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 15
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP310040Y33
II.2.14) Doplňujúce informácie
Projekt s názvom: "Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla, prevádzka Levice", výzva č. OPKZP- PO4-SC451-2019-50
Časť: 2
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia okruhu OS 82, Levice
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45300000-0
45230000-8
45220000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Levice, parcely podľa Projektovej dokumentácie, viď Súťažné podklady , príloha PD výkres Situácia
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe č.3 s názvom : Rekonštrukcia okruhu OS 82, Levice. Ide najmä o odovzdávaciu stanicu tepla OS 82, sekundárne rozvody a rozvody ÚK a TÚV a iné. Stavba č.3 s názvom : Rekonštrukcia okruhu OS 82, Levice, členenie:
SO 01 Vonkajšie potrubné rozvody 100 Stavebné úpravy
400 Sekundárne rozvody ÚK , TV a cirkulácie 600 Pokládka komunikačných káblov
700 Komunikácie a sadové úpravy SO 02 Montáž KOST
100 Stavebné úpravy
400 Ústredné vykurovanie
500 Prevádzkový rozvod silnoprúdu + MaR
Jedná sa o realizáciu výmeny sekundárnych rozvodov ÚK a TV v okruhu OS 82 Levice s prepojom v jednotlivých odberných miestach v tomto okruhu a realizáciu výmeny pôvodnej technológie horúcovodnej odovzdávacej stanice tepla s ležatými výmenníkmi tepla za technológiu kompaktnej tlakovo nezávislej horúcovodnej odovzdávacej stanice tepla ( ďalej len KOST).
Nový sekundárny rozvod je navrhnutý v trase existujúceho sekundárneho rozvodu ÚK a TV s novými predizolovanými potrubiami príslušnej dimenzie v zemnom bezkanálovom vyhotovení v dĺžke trasy potrubia ÚK cca 996 m a TV cca 1089 m.
Pri realizácii je zhotoviteľ povinný dodržať ustanovenia predpisu Technickej inšpekcie, a.s. č. 032/BTB/TI.
Predmetom zákazky je zároveň dodávka a montáž KOST v objekte OS 82 Ku Bratke č. 104, Levice (tepelný výkon ÚK 1 750 kW a TV 750 kW) s pripojením na existujúcu horúcovodnú prípojku v objekte OST a nové sekundárne rozvody ÚK a TV. Zhotoviteľ je povinný dodržať maximálne priestorové rozmery konštrukcie KOST, schému a dimenzie zapojenia KOST v zmysle projektu s dodržaním základných technických parametrov KOST vrátane dispozičného umiestnenia v určenom priestore.
Systém MaR pre KOST musí zabezpečiť minimálne požiadavky regulácie výroby a dodávky tepla uvedené v projekte MaR, vrátane prepojenia na energetický dispečing prevádzkovateľa tepelnej sústavy v meste Levice.
Termín realizácie mimo vykurovacej sezóny.

Rozsah stavieb je špecifikovaný v súťažných podkladoch, najmä v prílohe Projektová dokumentácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Lehota odstávky (dni)
Relatívna váha: 20%
Názov: Tepelno-izolačné vlastnosti sekundárneho rozvodu ÚK (súčiniteľ prestupu tepla U)
Relatívna váha: 2,5%
Názov: Tepelno-izolačné vlastnosti sekundárneho rozvodu TV (súčiniteľ prestupu tepla U)
Relatívna váha: 2,5%

Cena
Relatívna váha: 75%
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 318 041,38 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 15
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP310040Y334
II.2.14) Doplňujúce informácie
Projekt : "Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla, prevádzka Levice", výzva č. OPKZP- PO4-SC451-2019-50
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon "). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 , resp. 4 až 5 zákona.
Z dôvodu obmedzeného počtu znakov podrobne rozpísané podmienky účasti a doklady na ich preukázanie viď v časti B - Podmienky účasti uchádzačov v súťažných podkladoch.
(2)Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobního postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
(3)Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona. Verejný obstarávateľ postupuje podľa
§ 39 ods. 7 a 8 zákona, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety. Bližšie informácie k JED viď v súťažných podkladoch a v §39 zákona a https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.Manuál k vyplneniu JED je zverejnený na rovnakej stránke.
(4)Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 zákona aj zápisom v Zozname hospodárskych subjektov (ZHS) vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (§ 152 a nasl. zákona). Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenný zápis/doklad podľa § 152 ods. 3 zákona.
(5)Osoba podľa § 8 zákona nie je oprávnená použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: (1)Uchádzač musí predložiť nasledujúce doklady, ktorými preukáže ekonomické a finančné postavenie v zmysle §33 ods. 1 zákona písm. a) a d) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon):
1.1) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti v zmysle Minimálnej požadovanej úrovne uvedenej nižšie.
1.2) prehľad o celkovom obrate za posledný hospodársky rok, za ktorý je dostupný v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti v zmysle Minimálnej požadovanej úrovne uvedenej nižšie.
(2)Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
Osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. e), ak ide o finančné a ekonomické postavenie.

