Nákup nových technológií vo firme BEKALUBE Slowakai, s.r.o.

  Zadávateľ:
BEKALUBE Slowakai, s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
170.801,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.10.2020
  Dátum zverejnenia:
05.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
BEKALUBE Slowakai, s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44809018
Priemyselná 14, 97101 Prievidza
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Martin Hriňák
Telefón: +421 910381445
Email: hrinak.vo@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.bekalube.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§8 ods. 1 písm. a)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
strojárstvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup nových technológií vo firme BEKALUBE Slowakai, s.r.o.
II.1.2) Hlavný kód CPV
42620000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Nákup nových technológií (1 ks z každej položky): 1. Manuálna univerzálna frézka, 2. Manuálny sústruh, 3. Stĺpová vŕtačka, 4. Pásová píla poloautomatická, 5. Vysokozdvižný vozík, 6. Ohýbačka trubiek, 7. Filtračný agregát s filtračnou vložkou, 8. Profesionálny zvárací zdroj, 9. Profesionálny DC TIG zvárací zdroj
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
170 801,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 9
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Manuálna univerzálna frézka
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42620000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
BEKALUBE Slowakai, s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Manuálna univerzálna frézka
Opis parametrov/Požadovaná hodnota
Výklopná frézovacia hlava: áno
Rozmer pracovnej plochy x: min. 1000 mm
Rozmer pracovnej plochy y: min. 380 mm
Rozmer pracovnej plochy z: min. 430 mm
Rozmer pracovného stola šírka: min. 360 mm
Rozmer pracovného stola dĺžka: min. 1500 mm
Nosnosť pracovného stola: min. 800 kg
Automatické centrálne mazanie: áno
Kužeľ vretena: NT50
Počet otáčok za minútu: minimálny rozsah 40 - 1750
Počet prevodov: min. 12
Výkon pohonu vretena: min. 7 kW
Výkon osových pohonov: min. 1,5 kW
Hydraulické upínanie nástroja: áno
Guľôčkové skrutky x, y, z: áno
Digitálne odčítavanie x, y, z: Fagor alebo ekvivalent
Teleskopický kryt y: áno
Pracovné osvetlenie: áno
Sada nástrojov na údržbu: áno
Školenie v rozsahu min. 8 hodín: áno
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
61 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Žiadosť o NFP č. NFP313030AWY5 Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku inovovaním výrobného procesu, Operačný program Integrovaná infraštruktúra.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Manuálny sústruh
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42621000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
BEKALUBE Slowakai, s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis parametrov/Požadovaná hodnota
Obežný priemer nad ložou: min. 530 mm
Obežný priemer nad suportom: min. 365 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi: min. 1065 mm
Rozchod vodiacich plôch: 300 mm
Kužeľ vretena: MT6
Kužeľ hrotu: MT4
Výkon na vretene: min. 5,5 kW
Počet prevodov: min. 12
Vŕtanie vretena: 58 mm
Počet otáčok za minútu: minimálny rozsah 40 - 2000
Koník pinola priemer: 60 mm
Koník výsuv: min. 150 mm
Sada nástrojov na údržbu: áno
Luneta pevná - minimálny rozsah: 15 mm - 182 mm
Nastaviteľná dorážka: áno
Osvetlenie pracovného priestoru: áno
Vaňa na špony: áno
Počet polôh nástrojovej hlavy: min. 4
Prierez noža nástrojovej hlavy: 25 mm x 25 mm
Skľučovadlo d: 250 mm
Počet čeľustí skľučovadla: min. 3
Sada mäkkých čeľustí: áno
Digitálne odmeriavanie os Z: áno
Otočný hrot: áno
Školenie v rozsahu min. 4 hodiny: áno
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
25 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Žiadosť o NFP č. NFP313030AWY5 Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku inovovaním výrobného procesu, Operačný program Integrovaná infraštruktúra.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Stĺpová vŕtačka
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42620000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
BEKALUBE Slowakai, s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis parametrov/Požadovaná hodnota
Výkon vŕtania v oceli d: min. 50 mm
Výkon vŕtania v liatine d: min. 60 mm
Vzdialenosť vretena od stĺpa: min. 350 mm
Vzdialenosť vretena od základne: min. 1230 mm
Vzdialenosť vretena od stola: min. 780 mm
Rozmer pracovného stola šírka: min. 450 mm
Rozmer pracovného stola dĺžka: min. 600 mm
Možnosť otočenia pracovného stola: 360°
Priemer stĺpa: min. 160 mm
Kužeľ vretena: MT4
Pojazd vretena: min. 190 mm
Rozsah plynule nastaviteľných otáčok: minimálny rozsah 100 - 1000 ot/min.
