Sociálna poisťovňa – vypracovanie projektových dokumentácií II

  Zadávateľ:
Sociálna poisťovňa, ústredie
  Predpokladaná hodnota:
228.284,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
29.10.2020
  Dátum zverejnenia:
04.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Sociálna poisťovňa, ústredie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30807484
29. augusta 8 a 10, 81363 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Binčíková
Telefón: +421 906171727
Email: beata.bincikova@socpoist.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.socpoist.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
sociálne poistenie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Sociálna poisťovňa – vypracovanie projektových dokumentácií II
Referenčné číslo: 71561/2020-BA
II.1.2) Hlavný kód CPV
71250000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie, vykonanie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu.
Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatne časti uvedené nižšie v tomto oznámení.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky súťažných podkladov, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávanie dostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a ku ktorým poskytuje verejný obstarávateľ bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
228 284,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Projektová dokumentácia, inžinierska činnosť, odborný autorský dohľad na stavbe "Sociálna poisťovňa, pobočka Žiar nad Hronom - rekonštrukcia budovy"
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71250000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 1 zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie, vykonanie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu na stavbu "Sociálna poisťovňa, pobočka Žiar nad Hronom - rekonštrukcia budovy" objekt SO 01 Administratívna budova v rozsahu:
a) Projekt skutkového stavu
b) Stavebno - technický prieskum
c) Projekt pre realizáciu stavby
d) Inžinierska činnosť
e) Odborný autorský dohľad stavby a výkon koordinátora dokumentácie z hľadiska zaistenia BOZP
Podrobné vymedzenie časti 1 predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky pre časť 1 sú uvedené v časti B.2 súťažných podkladov.
Súťažné podklady na predmet zákazky sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v IS EVO a verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
117 667,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
252
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom vykonať obhliadku miest uskutočnenia predmetu zákazky. Bližšie informácie o obhliadke sú uvedené v časti A.1 súťažných podkladov.

k bodu II.3) pre časť 1 - Miesto vykonania:
Sociálna poisťovňa, odbor investícií a správy majetku, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava a Sociálna poisťovňa, pobočka Žiar nad Hronom, Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom. Bližšie informácie o mieste vykonania sú uvedené v časti A.1 a B.2 súťažných podkladov.

k bodu II.2.7) pre časť 1 - Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Lehota plnenia pre časť 1 predmetu zákazky:
a) projektová dokumentácia skutkového stavu do 6 týždňov od účinnosti zmluvy,
b) stavebno technický prieskum do 6 týždňov od odovzdania projektovej dokumentácie skutkového stavu,
c) projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a inžinierska činnosť do 24 týždňov od dodania stavebno technického prieskumu; v lehote je započítaná aj lehota na pripomienkovanie /schválenie projektovej dokumentácie verejným obstarávateľom (objednávateľom),
d) odborný autorský dohľad stavby bude zhotoviteľ vykonávať v čase od termínu odovzdania staveniska až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia a vyznačenia jeho právoplatnosti. Koordinátora dokumentácie z hľadiska BOZP bude zhotoviteľ vykonávať od termínu odovzdania staveniska až do zápisničného odovzdania a prevzatia stavby.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Projektová dokumentácia, inžinierska činnosť, odborný autorský dohľad na stavbe "Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou - rekonštrukcia strechy"
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71250000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 2 zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie, vykonanie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu na stavbu "Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou - rekonštrukcia strechy" v rozsahu:
a) Projekt skutkového stavu
b) Projekt pre realizáciu stavby
c) Inžinierska činnosť
d) Odborný autorský dohľad stavby a koordinátor dokumentácie
Podrobné vymedzenie časti 2 predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky pre časť 2 sú uvedené v časti B.2 súťažných podkladov.
Súťažné podklady na predmet zákazky sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v IS EVO a verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
12 067,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
140
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom vykonať obhliadku miest uskutočnenia predmetu zákazky. Bližšie informácie o obhliadke sú uvedené v časti A.1 súťažných podkladov.
.
k bodu II.3) pre časť 2 - Miesto vykonania:
Sociálna poisťovňa, odbor investícií a správy majetku, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava a Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou, Rázusova 128, 093 18 Vranov nad Topľou. Bližšie informácie o mieste vykonania sú uvedené v časti A.1 a B.2 súťažných podkladov.