(3)Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety. Uchádzač môže vyplniť len oddiel "Alfa": Globálny údaj pre všetky podmienky účasti, časti IV. JED-u bez toho aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.Bližšie informácie k JED viď v súťažných podkladoch a v §39 zákona a na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.

(4)Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený VO, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý VO považuje za vhodný.

(5)Prepočet inej meny na menu EUR uchádzač prepočíta kurzom vyhláseným ECB (Európskou centrálnou bankou) platným k poslednému dňu účtovného obdobia daného hosp. roka v prípade prepočtu obratov, resp. ku dňu vystavenia dokumentu v iných prípadoch.

(6)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. 2 zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K podmienke účasti 1.1:
1. časť predmetu zákazky: Vyjadrenie banky o poskytnutí úveru (úverový prísľub) min. vo výške 150 000,- EUR (slovom stopäťdesiattisíc EUR) alebo ekvivalent v inej mene na zabezpečenie financovania danej časti predmetu zákazky. Akceptuje sa aj indikatívny úverový prísľub.
2. časť predmetu zákazky: Vyjadrenie banky o poskytnutí úveru (úverový prísľub) min. vo výške 160 000,- EUR (slovom stošesťdesiatisíc EUR) alebo ekvivalent v inej mene na zabezpečenie financovania danej časti predmetu zákazky. Akceptuje sa aj indikatívny úverový prísľub.
Spoločné: Alternatívou podľa § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je predloženie iného dokladu o tom, že uchádzač disponuje úverovými alebo vlastnými finančnými prostriedkami v uvedenej výške na realizáciu príslušnej časti predmetu zákazky (napr. výpis alebo potvrdenie z banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzač na svojom účte disponuje touto sumou). Doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
K podmienke účasti 1.2:
1. a 2. časť predmetu zákazky:
Požaduje sa preukázať celkový obrat za posledný hospodársky rok vo výške min. 1 200 000 Eur (jedenmilióndvesto tisíc EUR) alebo ekvivalent v inej mene. Ako dôkazné prostriedky budú slúžiť údaje zverejnené v registri účtovných závierok (z výkazov ziskov a strát, resp. príjmov a výdavkov alebo rovnocenných dokumentov podľa druhu účtovníctva) ak sa zverejňujú podľa príslušných predpisov. Ak uchádzač nemá zverejnené v súlade s platnými predpismi príslušné výkazy z ktorých sa dá zistiť obrat, resp. ak sa na neho daná povinnosť nevzťahuje, predloží dané výkazy v ponuke ako originály alebo úradne overené kópie týchto výkazov vo forme el. dokumentu. Ak uchádzač predkladá ponuku na obe časti predmetu zákazky verejný obstarávateľ nepožaduje pri tejto podmienke účasti kumulovaný obrat vypočítaný ako súčet obratu oboch častí predmetu zákazky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača sa preukazuje nasledovnými dokladmi podľa § 34 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č.343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to:
1.1§ 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
1.2Podľa § 34 ods. 1 písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
1.3Podľa § 34 ods. 1 písm. h) uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije při plnení zmluvy.

(2)Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky , na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

(3)Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil... atď. znenie detto odst. (3) vyššie III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie(neuvedené z dôvodu nedostatku miesta).

(4)Prepočet inej meny na menu EUR uchádzač prepočíta kurzom vyhláseným ECB (Európskou centrálnou bankou ku dňu zverejnenia tejto Výzvy.