Výkon na vretene: min. 3,5 kW
Sada nástrojov na údržbu: áno
Školenie v rozsahu min. 2 hodiny: áno
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Žiadosť o NFP č. NFP313030AWY5 Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku inovovaním výrobného procesu, Operačný program Integrovaná infraštruktúra.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Pásová píla poloautomatická
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42642000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
BEKALUBE Slowakai, s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis parametrov/Požadovaná hodnota
Pás šírka: 27 mm
Pás hrúbka: 0,9 mm
Pás dĺžka: min. 4 130 mm
Rýchlosť rezu: minimálny rozsah 21 - 90 m/min.
Zverák manuálny: áno
Nádoba na špony: áno
Meradlo pnutia na pílovom páse: áno
Merač rýchlosti rezania: áno
Invertor rýchlosti rezania: áno
Čistiaca kefa pásu: áno
Max nastaviteľné uhly rezania (P / Ľ 45°, P 60°) manuálne: áno
Max limit rezania: áno
Uhol 90°: min. priemer 330 mm, min. prierez 330 mm x 460 mm
Uhol 45°: min. priemer 305 mm, min. prierez 270 mm x 330 mm
Uhol 45°: min. priemer 215 mm, min. prierez 195 mm x 315 mm
Výkon pohonu rezania: min. 2,2 kW
Školenie v rozsahu min. 2 hodiny: áno
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
13 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Žiadosť o NFP č. NFP313030AWY5 Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku inovovaním výrobného procesu, Operačný program Integrovaná infraštruktúra.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Vysokozdvižný vozík
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42415110-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
BEKALUBE Slowakai, s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis parametrov/Požadovaná hodnota
Nosnosť: min. 3 500 kg
Výška zdvihu: min. 3 000 mm
Výložné ťažisko: max. 500 mm
Dĺžka bez vidlíc: max. 2 900 mm
Šírka: max. 1 300 mm
Výška: max. 2 300 mm
Rozmery vidlíc - šírka: max. 125 mm
Rozmery vidlíc - výška: max. 45 mm
Rozmery vidlíc - dĺžka: min. 1 200 mm
Polomer otáčania: max. 2 400 mm
Odpružená komfortná sedačka s bezpečnostným pásom: áno
Systém blokujúci funkcie po opustení sedadla: áno
Systém pre bezpečne a mäkké pristátie nákladu za každých okolností: áno
LCD displej pre monitorovanie funkcií stroja: áno
Prevodovka so zosilnenými lamelami a hydrodynamickým meničom: áno
Zdvihová veža s užšími piestmi pre lepší výhľad z priestoru vodiča: áno
Dvojitý filter vzduchu: áno
Ochranný rám so strechou: áno
Maják: áno
Nastaviteľný stĺpik riadenia: áno
Spätné zrkadlo, signalizácia cúvania: áno
Plné pneumatiky: áno
Kabína s kúrením: áno
Bočný posuv: áno
Palivo: LPG
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
15 840,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Žiadosť o NFP č. NFP313030AWY5 Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku inovovaním výrobného procesu, Operačný program Integrovaná infraštruktúra.
Časť: 6
II.2.1) Názov
Ohýbačka trubiek
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42633000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
BEKALUBE Slowakai, s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis parametrov/Požadovaná hodnota
Kombinovaný stroj na ohýbanie trubiek, lisovanie zárezných krúžkov a zrážanie hrán po reze: áno
Stôl: áno
Maximálny priemer trubiek pre ohýbanie: min. 42 mm
Maximálna hrúbka stien trubiek pre ohýbanie: min. 4 mm
Náradie na ohýbanie trubiek ohýbacie segmenty: min. 6, 8, 12, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 38, 42
Lisovanie zárezných krúžkov: Min. 6-L/S, 8-L/S, 10-L/S,12-L/S, 15-L, 18-L, 22-L, 28-L, 35-L, 42-L,14-S, 16-S, 20-S, 25-S, 30-S, 38-S
Zariadenie na zrážanie hrán po reze pod pracovnou plochou stroja: áno
Zariadenie na zrážanie vonkajších aj vnútorných hrán trubiek: áno
Výkon hydraulického agregátu pre pohon všetkých zariadení: min. 1,5 kW
Maximálny tlak v hydraulickom agregáte pre pohon všetkých zariadení: min. 160 bar
Prenosnosť zariadenia: áno
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Žiadosť o NFP č. NFP313030AWY5 Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku inovovaním výrobného procesu, Operačný program Integrovaná infraštruktúra.
