Obstaranie technológie pre Odbor 34 Polygrafia a Odbor 26 Elektrotechnika

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola technická
  Predpokladaná hodnota:
196.181,62 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
04.11.2020
  Dátum zverejnenia:
05.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola technická
IČO: 00893307
Dukelských hrdinov 2, 98447 Lučenec
Slovensko
Kontaktná osoba: Jaroslav Babic
Telefón: +421 911822711
Email: euprojekty@euprojekty.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.soslc.edu.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Stredná odborná škola
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obstaranie technológie pre Odbor 34 Polygrafia a Odbor 26 Elektrotechnika
Referenčné číslo: ID-0028
II.1.2) Hlavný kód CPV
43800000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Odbor 34 Polygrafia
Časť č.1.1 Učebňa pre videotvorbu
Časť č.1.2 Učebňa pre 3D modelovanie
Časť č.1.3 Učebňa pre digitalizáciu
Časť č.1.4 3D skener
Časť č.1.5 Softvér pre 3D modelovanie
Časť č.1.6 Súbor softvérov pre grafiku
Časť č.1.7 Digitálne fotografické prístroje

Odbor 26 Elektrotechnika
Časť č.2.1 Učebňa pre počítačové siete
Časť č.2.2 Učebňa pre elektroniku a fotovoltaiku
Časť č.2.3 LPKF fréza a softvéry
Časť č.2.4 Sada náradia
Časť č.2.5 Modulárne technologické vybavenie
Časť č.2.6 Klimatizačná jednotka
Časť č.2.7 Malá hybridná fotovoltická elektráreň kompletná zostava

Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.2.1; č.2.2; č. 2.3, č.2.4; č.2.5; č.2.6;č.2.7; č.2.8; č.2.9; č.2.10; č.2.11; č.2.12; č.2.13 a č.2.14)
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
196 181,62 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 14
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Učebňa pre videotvorbu
Časť č.: Časť č.1.1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30200000-1
32333200-8
38651000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
11 011,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC223-2016-14
Časť: 2
II.2.1) Názov
Učebňa pre 3D modelovanie
Časť č.: Časť č.1.2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30232100-5
30200000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 388,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC223-2016-14
Časť: 3
II.2.1) Názov
Učebňa pre digitalizáciu
Časť č.: Časť č.1.3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30216110-0
38653200-9
42991200-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
8 943,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC223-2016-14
Časť: 4
II.2.1) Názov
3D skener
Časť č.: Časť č.1.4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30216110-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.4)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 909,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC223-2016-14
Časť: 5
II.2.1) Názov
Softvér pre 3D modelovanie
Časť č.: Časť č.1.5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.5)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 175,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC223-2016-14
Časť: 6
II.2.1) Názov
Súbor softvérov pre grafiku
Časť č.: Časť č.1.6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.6)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 034,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC223-2016-14
Časť: 7
II.2.1) Názov
Digitálne fotografické prístroje
Časť č.: Časť č.1.7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38651600-9
38651100-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.7)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
10 552,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC223-2016-14
Časť: 8
II.2.1) Názov
Učebňa pre počítačové siete
Časť č.: Časť č.2.1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30200000-1
48000000-8
38300000-8
32560000-6
38000000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.8)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
13 801,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC223-2016-14
Časť: 9
II.2.1) Názov
Učebňa pre elektroniku a fotovoltaiku
Časť č.: Časť č.2.2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30200000-1
38410000-2
33141625-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.9)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
5 023,73 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC223-2016-14
Časť: 10
II.2.1) Názov
LPKF fréza a softvéry
Časť č.: Časť č.2.3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42623000-9
48310000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.10)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
28 846,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC223-2016-14
Časť: 11
II.2.1) Názov
Sada náradia
Časť č.: Časť č.2.4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44512940-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.11)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 970,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC223-2016-14
Časť: 12
II.2.1) Názov
Modulárne technologické vybavenie
Časť č.: Časť č.2.5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39162200-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.12)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
50 475,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC223-2016-14
Časť: 13
II.2.1) Názov
Klimatizačná jednotka
Časť č.: Časť č.2.6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42512000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.13)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
32 552,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC223-2016-14
Časť: 14
II.2.1) Názov
Malá hybridná fotovoltická elektráreň kompletná zostava
Časť č.: Časť č.2.7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31712331-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.14)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
19 499,06 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC223-2016-14
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

§ 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky účasti sú v plnom znení uvedené v kapitole A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 10:00
Miesto: Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, keď sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa Výzva na predkladanie ponúk vyhlásila a nebolo ich možné predvídať, alebo ak cenová ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky, ktorá je definovaná pre podlimitnú zákazku, hodnotu v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluva nadobúda účinnosť len v prípade úspešného overenia procesu verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku za predpokladu splnenia podmienok stanovenými platnými právnymi predpismi. Pokiaľ nebude úspešne overený proces verejného obstarávania a nebude pridelený nenávratný finančný príspevok na realizáciu Kúpnej zmluvy, Kúpna zmluva účinnosť nenadobudne.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Ďalšie podmienky zmluvy sú súčasťou súťažných podkladov sú uvedené v Kúpnej zmluve - (Príloha č.3).

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 37.

V zmysle § 112, ods. 6 verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.

1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s §64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese:
https://euprojekty.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: http://euprojekty.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/28)

2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://euprojekty.eranet.sk .Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://euprojekty.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.

4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies

Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému ERANET v pdf (vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu) naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.11.2020