(5)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K podmienke 1.1:
1. časť predmetu zákazky:
Zoznam stavebných prác bude obsahovať zákazky stavebných prác výstavby, modernizácie, rekonštrukcií alebo úprav rozvodov CZT (centrálne zásobovanie teplom) v rámci inžinierskych stavieb, uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (od vyhlásenia verejného obstarávania), ktoré sú v celkovej sumárnej hodnote min. 1 000 000 EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene, pričom preukáže min. 1 zákazku na dodávku a montáž oceľových predizolovaných rozvodov tepla s priemerom min. DN200 v celkovej dĺžke trasy min.500 m. Zoznam musí byť doplnený potvrdením, resp. vyhlásením v súlade s odst. (1) podmienka 1.1 bod 1. a 2.
2. Časť predmetu zákazky:
Zoznam stavebných prác bude obsahovať zákazky stavebných prác výstavby, modernizácie, rekonštrukcií alebo úprav horúcovodných odovzdávacích staníc tepla a rozvodov CZT (centrálne zásobovanie teplom), uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (od vyhlásenia verejného obstarávania), pričom preukáže, že zrealizoval min. 1 zákazku na horúcovodnú odovzdávaciu stanicu tepla ( min. výkon 500 kW) a 1 zákazku na realizáciu rozovodov CZT min. vo výške 200 000 EUR bez DPH, požadované môže byť preukázané aj v rámci jednej zákazky. Zoznam musí byť doplnený potvrdením, resp. vyhlásením v súlade s odst. (1) podmienka 1.1 bod 1. a 2.
K podmienke 1.2 :
1. časť predmetu zákazky:
Uchádzač predkladá údaje za nasledovných kľúčových odborníkov KO č.1 , 3 a 4, ďalšie info viď nižšie a podrobne v súťažných podkladoch v rámci časti B - Podmienky účasti.
2. časť predmetu zákazky:
Uchádzač predkladá údaje za nasledovných kľúčových odborníkov KO č.1 , 2, 3 a 4,
ďalšie info viď nižšie a podrobne v súťažných podkladoch v rámci časti B - Podmienky účasti.
KO č. 1 (1. časť PZ), min.1 osoba : Stavbyvedúci (SV) z kategórie: Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby (potrubné rozvody)
KO č. 1 (2. časť PZ), min.1 osoba : Stavbyvedúci (SV) z kategórie: Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby (potrubné rozvody)
KO č.2 , min 1 osoba : Stavbyvedúci z kategórie: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb -Tepelné zariadenia
KO č.3 (1. časť PZ) , min. 1 osoba: Zvárací inžinier, jedná sa o odborne spôsobilú osobu s platným certifikátom vydaným európskym certifikačným orgánom pre činnosť Európsky zvárací inžinier
KO č.3 (2. časť PZ) , min. 1 osoba: Zvárací inžinier, jedná sa o odborne spôsobilú osobu s platným certifikátom vydaným európskym certifikačným orgánom pre činnosť Európsky zvárací inžinier
KO č.4, min. 2 osoby: Zvárač, odborne spôsobilá osoba s platným osvedčením.
Ak uchádzač predkladá ponuku na obe časti predmetu zákazky pre splnenie podmienky účasti môže navrhnúť tie isté osoby požadované pre 1., resp. 2. časť predmetu zákazky ak spĺňajú stanovené kvalifikačné požiadavky.
Podrobné požiadavky na preukázanie odbornej spôsobilosti KO ako autorizácia/osvedčenie , skúsenosti a profesijný životopis, podrobne viď v časti B-Podmienky účasti v Súťažných podkladoch (z dôvodu nedostatku miesta). Osoba podľa §8zákona bude uznávať aj ekvivalentné doklady zahraničných odborníkov podrobne viď v časti B-Podmienky účasti v Súťažných podkladoch.
K podmienke účasti 1.3
1. a 2 časť predmetu zákazky:
Uchádzač predloží certifikát vydaný nezávislou inštitúciou na systém environmentálneho manažérstva ISO 14001 v oblasti uskutočňovania stavebných prác príslušnej časti predmetu zákazky alebo rovnocenný doklad. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
(1)Od uchádzačov sa vyžaduje Zábezpeka na viazanosť ponúk pre 1. Časť predmetu zákazky sa požaduje vo výške 30 000 EUR (slovom tridsaťtisíc EUR) a pre 2.časť predmetu zákazky 31 000 EUR (slovom tridsaťjedentisíc EUR) v súlade s §46 zákona. Podrobne viď v súťažných podkladoch.
(2)Úspešný uchádzač bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami. Podrobne viď v ZoD.
(3)Práce na horúcovode sa môžu vykonávať v obmedzenom čase
-realizácia výkopových a stavebných prác, konečných úprav terénu v termínoch od 1.3. do 30.11. konkrétneho kalendárneho roka