Časť: 7
II.2.1) Názov
Filtračný agregát s filtračnou vložkou
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42510000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
BEKALUBE Slowakai, s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis parametrov/Požadovaná hodnota
Výkon ohrevu oleja: min. 2 900 W
Ochrana: min. IP 54
Dĺžka napájacieho kábla: min. 10 m
Snímač vody v oleji: áno
Snímač znečistenia oleja podľa ISO 4406:1999: áno
Filtračná schopnosť: max. 2 mikróny
Zobrazovanie údajov zo snímačov na farebnom dotykovom kontrolnom paneli: áno
Snímač hladiny vákuovej pumpy: áno
Viskozita: minimálny rozsah 15 - 800 mm/s
Záchytná schopnosť filtra: min. 200 g
Snímač zanesenia: áno
Vákuové odlučovanie vody z oleja: áno
Maximálny prevádzkový tlak: min. 6 bar
Prevádzková teplota: minimálny rozsah 10 - 40 °C
Teplota média: minimálny rozsah 10 - 80 °C
Filtrácia bez filtračného prvku: áno
Médium: minerálne oleje podľa DIN51524 a prevodové oleje podľa DIN51517: áno
Veľkosť a nominálny prietok pri filtrácii: min. 15 l/min
Mobilný (na kolesách): áno
Filtračná vložka: min. 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
26 761,89 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Žiadosť o NFP č. NFP313030AWY5 Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku inovovaním výrobného procesu, Operačný program Integrovaná infraštruktúra.
Časť: 8
II.2.1) Názov
Profesionálny zvárací zdroj
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42662000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
BEKALUBE Slowakai, s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis parametrov/Požadovaná hodnota
Invertorový zvárací zdroj: áno
Metódy zvárania: min. MIG/MAG, synergické, pulzné, dvojité pulzné zvárania metódou MIG, zváranie obaľovanou elektródou
Podávač drôtu: áno
Chladiaca jednotka: áno
Prepojovací zväzok: KMS 70-1,8-WH
Transportný vozík: áno
Uzemňovací kábel dĺžka: min. 5 m
Uzemňovací kábel prierez: min. 70 mm
Horák dĺžka: min. 5 m
Kladky: min. 1,2/1,0
Bubon strediaci: áno
Redukčný ventil: áno
Diaľkový ovládač na horák: áno
Program na zváranie koreňových zvarov: WISE ROOT alebo ekvivalent
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
9 259,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Žiadosť o NFP č. NFP313030AWY5 Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku inovovaním výrobného procesu, Operačný program Integrovaná infraštruktúra.
Časť: 9
II.2.1) Názov
Profesionálny DC TIG zvárací zdroj
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42662000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
BEKALUBE Slowakai, s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis parametrov/Požadovaná hodnota
Presné a čisté vysokofrekvenčné zapálenie zváracieho oblúka: áno
Integrovaný korektor účinníka: áno
Schopnosť pracovať s napájacími káblami s dĺžkou min. 90 m: áno
LED displej pre nastavovanie funkcií: predfuk a dofuk ochranného plynu, nábeh prúdu a ovládanie z diaľkového ovládača: áno
Funkcia pulzného režimu zvárania: áno
Zváranie s obaľovanými elektródami: áno
Uzemňovací kábel dĺžka: min. 5 m
Uzemňovací kábel prierez: min. 16 mm
Plynová hadica: áno
Popruh na prepravu: áno
Horák dĺžka: min. 8 m
Redukčný ventil: áno
Diaľkový ovládač na TIG horák: áno
Diaľkový ovládač R10: áno
Kábel zvárací na obalenú elektródu MMA: áno
Napájanie: 230 V
Hmotnosť: max. 11 kg
Výkon generátora: min. 4,5 kW
Krytie: min. IP23S
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 940,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Žiadosť o NFP č. NFP313030AWY5 Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku inovovaním výrobného procesu, Operačný program Integrovaná infraštruktúra.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nerelevantné
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nerelevantné
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nerelevantné
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nerelevantné
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.12.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.12.2020 10:15
Miesto: BEKALUBE Slowakai, s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri otváraní ponúk sa postupuje podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní. Umožnenie účasti na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.10.2020