Rekonštrukcia kompostárne Mesta Levice

  Zadávateľ:
Mesto Levice
  Predpokladaná hodnota:
908.758,70 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.11.2020 12:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.11.2020
  Dátum zverejnenia:
05.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Levice
IČO: 00307203
Námestie hrdinov 1, 93432 Levice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
Telefón: +421 903400529
Email: gajdosova@elconsulting.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.levice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia kompostárne Mesta Levice
Referenčné číslo: 2020/12/Rek./Levice
II.1.2) Hlavný kód CPV
45253800-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu kompostárne verejného obstarávateľa za účelom skvalitnenia prevádzky súčasnej kompostárne bioodpadu, zefektívnenie procesu kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov v zmysle aktuálne platného zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uľahčenie prístupu občanov a manipulácie zberovej techniky v areály zberového dvora. Rekonštrukcia bude realizovaná na pozemku verejného obstarávateľa na parcele č.: 12627/2; 12628 nachádzajúcich sa v intraviláne obce Levice, kat. území Levice, okres Levice. Rekonštrukcia pozostáva z realizácie nových dozrievacích komôr pre kompost v počte 6 ks o rozmeroch 6,6 x 15,3m a oporných múrov deliacich kójí pre kompostovací materiál trávy (plocha 12,0 x 17,0m), BRKO (plocha 17,0 x 18,0m), ktoré budú umiestnené na ploche pod jestvujúcim prestrešením.
Hlavné stavebné objekty:
SO 01 dozrievacie komory
SO02 oporné múry deliacich kóji pre trávy a brko
Inžinierske siete
SO 03 areálový podzemný nn rozvod
SO 04 areálová dažďová kanalizácia

Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
908 758,70 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45311000-0
45440000-3
45430000-0
45223200-8
45253800-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom realizácie predmetu zákazky je centrálna lokalita CTZ Levice, areál súčasnej kompostárne na Mochovskej ulici Levice.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu kompostárne verejného obstarávateľa za účelom skvalitnenia prevádzky súčasnej kompostárne bioodpadu, zefektívnenie procesu kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov v zmysle aktuálne platného zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uľahčenie prístupu občanov a manipulácie zberovej techniky v areály zberového dvora. Rekonštrukcia bude realizovaná na pozemku verejného obstarávateľa na parcele č.: 12627/2; 12628 nachádzajúcich sa v intraviláne obce Levice, kat. území Levice, okres Levice. Rekonštrukcia pozostáva z realizácie nových dozrievacích komôr pre kompost v počte 6 ks o rozmeroch 6,6 x 15,3m a oporných múrov deliacich kójí pre kompostovací materiál trávy (plocha 12,0 x 17,0m), BRKO (plocha 17,0 x 18,0m), ktoré budú umiestnené na ploche pod jestvujúcim prestrešením.
Hlavné stavebné objekty:
SO 01 dozrievacie komory
SO02 oporné múry deliacich kóji pre trávy a brko
Inžinierske siete
SO 03 areálový podzemný nn rozvod
SO 04 areálová dažďová kanalizácia

Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
908 758,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Intenzifikácia zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v meste Levice
II.2.14) Doplňujúce informácie
zábezpeka sa nevyžaduje
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené v Súťažných podkladoch
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: uvedené v Súťažných podkladoch
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: uvedené v Súťažných podkladoch
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.11.2020 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.11.2020 13:00
Miesto: Kontaktné miesto verejného obstarávateľa: E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zasadačka
č, 105, 1.poschodie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ods. je povinný umožniť
účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácie sa bude realizovať v súlade s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO ver. 18, vrátane
vysvetľovania, predkladania, vyhodnocovania ponúk. V prípade aplikácie revíznych postupov je potrebné postupovať podľa Štvrtej hlavy ZVO, § 163 ZVO a nasl. Záujemca/uchádzač postupuje podľa pokynov uvedených v SP a na web stránke ÚVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. Pre účely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom (VOb) a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO.
2. Od úspešného uchádzača sa vyžaduje ku podpisu zmluvy predložiť doklad o uzatvorenom poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti (originál doklad alebo úradne osvedčená kópia) ako aj potvrdenie o zaplatení poistného, ktoré budú prílohou ku zmluve.
3.Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude podľa § 41 ZVO
upravené v zmluve vrátane určenia pravidiel zmeny subdodávateľov a povinností dodávateľa.
4.VOb vyžaduje, aby úspešný uchádzač predložil pred podpisom zmluvy informácie aj o ďalších subdodávateľoch v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 z.č. 315/2016 Z. z. Podrobnejšie informácie sú v SP.
5.Podpis/Realizácia zmluvy s úspešným uchádzačom podlieha predchádzajúcemu schváleniu dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom. Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, pričom uzatvorenie zmluvy môže nastať až po schválení zákazky v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania.
6.Zmluva bude podpísaná s úspeš. uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek z.č. 315/2016 Z.z.(zápis v
RPVS)
7.Lehota splatnosti realizačných faktúr je 30 dní od doručenia faktúry. VOb neposkytne preddavky.
8.VOb bude vyžadovať záručnú lehotu na dielo 60 mesiacov (päť rokov) a bude uplatňovať v zmluve zádržné vo výške 5 % z ceny predmetu zmluvy.
9. Na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy VOb vyžaduje v rámci poskytnutia súčinnosti podľa § 56 ods. 8 ZVO preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok (§ 42 ods. 12).
11. VOb v rámci realizácie predmetu zákazky zmluvne vyžaduje postup s ohľadom na ochranu Životného prostredia.
12. VOb vylúči z VO uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.
13. Na faktúrach bude úspešný uchádzač ako zhotoviteľ uvádzať názov projektu a ITMS kód projektu.
14. Úspešný uchádzač v pozícii zhotoviteľa sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením predmetu tejto zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetu zákazy, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti predávajúcim je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
15. VOB bude vyžadovať, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ zabezpečil činnosť koordinátora BOZP na stavenisku počas doby realizácie predmetu zmluvy podľa § 6 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v platnom znení.
15. Bližšie informácie sú uvedené v SP.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.11.2020