Zabezpečenie stravných lístkov

  Zadávateľ:
Okresný súd Bratislava IV
  Predpokladaná hodnota:
277.173,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.12.2020 12:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
29.10.2020
  Dátum zverejnenia:
04.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Okresný súd Bratislava IV
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00039535
Saratovská 1/A, 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
Telefón: +421 0903400529
Email: gajdosova@elconsulting.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/detail/sud/105p://
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Justícia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie stravných lístkov
Referenčné číslo: 2020/13/OS BA IV
II.1.2) Hlavný kód CPV
55300000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Okresného súdu Bratislava IV formou stravovacích poukážok. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou zabezpečenie reštauračných služieb, bufetových služieb a podobne, a to akceptovaním stravovacích poukážok úspešného uchádzača.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
277 173,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
55320000-9
55330000-2
55500000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto plnenia predmetu zákazky (zmluvy) dodania stravných poukážok je sídlo verejného obstarávateľa - Okresný súd Bratislava IV, Saratovská 1A, 844 54 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania:
1.Predmetom zákazky je Zabezpečenie stravných lístkov pre Okresný súd Bratislava IV v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou zabezpečenie reštauračných služieb, bufetových služieb a podobne, a to akceptovaním stravovacích poukážok úspešného uchádzača.
2.Predmetom zákazky sú klasické stravovacie poukážky, tlačené, v papierovej podobe (forme) ako ceniny, ktoré majú svoj štandardný kolobeh od poskytovateľa - emitenta cez zamestnávateľa, zamestnanca, poskytovateľa stravovacích služieb naspäť k poskytovateľovi - emitentovi. Stravovacie poukážky ako ceniny musia byť dostatočne chránené proti zneužitiu a falšovaniu ochrannými prvkami, na stravovacích poukážkach musí byť zreteľne vyznačené logo dodávateľa, nominálna hodnota stravovacej poukážky, kalendárny rok, doba platnosti, poučenie pre spotrebiteľa a musia byť opatrené príslušným kódom.
3.Verejný obstarávateľ požaduje dodávať stravovacie poukážky v nominálnej hodnote 5,00 eur počas obdobia 2021 - 2023. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť nominálnu hodnotu stravovacích poukážok počas platnosti
zmluvy.
4.Pre účely výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky a pre účely spôsobu určenia ceny a návrhu na plnenie kritéria uchádzačmi, verejný obstarávateľ Okresný súd Bratislava IV predpokladá počet zamestnancov 90 počas obdobia 2021 - 2023 a vychádza z predpokladaného počtu pracovných dní nasledovne: rok 2021 251, rok 2022 250, rok 2023 247, podľa predpokladaného pracovného fondu a predpokladanej PN, neplateného voľna a dovolenky zamestnancov.
5.Počas platnosti zmluvy sa bude vychádzať z reálneho, aktuálneho počtu zamestnancov verejného obstarávateľa a zo skutočného počtu pracovných dní ako aj z reálneho čerpania PN, neplateného voľna zamestnancami a pod.
6.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť objednávané množstvo stravovacích poukážok počas platnosti zmluvy podľa aktuálneho počtu zamestnancov a odpracovaných dní v nadväznosti napr. na pracovnú neschopnosť
zamestnancov, neplatené voľno a podobne.
Ostatné informácie sú uvedené v SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
277 173,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Sú uvedené v Súťažných podkladoch - Kapitola A.2 - Podmienky účasti uchádzačov
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.12.2020 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.12.2020 13:00
Miesto: Kontaktné miesto verejného obstarávateľa: E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zasadačka
Č, 105, 1.poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ods. je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude podľa § 41ZVO
upravené v zmluve vrátane určenia pravidiel zmeny subdodávateľov a povinností dodávateľa.
2.Verejný obstarávateľ (VOb) vyžaduje, aby úspešný uchádzač predložil pred podpisom zmluvy informácie aj o ďalších subdodávateľoch v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 z.č. 315/2016 Z. z. Podrobnejšie informácie sú v SP.
3.Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ.
4.Zmluva bude podpísaná s úspeš.uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek z.č. 315/2016 Z.z. (zápis v
RPVS).
5. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry. VOb neposkytne preddavky.
6. Reštauračné, jedálenské, bufetové, obslužné a samoobslužné zariadenie, ktoré poskytujú teplé hlavné jedlo vrátane polievky a vhodného nápoja zodpovedajúce zásadám správnej výživy v zmysle § 152 Zákonníka práce v platnom znení a ktoré sú zmluvným zariadením uchádzača v blízkosti sídla verejných obstarávateľov tak, aby prestávka na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút, podľa § 91 Zákonníka práce v platnom znení, bola dostatočná, akceptujú stravovacie poukážky uchádzača; stravovacie zariadenie sa nachádzalo v blízkosti sídla verejných obstarávateľov podľa predchádzajúceho bodu a bolo v prevádzke; ponuka stravovacieho zariadenia poskytovala výber minimálne z dvoch teplých hlavných jedál v čase od 11:00 hod. až 14:00 hod.; stravník (zamestnanec, ktorému verejný obstarávateľ poskytne stravovacie poukážky) mohol využiť nefajčiarsku časť stravovacieho zariadenia; stravovacie zariadenie bolo označené logom uchádzača z dôvodu rýchleho vizuálneho overenia akceptácie stravovacích poukážok uchádzača v danom stravovacom zariadení; v prípade zmeny nominálnej hodnoty stravovacej poukážky počas platnosti zmluvy, ktorú si verejný obstarávateľ vyhradzuje meniť, bude záväzná celková cena podľa návrhu na plnenie kritérií. Percentuálna výška provízie sa so zmenou nominálnej hodnoty stravovacej poukážky počas platnosti zmluvy nemení; zoznam stravovacích zariadení bude prílohou zmluvy a bude priebežne aktualizovaný.
7.VO bude realizované v súlade s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO ver. 18, vrátane komunikácie,
predkladania a vyhodnocovania ponúk. Záujemca/uchádzač postupuje podľa pokynov uvedených v SP a na web stránke ÚVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/46. Pre účely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi VOb a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO.
8.VOb vylúči z VO uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - § 40ods. 6 písm. g) ZVO.
9. Na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy verejný obstarávateľ vyžaduje v rámci poskytnutia súčinnosti podľa § 56 ods. 8 až 11 preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok ( § 42 ods. 12) tam kde to je relevantné.
10. Ostatné informácie sú v SP.
11. VO nevykazuje znaky zeleného, sociálneho a inovatívneho VO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.10.2020