-realizácia demontážnych a montážnych prác na potrubných rozvodoch HVN, OS 82 a sekundárne rozvody a súvisiace práce(t.j. činností, ktoré majú za následok odstavenie dodávky TV odberateľom) mimo vykurovacej sezóny, t.j. v termíne od 1.5. do 31.8.
Podrobne viď v súťažných podkladoch
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.12.2020 14:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 10
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.12.2020 15:00
Miesto: Veolia Energia Levice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava (Digital park)
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a to prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu /svojich štatutárnych orgánov, resp. môžu byť zastúpení osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača (ktorá sa preukáže plnou mocou na zastupovanie). Bližšie informácie sú uvedené v SP.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1)Osoba podľa § 8 zákona rozhodla, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Použije sa "superreverzný spôsob" vyhodnotenia.
(2) Osoba podľa §8 zákona bude požadovať vytvorenie určitej právnej formy, odvolávka50)viď zákon, ak ponuka skupiny dodávateľov bola prijatá lebo vytvorenie určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. (3)Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii Osoba podľa § 8 zákona bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.
(4)Dorozumievanie medzi osobou podľa §8 zákona a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní prostredníctvom IS EVO.
Záujemca/uchádzač musí byť evidovaný v informačnom systéme UVO ako užívateľ za Hospodársky subjekt(Návod: odkaz https://www.uvo.gov.sk/registrácia, privátna zóna, vytvorenie účtu, vyplniť povinné kolónky kliknúť na tlačidlo odoslať pomocou inštrukcií zaslaných do uvedeného mailu získať prístupové údaje na prihlásenie
v ľavom menu kliknúť na Hospodárske subjekty, v prípade že budete reagovať na zákazku v mene hospodárskeho subjektu, ktorý nie je v zozname musíte ho pridať medzi svoje HS kliknutím na + pridať hospodársky subjekt
všetky ďalšie pokyny na komunikáciu sú podrobne rozpísané v príručke https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html, v časti Záujemca/uchádzač. Záujemca/uchádzač sa priradí k zákazke na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/19301 všetky ďalšie pokyny na komunikáciu sú podrobne rozpísané v príručke https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html Záujemca/uchádzač
Záujemca/uchádzač sa priradí k zákazke na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/19301,
čo je odkaz na zoznam zákaziek verejného obstarávateľa, po kliknutí na konkrétnu zákazku bude uchádzač prihlásený do informačného systému UVO môcť kliknúť na "predložiť ponuku" alebo kliknúť na "položiť otázku", čím sa aktivuje jeho prístup k zákazke a aktivujú sa všetky funkcionality IS EVO zo strany uchádzača/záujemcu k tejto zákazke alebo kliknúť na "vstúpiť do zákazky" bez vytvorenia väzby na zákazku.
Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
Komunikácia medzi osobou podľa § 8 zákona a záujemcami a uchádzačmi sa riadi ustanoveniami § 20 ZVO.
(5) Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša v plnej miere uchádzač.
(6) Lehota na poskytnutie súčinnosti na uzavretie zmluvy je stanovená v súlade s §56 zákona na 25 prac. dní.
(7) Obhliadka staveniska bude v termínoch vždy v stredu do obdobia predloženia ponuky. Podrobne o čase, mieste, osobách a nahlasovaní viď v SP.
(8) Jedná sa o zelené verejné obstarávanie.
(9) Veolia Energia Levice, a.s. je osobou podľa § 8 ods. 1 zákona, z toho dôvodu v tejto výzve sa uvádza ako verejný obstarávateľ (VO), resp. osoba § 8 zákona okrem podmienky III.1.3)v § 34 ods. 1 písm. b).
(10) Z dôvodu, že predmet zákazky bude spolufinancovaný z OP KŽP, osoba podľa §8 zákona si vyhradzuje právo podpísať zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom až po vykonaní finančnej kontroly verejného obstarávania pred podpisom zmluvy, a to príslušným orgánom SIEA. V prípade ak budú zistené nedostatky, ktoré majú alebo mohli mať vplyv na výsledok VO a ktoré nie je možné napraviť, resp. budú stanovené korekcie, ktoré osoba podľa § 8 neakceptuje, vyhradzujeme si právo uvedený postup obstarávania zrušiť.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.11.2020