Nákup výrobnej receptúry

  Zadávateľ:
SmartinG, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
03.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.10.2020
  Dátum zverejnenia:
05.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SmartinG, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47752661
Jamnickeho 12 , 84105 Bratislava
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Telefón: +421 915995846
Email: martin.borzik@smarting.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/533
Hlavná adresa(URL): www.smarting.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejný obstarávateľ podľa § 8 ZoVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
obchodná a priemyselná činnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup výrobnej receptúry
Referenčné číslo: 001
II.1.2) Hlavný kód CPV
24000000-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom nákupu je know-how v podobe výrobného receptu na produkciu plastisolu, vhodného pre výrobu koberčekov do áut. Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dodávateľ receptúru dodá na akomkoľvek nosiči dát, ktorý je schopný zachytiť text receptúry, najmä vytlačený papier, USB kľúč alebo CD/DVD nosič s textovým dokumentom
II.2.4) Opis obstarávania:
1 ks výrobného receptu na produkciu plastisolu pre účely výroby koberčekov do áut
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Každý uchádzač musí spĺňať všetky podmienky osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Spôsob preukazovania ich spĺňania je uvedený v totožnom ustanovení zákona; ich splnenie je možné preukázať i platným zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní. Týmto nie je dotknutá možnosť preukazovania spĺňania podmienok osobného postavenia prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu. Verejný obstarávateľ na tomto mieste upozorňuje, že obstarávateľská organizácia nie je orgán verejnej moci a nemá k dispozícii prístup k žiadnym registrom, ku ktorým má orgán verejnej moci. Preto vyžaduje, aby uchádzač predložil doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti v súlade s § 32 ods. 2 zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Obstarávateľská organizácia nepožaduje splnenie podmienok ekonomického a finančného postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Obstarávateľská organizácia vyžaduje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) - uchádzač predloží vo fyzickej podobe na adresu sídla obstarávateľskej organizácie vzorku tovaru, vyrobeného v súlade s receptúrou, ktorá sa má dodať, aby uchádzač osvedčil, že jeho receptúra obsahuje také výrobné postupy, pridávanie ingrediencií a spôsoby miešania, ktoré zaručujú vyrobenie požadovaného produktu v zmysle Opisu predmetu zákazky, uvedeného v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží min. 500ml plastisolu, vyrobeného podľa jeho výrobnej receptúry, do sídla verejného obstarávateľa najneskôr do lehoty na predloženie ponúk za účelom laboratórneho otestovania, či takto vyrobený produkt spĺňa parametre, vyžadované obstarávateľskou organizáciou, vrátane 21 dňovej kontroly sedimentácie.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Všetky podmienky dodania výrobenej receptúry sú uvedené v súťažných podkladoch, resp. obchodných podmienkach, ktoré súťažné podklady obsahujú.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.12.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.12.2020 10:30
Miesto: Otváranie ponúk komisia vykoná v súlade s ustanoveniami § 52 zákona o VO. Verejný obstarávateľ rozhodol, že s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude ponuky otvárať formou online v systéme ERANET. Každý uchádzač po prihlásení do systému v čase otvárania obálok uvidí zoznam uchádzačov a ich návrh na plnenie kritérií.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ods. 2 zákona umožňuje účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a v čase otvárania budú prihlásení v systéme ERANET.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Obstarávateľská organizácia týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o VO v systéme Eranet na URL adrese:
https://obstaravanie.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/533)

2. Obstarávateľská organizácia záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie nemá obstarávateľská organizácia evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na URL: https://obstaravanie.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti Podmienky a manuál.

4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a
vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies

5. Nevyžaduje sa zábezpeka.

6. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH.

7. Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje na verejnom obstarávaní.

8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť toto verejné obstarávanie alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené alebo ak nastane niektorá z okolností uvedených v § 57 zákona o verejnom obstarávaní.

9. Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľská organizácia neurčí dlhšiu lehotu.

10. Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o predaji know-how s jedným hospodárskym subjektom v zmysle Obchodného zákonníka.Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

11. Toto verejné obstarávanie nie je zeleným VO, obstaraním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

12. V súlade s § 6 ods. 17 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, obstarávateľská organizácia je oprávnená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uviesť buď predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb. Na tomto mieste uvádzame, že predmetom nákupu je 1 kus výrobnej receptúry, dodanej v súlade s podmienkami tejto verejnej súťaže.

13. Obstarávateľská organizácia nerozdeľuje predmet zákazky na časti, pretože nakupovaná výrobná receptúra bude iba jedna vo svojej celosti a predmet zákazky nemá žiaden iný potenciál rozdeľovania na časti.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.10.2020