Maliarske a natieračské práce - Nemocnica akad. L. Dérera

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
251.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.11.2020
  Dátum zverejnenia:
06.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31813861
Pažítková 4, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Mlynarčík
Telefón: +421 248234088
Email: jan.mlynarcik@unb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/8698
Hlavná adresa(URL): http://www.unb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Maliarske a natieračské práce - Nemocnica akad. L. Dérera
Referenčné číslo: R1-9/150/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45442100-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vykonávanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým súvisiacich prác, v priestoroch Nemocnice akad. L. Dérera, Bratislava - Kramáre podľa špecifikácie a podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je vyčistenie priestorov po dodaní stavebných prác, odvoz a likvidácia stavebného odpadu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
251 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom plnenia je Univerzitná Nemocnica Bratislava, priestory Nemocnice akad. L. Dérera, na adrese: Limbová 5, 833 05 Bratislava-Kramáre.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vykonávanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým súvisiacich prác, v priestoroch Nemocnice akad. L. Dérera, Bratislava - Kramáre podľa špecifikácie a podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je vyčistenie priestorov po dodaní stavebných prác, odvoz a likvidácia stavebného odpadu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
251 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 36
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií podľa § 32 ods. 2 zákona. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže:
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti stanovené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom - JED podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom JED v časti IV JED môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
Doklady, ktoré nie sú vydávané v elektronickej forme, je možné pri elektronickej forme komunikácie predložiť len ako skeny originálnych dokumentov vydaných listinne.
Podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať predmet plnenia zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní, nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní za každú inú osobu podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Vyžaduje sa predloženie scanu originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov (v prípade vyžiadania zo strany verejného obstarávateľa je uchádzač povinný predložiť originály týchto dokladov).
pokračovanie v časti VI.3)
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií, Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa záujemca zúčastňuje verejnej súťaže:
Doklad podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona - vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Odôvodnenie:
Na preukázanie schopnosti uchádzača prefinancovať realizáciu zákazky vlastnými prostriedkami alebo poskytnutým úverom banky, nakoľko zálohové platby a platba vopred sa nebude umožňovať.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.
Skupina preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet, o solventnosti a o schopnosti plniť si finančné záväzky (napr. v nasledovnom znení: Uchádzač .... je schopný plniť svoje finančné záväzky, nebol a nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie a pod.).
Zároveň uchádzač predloží vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani finančné záväzky v inej ako uvedenej/uvedených bankách, ktorej/ktorých vyjadrenie predložil.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje odbornú a technickú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa zúčastňuje verejnej súťaže:
Podľa § 34 zákona ods. 1 písm.. b) zákona zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov, s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ podmienku účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými zhotoviteľmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť/dodať.
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa verejného obstarávania zúčastnili len uchádzači, ktorí disponujú min. dvomi osobami s príslušným vzdelaním a odpovedajúcou praxou, aby predmet zákazky bol zrealizovaný kvalitne a načas. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k bezproblémovej realizácii predmetu zákazky.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznamom stavebných prác musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (maliarske a natieračské práce uskutočnené v zdravotníckych zariadeniach, školských alebo zariadeniach sociálnej starostlivosti alebo v zariadeniach, kde je kladený vysoký dôraz na nezávadnosť a hygienu) v celkovom finančnom objeme najmenej 200 000,00 EUR bez DPH. Zoznam stavebných prác musí byť doplnený referenciami.
Každá uchádzačom predložená referencia musí obsahovať minimálne:
-názov/obchodné meno a sídlo objednávateľa,
-názov/obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
-predmet zmluvy a jeho stručný opis,
-celkovú zmluvnú cenu v EUR bez DPH,
-fakturovaná čiastka/cena v EUR bez DPH,
-uviesť dôvod v prípade rozdielu medzi zmluvnou cenou a fakturovanou čiastkou/cenou,
-miesto plnenia zmluvy,
-čas plnenia zmluvy zmluvný termín (od - do, mesiac, rok),
-skutočný termín,
-uviesť dôvod v prípade rozdielu medzi zmluvným termínom a skutočným termínom,
-vyhlásenie objednávateľa o uspokojivom uskutočnení prác, resp. zhodnotenie uskutočnených prác podľa zmluvných/obchodných podmienok, identifikáciu (meno a priezvisko, kontakt - telefón a e-mail) osoby odberateľa/objednávateľa.
Za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov sa považuje posledných 5 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk v rámci tohto verejného obstarávania.
Na vyčíslenie uvedených cien uskutočnených stavebných prác sa pri prepočte inej meny na EUR použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odpovedajúci dňu zdaniteľného plnenia.
Z uchádzačom predložených dokladov a dokumentov musí byť zrejmé splnenie minimálne požadovanej úrovne štandardov a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov a dokumentov k preukázaniu uvedenej skutočnosti.
Uchádzač musí preukázať, že osoby, ktoré sú zodpovedné za riadenie a výkon stavebných prác alebo za poskytnutie služby majú odpovedajúcu kvalifikáciu, resp. sú vyučené v príslušnom odbore (maliar natierač, resp. príbuzenskom odbore) a majú odpovedajúcu prax, vrátane údajov o ich terajšej pracovnej pozície.
Uchádzač musí disponovať minimálne dvomi osobami vyučenými v odbore a odpovedajúcou praxou (min. 5 rokov v odbore). Preukazuje vyhlásením a príslušnými dokladmi (výučný list).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2020 10:15
Miesto: Univerzitná nemocnica Bratislava, Riaditeľstvo
Pažítková 4, Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený osobou
oprávnenou. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba)
sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača
sa preukáže preukazom totožnosti, dokladom o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
pokračovanie III.1.1)
Doklady, ktoré sa nepredkladajú:
a) V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
b) S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, predkladá uchádzač doklady podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vo forme skenu dokumentu/ov výpisu z registra trestov, ktorý bol vydaný v listinnej podobe a to v súlade s § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ okrem informačných systémov uvedených v predošlej vete nemá v čase vyhlásenia verejného obstarávania zabezpečený prístup do príslušných informačných systémov verejnej správy z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, splnenie ostatných podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje uchádzač spôsobom uvedeným vyššie.
Odôvodnenie požiadavky
Verejný obstarávateľ stanovil podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia a majetkovej účasti v súlade s platnou legislatívou.
Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti predkladá uchádzač ako scan originálov alebo úradne overených kópií.
Originály dokladov a dokumentov alebo ich úradne overených kópií predložia úspešní uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v poradí úspešnosti ponúk, v papierovej forme v termíne stanovenom komisiu do podateľne verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, uchádzačmi.
K súťažným podkladom je umožnený neobmedzený a plný priamy prístup elektronickými prostriedkami
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE na adrese https://josephine.proebiz.com, v lehote
podľa bodu IV.2.2 tohto oznámenia.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.11.2020