k bodu II.2.7) pre časť 2 - Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Lehota plnenia pre časť 2 predmetu zákazky:
a) projektová dokumentácia skutkového stavu do 4 týždňov od účinnosti zmluvy,
b) projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a inžinierska činnosť do 16 týždňov (vrátane doby potrebnej na schválenie verejným obstarávateľom/objednávateľom) od dodania projektovej dokumentácie skutkového stavu,
c) odborný autorský dohľad stavby v čase od termínu odovzdania staveniska až do skončenia stavebných prác potvrdených odovzdávacím a preberacím protokolom (bez vád a nedorobkov). Koordinátora dokumentácie z hľadiska BOZP bude zhotoviteľ vykonávať od termínu odovzdania staveniska až do zápisničného odovzdania a prevzatia stavby.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Projektová dokumentácia, inžinierska činnosť, odborný autorský dohľad na stavbe "Sociálna poisťovňa, pobočka Prešov - stavebné úpravy"
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71250000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 3 zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie, vykonanie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu na stavbu "Sociálna poisťovňa, pobočka Prešov - stavebné úpravy" v rozsahu:
a) Projekt skutkového stavu
b) Projekt pre realizáciu stavby
c) Inžinierska činnosť
d) Odborný autorský dohľad stavby a výkon koordinátora dokumentácie z hľadiska zaistenia BOZP
Podrobné vymedzenie časti 3 predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky pre časť 3 sú uvedené v časti B.2 súťažných podkladov.
Súťažné podklady na predmet zákazky sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v IS EVO a verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
98 550,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
154
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom vykonať obhliadku miest uskutočnenia predmetu zákazky. Bližšie informácie o obhliadke sú uvedené v časti A.1 súťažných podkladov.

k bodu II.3) pre časť 3 - Miesto vykonania:
Sociálna poisťovňa, odbor investícií a správy majetku, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava a Sociálna poisťovňa, pobočka Prešov, Masarykova 1, 080 01 Prešov. Bližšie informácie o mieste vykonania sú uvedené v časti A.1 a B.2 súťažných podkladov.

k bodu II.2.7) pre časť 3 - Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Lehota plnenia pre časť 3 predmetu zákazky:
a) projektová dokumentácia skutkového stavu do 4 týždňov od účinnosti zmluvy,
b) projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a inžinierska činnosť do 18 týždňov (vrátane doby potrebnej na schválenie verejným obstarávateľom/objednávateľom) od dodania projektovej dokumentácie skutkového stavu,
c) odborný autorský dohľad stavby v čase od termínu odovzdania staveniska až do skončenia stavebných prác potvrdených odovzdávacím a preberacím protokolom (bez vád a nedorobkov). V prípade, ak bude potrebné kolaudačné konanie odborný autorský dohľad bude vykonávaný až do vydania kolaudačného rozhodnutia a vyznačenia jeho právoplatnosti. Koordinátora dokumentácie z hľadiska BOZP bude zhotoviteľ vykonávať od termínu odovzdania staveniska až do zápisničného odovzdania a prevzatia stavby.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré neumožňujú verejnému obstarávateľovi v oddiele III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE v bode III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov uviesť celé znenie určených podmienok účasti podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), verejný obstarávateľ znenie týchto podmienok účasti uvádza v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v IS EVO a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré neumožňujú verejnému obstarávateľovi v oddiele III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE v bode III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť uviesť celé znenie určených podmienok účasti podľa § 34 zákona, verejný obstarávateľ znenie týchto podmienok účasti uvádza v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v IS EVO a ku ktorým poskytuje verejný obstarávateľ bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.11.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 10:00
Miesto: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SLOVENSKO
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 zákona. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť štatutárni zástupcovia uchádzačov alebo nimi poverení zástupcova na základe splnomocnenia.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré neumožňujú verejnému obstarávateľovi v oddiele VI. Doplnkové informácie v bode VI.3) Doplňujúce informácie uviesť všetky nevyhnutné doplňujúce informácie, verejný obstarávateľ uvádza podrobné vymedzenie všetkých doplňujúcich informácií v súťažných podkladoch, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v IS EVO a ku ktorým poskytuje verejný obstarávateľ bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

2. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 druhá veta zákona, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk na každú časť predmetu zákazky.

3. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom IS EVO.

4. IS EVO bude použitý pre každý úkon v procese verejného obstarávania, tzn. celý proces verejného obstarávania prebieha len elektronicky prostredníctvom IS EVO.

5. Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa záujemcovia zaregistrovali v IS EVO. Táto registrácia je spojená s určitými procesnými úkonmi, preto je potrebné ju vykonať v dostatočnom časovom predstihu. Registráciu v IS EVO je možné realizovať záujemcom najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa tohto oznámenia.

6. Ponuky, ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa podľa § 21 ods. 6 zákona predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

7. V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v tomto oznámení, v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov elektronicky prostredníctvom IS EVO požiadať o ich vysvetlenie. Verejný obstarávateľ bude pri vysvetľovaní postupovať podľa § 48 zákona. Podrobné informácie o vysvetlení sú uvedené v súťažných podkladoch.

8. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky pre jednotlivé časti predmetu zákazky vo výške:
Pre časť 1: 3 000,00 EUR
Pre časť 2: 300,00 EUR
Pre časť 3: 2 500,00 EUR
Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch na predmet zákazky.

9. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

10. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED") v zmysle § 39 zákona. Formulár JEDu spolu s manuálom na jeho vyplnenie je dostupný na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html a na webovom sídle Európskej komisie https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=sk.

11. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa Časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D JEDu) na 1 otázku s odpoveďou áno alebo nie (alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti bez toho, aby bolo potrebné vyplniť iné oddiely Časti IV: Podmienky účasti jednotného európskeho dokumentu.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.10.2020